Votre recherche * a donné 376 résultats

a-z index des titres
  • Leuven

Filtres

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 31 Dimanche 1 Août 1915 97" année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 50 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à raison de 40 centimes par ligne. Les ...

Uilenspiegel van Leuven

LEUVEN BEHEER en OPSTELRAAXK: 41,CÂPTCIE2^ENV0ER . LEtT VEN. Elis merle,werkcc is rtrantw^ordelQk voor aijn opstellen. Stadslui en Boerenmenschen Wat de oorlog zooal meebrengt ! ! Abonnementen : Een }aar, 5.00 fr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. EERSTS JAARGANG ÎNUMMBR 39 Prijs : 10 Ceatiem. ZONDAG 27 OKTOBER ...

Uilenspiegel van Leuven

BEHEER en OPSTELRAAD : 41, CAPUCIENENVOER. LEUVEN. Elk medcwcrkftf is .verantwoordelylt voor zijn opslelien. Toen Van Cauwclaert in zijne laatste redevoering in Ilolland ongeveer deze diope woorden uitsprâk : We gaan naar eene revolutie, zoo we dit met voorkomen door eene snelle evolutie, dan heeft hij bewezen eeïï klat'en blik te hebben in do ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'AKRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches, tant à Louvain qu'à Tirlemont, Diest, Aerschot et dans toutes les communes de l'arrondissement de Louvain. La partie des annonces est affichée gratuitement en placards aux coins des rues. Les annonces de une ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Eerste Ja%*rgang, nr 4. Prijs per nummer : 5 centiemen Zondag*. 31 December 1916. De Gazet van Leuven X/— » II.I I—III i II mil I — ■— □ Aïaonnementsprij s : Per jaar 2,50 fr. I—| Voor 6 maanden .... 1,25 fr. 1 | Voor 6 maanden .... 0,65 fr. alle briefwisselinq te zenden : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) ggxn ■ m i ■■ i ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

T've^d® I-j i-ga . ? ir (2 + " "nncn^irvior» • F r»0r*fi0jjj0u Zonriasr 25 Maart 1917. De gazet van Leven ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. ■ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. I Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSELING TE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, MEVERLEE (Leuven) Postcheok-rekening' Nr 242 Elke medewerker blijft ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

h 22 Dimanche 28 Mai 1916 98e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

|N° 41 Dimanche 8 Octobre 1916 98° année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ABONNEMENTSPRIJZEN. Per trimester .... 2.00 fr. Per jaar 6.00 fr. Met nummer .... 0.20 fr. 0-03 fr. per nummer meer voor liet verzenden per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.00 fr. Par an 6.00 fr. Le numéro 0.20 fr. 0.03 fr. par ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Darde Jlforgang, nx 36. Prija i>er . U cc.iti6iû. Zondag 8 Beptember 1918. \ S ÂbonneinenispHjs : Per jaar . . 4.00 fr. Voor 6 maanden . 2.00 fr. Voor 3 maanden . 1.00 fr. QBE Opstel en Beheer : 148, Naamsche Vest, 148, Leuve Postcheck-rekening nr 242 Elkc medewerker blijft verant-woordelijk voor zijn opstel. Ongeteekende brieven of ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

I N° 33 Dimanche 15 Août 1915 97' année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne, Les annonces de la première page se paient exceptionnellement ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 51 Dimanche 23 Décembre 1917 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LQUVAIN JU' -te—J ^ JLr -fcL. IFW? -A-J ABONNEMENTSPRIJZEN. Per triraester 2.50 fr. Per jaar * . . . . 7.50 fr. Ilet nummer 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. Men abonneert zich te Leuven, bij VAN LINTIIOUT, Diestsche ...

Pages