Votre recherche * a donné 214 résultats

a-z index des titres
  • Sainte-Adresse

Filtres

Le cinacien

...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

Nummer 13 Met toelatlng der militaire overheid November 1918 HET JOETE WAEJLAND Kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het « Land van Waes » Opstel, Mèdedeelingen en Steun te zenden aan : HENDRIK HEYMAN, Rue Fontenelle, 29, Le Havre Dit i§ de zegeourrçnrçep Varç « Het Soete Waeçlapd » opgedrager) aar) opze jopgeps die çtierver) ep ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID. JUNI 1918. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDATEN YAN IIET KANTON DIEST Voor al wat «De Diestenaar» aangaat wende men zich tôt den Aalmoezeniér C. Van Nerom, Z. 87, B. L. Vervlogene dagen. Diest van Auguslas tôt Januari 1915. Een tijdperk van rust ! Wel vielen nu en dan Belgische of duitsche patroeljes in ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

N11 aiéiio ô. PUBlJcATlON AUTORISÉE PAR L'AUTORITÉ' MILITA) H H 10 Nov. 1917. L'ECOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BIJ HET LEGER REVUE MENSUELLE poui" les Membres de 1'Enseignemenl primaire et moyen. : TLJ DSC H RI ET voor de Leden van het Lager- en Middelbaar Onderwi js. Rédaclion : R. GOBERT, 1. M. I. ()., Sain#Adresse. Prix de l'Abonnement : ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nummer 25. MET TOELATING DER MILITAIRE OVKKHKIl) Septcmber 1918. HEREAZHALS Uiorôt uenspreic) en verzorx)en aan ai <De aoîDaten uôJinet n&.oiQQ olOtcl1©oocâ I die onoeuen ùoor de EilOsllBâfiâ fifmoezenier^TnuûIiederi te S*ftDf<?ôSe f en E. H. EYCKMANS, Aai.moezenier, Z 316, 2e Bat. Meldenhulde. In nummer 21 stichtten wé het ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

...

Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der...

Nu m mer 9. MET TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID Augu'stllS 1917. Voor de dooden en voor de levenden. Daar zal een t de wapens zul- len rusten, dat over weer de vredewind zal waaien, mensciierî niet meer tegenover menschen zùîlen staan met geen ander doel dan elkander le vernietigen. Daar zal een tijd komen dat de ploeg weer de voren door d'en ...

Kring God en Vaderland

Yser, 30 April 1017 "GODenVADERLAND. cercle" DIEU et PATRIE. Door dik en dun In vreugd en leed In urèè of oorlog Onze jongens trouw. Kring God en Vàdbrlànd. Beste Makkers, Het orgaan van onzen Kring was steeds in de bres tôt verdediging, tôt opbeuring en tôt steun onzer jongeren. Sedert maanden, jaren bijna, zijn er vele der onzen ...

Ons Sinjorenblad

Kosleloos blad voor de soldaten uit Antwerpén en omheining. Besluurder Eerw. Paler DEDIER, Aalmoezenier B 139 Aan den Eerw. Paler Dedier, vereerd met Leopoldsorde en Oorlogskruis. Weleerweerde Vqder. Wij weten dat gij 11 legen clk 1ml-digend vernociïien van uwen naam, in dit ons Sinjorcnbladje, met beslist-heid zoudt verzetten. Vergeef ons dat ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

MET TOELATING DER MILITAIRE 0 VER H El I) Augustus 1918. Ons Vlaamsch Ideaal We hadden het geiuk ceû volksvergadenng bij te woncn waarop volksvertegenwoordigers Van der Perre en Van Cauwelaert handelden over : « De oorlog en het Viaamsche programma. » l Was opbeurend en troostend. De plaats ontbreekt ons om een uitgebreid verslag ie geven der ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 17. MET T0ELAT1XG DER MILITAIRE OVERHEID Januari 1918, HERENZHALS Uiorôt uerspreit) en verzooden a&n ad d<? 5ûfôaten u&d Bef h&nbn IREJIElISBfiiÙS èMefkin dDrea QDoeuen ûoor ûp EJtSMIMIS ^[mœzenier'Jnuafiedeate S^Ôreôse en E. H. EYCKMANS, Aalmoezenier, D 15, 2e Bat. 1918 Het nieuwe jaar is daar !... begonnen in ...

Halle en omstreken

Nummèr 10. MET DE TOELAT1NG DEB MILITAIRE OVERHEID A ii <> il st 11 s; 101 HALLE EN OMSTREKEN Bestuur- en Opstelraad : E. H. JANSSENS, Z 135,1. Adresveranderingen le zenden aan Leop. BRIÇHAUX, brigadier, 1. M. i. ()., Sainte-Adresse. Open Brief aan 'Moeder. * Vf We traehten reeds zoo lang, duurbare moe-der, naar't blijde wederzien. Vier ...

Pages