Votre recherche * a donné 214 résultats

a-z index des titres
  • Sainte-Adresse

Filtres

Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der...

Nu 111 nier 5 April 1917 KEZ REIDERLDEMKEN Vrienden. //e/ Heidebïoemken neenit tôt mijn grootste , vokloening mecr en meer uitbreidiirg. Van nr 5 worden reeds 1000 exemplaren de wereld inge-zonden. Overal wordthet mei veel geestdrifl ont-vangen en met belangstelling gèlezen. En is het geen schoon gedaeht van door de wederzijd-sche mededeeling ...

Ons Brugge

Nii ni mer 10. MET C.OK!>KKt-KIN<; ÎVEH MiUTAlRK OYKBHHI!) Maarl 1918. Béstuurder : ALFONS GEY, Onderwijzer, I. M. I. ()., Sainte-Adresse; Middelen tôt een hoogere leyensopvatting. In ocn vorig artikel hëbben wij besladigd dat , niet alleu gedurende den oorlog getrouw ge-bleven zijn aan de levensopvatting die hun door de eerste opvoeding ...

Ons Brugge

X u m mer 8. M HT TOKLATIXCr DEU MIIJTAI1Œ OVKHIIHI!) Janu a ri 1918. Ons Bruooe MfflaM « f 5,<gr H®«M -o P®îr> (g.rôô'ï Pôtfe- Bésluurder : ÀLFONS GEY, Oiulerwijzer, I. M. I. ()., Sainle-Adressc. Voorbereiding van de toekomst. In de laatste weken hebben wij in onze dagbladen de oorlogsdoeleinden van de Verbondenen vernomen. Hoe ...

Ons Brugge

Nu m mer 7. .MET TOELATING DER MILITAIRE OYERHEIl) December 1917. Ons Brugge hômm o |ifp IH/tt'/u^k « ieei,ira ^@â@(,yfc y¥nsr g-, m m uaife Bestuurder : ALEONS GEY, Onderwijzer, I. .M. I. ()., Sainte-Adresse. f a an al de brixische makkers gelîïkkkt i-:x zalig nieuwjaar Het Rksti i h Beminde Brugsche Zotjes, Met den wensch van een gelukkig ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BIJ HET LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres de l'Enseignement primaire et moyen. ÏI.JDSCHRIFT voor de Leden van het Laa;er- en o Middelbaar Onderwijs. Rédaction : R. GORERT, I. M. I. ()., Sain le-Adresse. Prix de l'Abonnement : 2 fr. Inschrijvingsprijs : 2 fr. Avis. Certains de nos lecteurs persistent à ...

Halle en omstreken

Xummer 2. MET DE TOELATIXG DER MILITAIRE OYERHEID I Xovenibcr 1917. HALLE Rcstuur- en Opstelraad : E. H. JANSSENS, 1)211 IV. AdresvePônderingen ic zenden aan Leop. BBICHAUX, brigadier, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Lieve Dooden. Toen wij de schoone vrede's dagen beleefden le Halle of in ons dorpje, gingen \ve, binsl November, naar 't kerkhof 'l ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 17. MET T0ELAT1XG DER MILITAIRE OVERHEID Januari 1918, HERENZHALS Uiorôt uerspreit) en verzooden a&n ad d<? 5ûfôaten u&d Bef h&nbn IREJIElISBfiiÙS èMefkin dDrea QDoeuen ûoor ûp EJtSMIMIS ^[mœzenier'Jnuafiedeate S^Ôreôse en E. H. EYCKMANS, Aalmoezenier, D 15, 2e Bat. 1918 Het nieuwe jaar is daar !... begonnen in ...

Ons Brugge

Nummer 15. MET GOEDKEUKING I)ER MILITAIRE OVERHEID Auçuslus 1918 Ons Bruooe Haaàfc a fies <u> L—- -1- _ jg@â<tryiT vHE^ <S«@al ualfe Bestuurder : ALFONS GEY, Onderwijzer, 1. M. I. G., Sainte-Adresse. De Vriendschap. Als wij een weinig nâdenken over den last en de ontberingèn die wij in het oorlogsleven te verdiiren hebben, ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 3. TOEGELATEN DOOH DE MILITAI HE OVERHÈID, DECEMBER 1917. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDATEN VAN MET KAXTOX DIEST Voor al \vat « De Diestexaar» aangàat wemle inen zicli tôt <lcn Aalmoezenier (". Vax Neiîo.m, D. 264, H. !.. Onze Bijval. \Ye hoopten, z on (1er Iwijfel, onze johgens aangenaam le zijn met D. I). nil le geven, ...

De Maeseyckenaar

Nu m mer 24. mkt de toeeatixg j)k| militaire overheid Novêjiiber 1918. DE ESEYCKEHAAR Uitgkgevex door de Makseycker Yriexdex ix Le Havre. Voor inliçhtingen zieh te wenden tôt M, Josi-:ph HOONEX, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Hoera ! Hoera ! De zege is aan ons. Leve onze heldhaf'tige onsterfelijke slxijders ! Leve onze Koning ! Leve ...

Ons Brugge

Nummer 16. MET GOEDKEURING OElt MILITAIRE OVERHËID Seplelnber 1918. Ons Bruooe Bëstuurder : ÀLFONS GEY, Onf. rwijzer, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Brugge. Wie kent er niet, die eeuwenoude stede. met zijn machtige halletoren en zijn wereldlv r rôëmden beiaard? Wie kent er nietde roemrijke stad van Jan Breydel en Pieter Deconinck? Die stad met ...

Ons Brugge

VIERDE JAAR — N° 2 (19) MEI 1919 .▲ Ons Bruooe Redactie en Beheer: « Inliclitingsbureel », A 2, Karthuizerinnenstraat, Brugge. Vaderlandsche Betooging Op Zondag 27 April wordt alhier, door het Stads-bestuur, een huldebetooging ingericht ter eere van de gefusiljeerden en gesneuvelde soldaten. De Brugsche Maatschappijen — zonder onderscheid ...

Pages