Votre recherche a donné 307 résultats

a-z index des titres
  • 1915-03

Filtres

Date de publication
1915307

L'indicateur - De aanwijzer

tQbao année. — 7 Mars 1915. N° 7. 40st« jaargaiig. — 7 Maart 1915. L'INDICATEUR Téléphone : 261 Bureau î VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. DE AANWIJZER - -.1—✓ «s» "^î- MNUtfOB svm^erm. .vxm. Bureel î OUDE BEURS, 39, Antwerpen Teiefoon : 261. i BgrBg i Onze bureelen zijn. open -van. 3 tôt 1 nur OSTos burea.tix sont ouverts d.® S ...

Het Vlaamsche nieuws

Iiterdag 27 Eerste Ja&rg. ■ ■ <1 wwgwaw»iigi»w^»yuujjij^<w»aiiwuijt î>iï 73 «il Priï4i, 5 Centiemen door jreheel België HET Vlaamsche Nieuws Hat best ingelicht ers meest verspreld Nleuwsblad var* België. - VerscMjnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN : L. week 0-36 ! Per 3 tnaanden 4.— | ■ f îf maand 1-50 J Per 6 ...

De Belgische standaard

l8te Jaar. — N° 31 i-jim HJ.IH.IIIIHH—i mii >ii!■ m—ir«n rnr— — Vijf centiemen het nummer Zondag 28 en Maandag 29 Maart 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Lanc « DE BELGISCHE STANDAARD» vei'schijnl^ 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : voor de soldaten ...

De Belgische standaard

l8te Jaar. — N° 24 ——— x&a8JMK**Gauttmmr -, «*cc raunra. J» Vijf centiemen het nummer Vrijdag 12 en Zaterdag 13 iaart 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en L&nd < DE BELGISCHE [STANBAARO » vsrschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : vo«r de ...

L'indépendance belge

ifième an*é»< No. 73 L' INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY- BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor Hou se, Tudor Street, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, VENDREDI 26 MARS 1915. ' [REGISTERED AS A „ _ NEWSPAPEE.3 conservation par le progres. Ii cucrnurac; v»i i t ayou, SOMMA IRE. LA SITUATION : Sous=marin ...

Het volk: christen werkmansblad

VijfenTwinligsle Jaar. N. 87 Godsdtenst Halsgezln Eigendom Mannisg, 29 liaart 1915 Aile briefwissehngen vracht-rrij te zenden aan Aug. Van Isegkem, uitgever yoor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-VIaanderen: Gaston Bossuyt, Gilde der Am-fcachten Kortrijk. Telefoon 523. Bureel van Antwerpen, ...

De Belgische standaard

Door Taai en Volk Voor Gk>d en Haard en Land « DE BELGISCHË STANDAARD » verschijnt 3 maal te week. Abonflementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : voor de soldaten 1.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : 2.75 fr. Bestuurder : ILDEFONS PEETERS, 0. M. C. VASTE OPSTELLERS : M. E. BELPASRE, L. DUYKERS, ...

De Belgische standaard

...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 4. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 24? Maartl915. Een bladzyde geschiedenis Ik denk niet dat wy nog zullen moeten dui-den op het belang, dat wy moeten voelen, voor een doorgrondiger kennis van het land, waarin wy ons tegenwoordig moeten ophouden. My duiikt dat wy best het karakter van een volk kunnen opzoeken ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

LE BRUXELLOIS n • joiimai quoxiaien aiaepeno.»»!, axvnowgh». 1 an, 12 francs. - 6 mois, 7 francs, - S mois, 4 franc,. RÉDACTION. ADMINISTRATIC î, PU BLiCITE Faite-Divers, fc ligne 2 francs. Nécrologie, la ligne 1 franc 1 mois, 2 francs. -4®i Etucs D£3:©i5j~>i ivc^ixa», 3, Bruxelles Petites annonces, la ligne 20 centimes ■ ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. omhppq t ttofit 99 tûapq 10m ceegxstered as a TELEPHONE: CITY 3980 lAJJNDKhb, LUJNDI ii MARS 191b NEWSPAPERJ CONSERVATION PAR LE PROGRES. SOMMAIRE. —— LA SITUATION : Les Russes en ...

Het volk: christen werkmansblad

■ 1 1 1 '—— """"" - Yljf en Twîniigsie Jaar. — N. 02 Msâieiîst — Huispzis — EigeMom Dôaderdag, 4 laart SUIS AWe briefwisselingen vraclit-vrij te zen den aan Aug. Van ïsegïiem, uitgever voor de naaml. maafsch. «Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaandereni Gaston Bossu yt, Gilde ...

Pages