Votre recherche a donné 640 résultats

a-z index des titres
  • 1914-04

Filtres

Date de publication
1914640

Het nieuws van den dag

...

Le courrier de Bruxelles

f Samedi H avril 1914. ABONNEMENTS i mb» m nu Tien un BELGIQUE . Dr 10.00 S 00 2.50 HOLLANDE . . ) 1Q 3q g 80 4.80 LUXEMBOURG -S UNION POSTALE 30.00 16 00 7.60 5 CENTIMES ivpoléments ne «ont sas «n ttfiti TÉLÉPHONE SABLON 1764 LE COURRIER DE BRUXELLES - 53* annS». — V IOIJ BUREAUX: A BRUXELLES s 52, rue de la Montagne A PARIS) i 30, rue ...

Antwerpen's havenblad

ANNEE m JAAR M? 4 SAMEDI 55 AVRIL ***** ZATERDAG APR1L lgl*f LE NUMERO HET NUMMER 1Q WS. ANVERS MARITIME ABONNEMENTS: ABONNEMENTEN: elgique : un an j, - _ elgië : per jaar jiia. o. ays-Bas: un an I. c en ederland : per jaar rrs" tranger: un an L _ -ft uitenland : per jaar ' /,ou Organe hebdomadaire paraissant tous les samedis. Weekblad ...

Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

1 April 1914. N° 7 3e Jaargang. ORGAAN VAN -HËT KRUISVERÇOND » V OOR 'T A A RTS BIS DO M MECHELEN DIT BLAD verschijnt den lcn en 15e" van iedere maand. Prijs per jaar : 1,25 fr. Afzonderlijke nos : 6 çentiemen. Redaktie : P. J. Vullinqs, m. S. C. Deurne-Antwerpen. Metvastemedewerking van : Hoogleeraar E. Vliebergh, Leuven; Eerw. P. Doin. ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

VLAANDEREN ONDER DE BESCHERM1N6 H. FRANCISCUS SALES1US, B. V. 0. (lfllt dagen Aflaat voor de leder. dts Gi'iiootsihaps). ^ ZES-EN VEERTIGSTE J/V/VR - .V 49. ITE AD JOSEPH. VAN DEN 11 JOSEPH. ONDERW'IJS EN STICHT1NG. f r ô APRIL lit 14 Dit blad verschijnt aile Vrijdagcn 's avonds. — Prijs : voor Gent 4 fr. 's jaars en met den po&t fr. ...

Het nieuws van den dag

HET NIEUWS VAN DEN DAG 1 abonnementen ï -- 1^.4^ — ^(rank. R!j,aidere tendes Tan het postverbond » .20 - BESTUUR EN OP3TEL J Zaadstraat, 16 TELBFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HUYQHB EUREEL DER KLEINE AANK0NDIG3KGEN I Zandstraat, 6 TELBFOON 7948 AANKOND! 6evratgde «n tangebodsn plaatsen. In de week. . 60 e. 'sZondags., 75 e. voor 8 groote ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

il APRIL 1914 — 48e JAARGANG — No. 27 PAASCHTIJD. In de heilige vreugde van het Paaschfeest, dat de viering is van Christus' zegepraal op den dood van lichaam en van ziel : de victorie van het leven en de victorie van de deugd, gaan onze gedachten van zelf terug naar den tijd, dat de Godmensch het grootste wonder Zijner liefde wrochtte door ...

La pensée: organe hebdomadaire de la Fédération des sociétés belges de...

Dixième Année, — N° 478 CINQ CENTIMES LE NUMERO Bruxelles, le 5 Avril 1914 La Pensée Organe hebdomadaire delà Fédération des Sociétés belges de Libre Pensée ABONNEMENT ANNUEL : j gg™£ • • • • «g on s'abonne a tous les bureaux de poste. RÉDACTION : 350. Chaussée de Boendael. Rédacteur en Chef : Eugène HINS ANNONCES » On ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVtKo, samedi ie /vvni ivi Le numéro 20 centimes Cinquante-septième Année - No 17.021 PRIX DE L'ABONNEMENT : PAYABLE PAR ANTICIPATION : I Anvers. . • • • Fr. 10,— par trimestre S■ Intérieur 11,50 l® Hollande et le Grand J 13 ?5 I Duché de Luxembourg* ■ Autres pays de l'Union Postale Frs 16, — par trimestre. ■ On s'abonne ...

La pensée: organe hebdomadaire de la Fédération des sociétés belges de...

Dixième Année. - N° 479 CINQ CENTIMES LE NUMERO Bruxelles, le 12 Avril 1914 La Pensée Organe hebdomad aire de la Fédération des Sociétés belges de Libre Pensée ABONNEMENT ANNUBL : J ■ ■ • • Fr. »;jj« on s'abonne a tous les bureaux de poste. RÉDACTION : 350, Chaussée de Boendael. Rédacteur en Chef : Eugène HINS ANNONCES s On ...

Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

Zondag 20 April 1914 Priis per nr â cent!et»en 10° Jaar, N' POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Insclirijving'spT'ijs : j j5 Centiemen per maand. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en op al de postkantoren. Drukker-Uitgever : A, DE BIEVRE ...

Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

I Zoû4ag 5 April 1914 Prijs per or ô cenlienien 10" Jaar, iV 13 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad P[nsch.rij vingfsprijs t men per maand. vreemde de verzendingskosten erbij. ijft in bij den uitgever, bij de briefdragers e tkantoren. Drukker-Uitgever : A. DE BLEVRE IBIE^JSSCIHIJLJLT Aankonàigingen s Volgens tarief. ...

Pages