Votre recherche * a donné 191 résultats

a-z index des titres
  • Stavele

Filtres

t Nieuws van St Truiden

Nummer 17 Mei 1917 t Nieuws van St Truiden (Lrlogsblad voor Soldaten van St. Truiden en omstreken Opstel bij X. MOLHANT, aalmoezenier C 280, IIIe gr. (Kcipelaan van S' Marten S1 Truiden.J Beminde JWakkefs, Weer is 't de blijde Mei! De maand van Onze Lieve Vrouw. Gaat nog eensmet uweinbeeldicg naar huis, of herinnert u wat de blijde Meimaand was in ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

Nu'jMMER 10 en ii. Aanvaard door de Gensuur. N° l3tl datum 22-12-1917. NOVEMBER EN DECEMBER 1917 Sint-Amands Studentenblad FroiÉad voor stutlenten en aud-studentn *an Sint-Anianils colleoe te Kortrijk Verschijnt als 't past. Voor wal uiteave en opstel beirei't, ailes sturen naar E. H. Mullie, Aalmoezenier, D 268. Letterkundige Bijdragen Een ...

De Marckenaar

Nr 10 1 Mei 1917 De Marckenaar Voor Qod en Vaderland. Opsteller: /?. De Brabandere, hulpdokter, C. 65, III B°". UIT BRIEVEN. . . . lk ben sedert den 17/3/17 uit inijne kompagnie verdwenen, om ziekte en bevind me voor den oogenblik in een hospitaal. Ik ben veel ver-beterd en op goeden voet om te genezen. Ais 't zoo voort mag gaan dan zai ik ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

...

Willebroeck aan 't front

NUMMER 16. Verschijnt Maandelijks Willebroeck aan't front Iets over de Geschiedenis van Willebroek Over de geschiedenis van Willebroek werd tôt hiertoe weinig of niets gepubliceerd omdat er bijna niets is overgebleven van de oude bescheiden daar de gemeente meermaals verwoest werd. Het samenbrengen van wat hier en daar nog te vinden is bij ...

Willebroeck aan 't front

NUMMER 14. Verschijnt Maandelijks Willebroeck aan'tfront Bestuurder: Fr. AMELINCKX, Harmoniestraat, 17, Antwerpen. OPROEP Ingevolge een bericht verschenen in " Het Laatste Nieuws ", en gericht tôt de gemobiliseerde Willebroekenaren, hun verzoekende hun adres te willen opgeven aan het bestuur van " Willebroeck aan 't Front", zoo ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

ROND DEN YZER 1 1 Iiettetrkandiçf tijdsehtûît voot* Belçfentand VERSCHIJNENDE ALLE YEERTIEN DAGEN Een klein land kan groot zijn als zijne ziel gr'oot is. Eendracht maakt macht. ' — — — - - ~ — Een land zal groot blijven als het zijne kenspreuk getrouw blijft. Drukker-uitgever : ALEXIS DE CARNE, Stavele. — Bijdragen te zenden : Villa ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

ROND DEN YZER Drukker-Uitgever: ALEXIS DE CARNE, Stavele. Bijdragen te zenden naar : Villa Leopold, De Panne. I DE RIDDERS VAN HET ROODE KRUIS Gij nieuwe ridders van het nieuwe roode kruis, die in den nieuwen krijg nu sticht uw nieuwen 't huis, die brankaardt, sleept en sleurt den last van ramp en rouwe ; wier gij ook mannen zijt of teer gewassen ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

ROND DEN YZER Letterkundig tijdschrift voor Belgenland VERSCHIJNENDE ALLE VEERTIEN DAGEN Een klem land kan groot zijn Eendracht E«n land zal groot blijven als het als zijne ziel groot is. maakt macht. zijne kenspreuk getrouw blijft. Drukker-Uitgever : A. TEMPERE-MU YLE, 17, Ru« de Vie, Calais (France). D« bijdragen uit Vrankrijk of Engeland te ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

i« Jaap — No 7. Eet Efuraraer iO Eentiemen Juni (!• helft) 1916 ROND DEN YZER Letterkundiq tifdschrift voor Belgenland VERSCHIJNENDE ALLE VEERTIEN DAGBN Ben klein iand kan groot zijn / S als zijne ziel groot is. lendracht maaït macht. Een land zal groot blijven als het «ijne kenspreuk getrouw blijft. 1 Drukker-Uitgever: A. TEMPERE-MU YLE ...

t Nieuws van St Truiden

Nummer 14 Februari iqï7 'tNienws van St Truiden Oertoblad voor Soldaten van St. Truiden en omstreken OpsteL bij X. MOLHANT, aalmoezenier C 200, IIIe gr. (Kapelaan van S1 M art en S1 Truiden.) DE THUIS Eens wa^ er een tijd datwe leefdengelukkig... We legden 'savonds kalmen tevreden ons moe' de hoofd ter ruste, we untsprongen ons bed im-mer ...

t Nieuws van St Truiden

■ïummer 19 Toâgelaten door de Cansuar N. iuôv. b-ii-j.7 IQi / 'tNieuws van st Truiden Oerîogsblad yoor Soldaten van St. Truiden en omstreken Opstel bij X. MOLHANT, aalvioezenier C 23o, IIIe gr. Be minde Makkers «Wie zal geven aan mija nooia water, en aan mijne oogen een bron van tranen ? En ik zal dag en nachtb^weenen de verslagen zonen van ...

Pages