Votre recherche * a donné 214 résultats

a-z index des titres
  • Sainte-Adresse

Filtres

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

...

De Maeseyckenaar

r Nu m mer 1. Decembcr 1916. DE MAESEYCKENAAR M A A NDELIJKSCH TIJDSCIIRI F T REDÀCTIE : .1. BOONEN, BOULEVARD DE STRASBOURG, 36, LE HAVRE. Een woord vooraf. Wapenbroeders, strijdmakkers, vrienden en stadgenooten van 't aloude Maes-eyck, dil is een bladje voor n ! Hier in eenige lijnen zullen wij mal-kander maandelijks het schaarscli nieuws ...

Hemixem-Reeth

Nummer 12. TOEGELATEN DOOR 1)E MILITAIRE OVERHEID. November 1917 HEMIXEM KFFZH; \ E. H. DE WIT, Ivrijgsaalmoezenier, A. C. A. Sainte-Adresse. Opstellers : -, I D1' Ch. VAN NUFFEL, Krijgsdokter, Hospitalisatie, IIIe I). A. Open brief aan de jongens van Hemixem. Beste Vrienden, Sedert mijn driejarig verblijf in Engeland heb ik al iets of wat ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

Numéro G. PUBLICATION AUTORISÉE PAR L'AUTORITÉ MILITAIRE 10 Dec. 1917. L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BIJ HET LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres de l'Enseignement primaire et moyen. TIJDSCHRLFT voor de Leden van bel Lager- en Middelbaar Onderwijs. Rédaction : R. GOBER !, 1. M. 1. O., Sainte-Adresse. Prix de l'Abonnement : 2 fr. ...

Ons Sinjorenblad

Nummers 10-1 ONS SINJORENBLAD uûû.r ùe àûl£)ù.tûn vûn ^nlwcrpcQ £Q s oml ùl; . • •S Bestuurder : Eerw. Pater DEDIER, Aalmoezcnier, C :U). _ Hiidraoen voor het blad le zenden naar : Opstelraad Ons Sinjorenblad, I M I 0 Havre, Sainte-Adresse. NE ZAL1GE PASCHEN1 Z Is Paschen ! Ons Sinjorenblad dai met ziju 5000 nummers een redelijh ...

Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der...

Nu m mer 1(3. MET TOELATING DER MILITAIKEOVERIIEID Mei 1918. FEt REIDEEBLDEMKEn ÎWûRb'5 VERSPREICi £f? VERZÛRD£!7 WR SQL CsP>6EI7 ftER K/Wni?S EKEXf2& El? door Kommandant GraaT""mT RENESSE, Mission Belge au G. Q. G. Britannique. Adresveranderingen en mededeelingen te zenden aan F. BEULLEKENS, I. M. I. O:, Sainte-Adresse. Inval ...

De Maeseyckenaar

Nn ni mer 19. MET DR TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID .Timi 1918. DE MAESEYCKENAAR UIT GEGEVEX DOOR DE MAESEYCKER VRIEXDEX IX LE HAVRE. Yoor iïïlichlingen zich le wènden loi M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 30, Le Havre. r Over het gestadig Schoolbijwonen Wij legden in ons voorgaand nummer het zoo betreurendswaardig feit bloot, dat ...

De Maeseyckenaar

X uni mer 1(i. MET l)i-: TOELATING >KK MILITAIRE OYERHEID Maari 1918. DE MAESEYCKENAAR UlTGEGEVEN DOOR DE MAESEYCKER VRIENDEN IN LE H.WRE. Voor inlicbtingen zicb te wenden lot M. Joseph ïiOONEN, Boulevard de Strasbourg, .'>(>, Le Havre. LEZEN! Miju beste mannen, ge inoel lezen, veel le-zen, boopen nuttige ]>oeken doorpluizen, de zeven ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nimimer 14 m ht toklatixg dkk militaire ovkhhkid Oclober 1917, HERENZHALS Worôt uenspreiî) en werzonden aan al De 5ô(ûaten uàrifiet heuion RjOtEJfJSBiniLS ûie fiun eôDreô onoeuen ôoor c)e EHM0Û15 ftfrooezenier Znuelïedefite S^DrPôse on E. H. EYCKMAXS, Aalmoezkxier, D 15, 2e Bat. Lourdes. Over mija verlof le Lourdes eenige indrukken. 1k ...

Hemixem-Reeth

Nu ni mer 18 n — TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVEIiHEIl). Jlllli 191 < HEMIXEM \ E. H. DE WIT, Krijc.saai moezenier, A. C. A. Sainte-Adresse. OpSTELLERS : , I I)1' Ch. VAN NUFFEL, Khijgsdokter, Z 289. i Een Gevaar. CENSEUR Onze jongens die" voor den oorlog kristelijk en kuisch leefden voelden zich plots vrij in de wijde wereld en ...

Halle en omstreken

Nu m mer 5. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID Februari 191 (S. Bestuur- en Opstelraad : E. H. JANSSENS, I) 211 !. Adresserauderingen te zenden aan Leop. BRICHAUX, brigadier, I. M. 1. ()., Sainte-Adresse. Een christen huisgezin in Vlaanderen. In 't jaar 1914, daags na Zielendag, gingen onze Jagèrtjes schntsgrachten delven daar vvaar de Yz'er ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu 111 mer 20. MKT TOKI.ATING DKiï MILITAIBE OYKHHKII) April 1 i > 1 <S. HEREnZHALS F mBMb 1 ' MiuwKffini f ; ; :—\ -~,r, i«v^ ' I UJopcH uerûpreit) en uerzonDen a&n ôJ de sotôeten u&n 5ef tanton ROlEOSfFS^IKS ùi<? fkin ,oZ)reô QDoeuen Door dp EJHLMÛÛIIS fifmœzpnier'Jnu&fiedeate S*ii()reôse { en E. H. EYCKMAXS, ...

Pages