Votre recherche a donné 360 résultats

a-z index des titres
  • 1915-04

Filtres

Date de publication
1915360

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

j&ee Année W!8r; ' « cents CIO Centimes) Vendredi 2! avril 1915 L'ECHO BELGE L'Un ton fait la Force.' Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: IS.Z. VOORBURCWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. 1 ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drakater-lHtgeefàt®» Maatscbappij H £1LICHT bcstuorder* P, PS VISCH. Lcd«bers-Qcnt . . REDACTIE . . ADM1NÏSTRATSE HOOGPOORT, 29. CENT VOORUIT abonnementsppjjs BELGIE Oî!e tnaanden. . . , , ■>. 3.25 Zoo masndcn • , . , . fr. 6.50 Eenjaar. ...... fr. 12.50 Mea abonneert zich op aile postfaureties DEN VREEMD2 ■Crie tnaanden tdagclijUa ...

De stem uit België

Rtgistered at the General Post Office as a Newspcpi L'Echo de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement ; Subscription : ls. 9d. voor drie maanden. ls. 9d. for thrce months. Dieu et Patrie Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 32. VRIJDAG, APRIL 30, 1915. Price ld. BELANGRIJK ...

De Goedendag

APRIL 1916 DE GOEDENDAG 22" JAARGANG 1915 -1916 Nr ô M A ANDS CHRIFT voor VLAAMSE STUDENTEN - UIÏGEGKYEN DOOR JONG VLAANDBREN - ...

Le courrier de l'armée

6 Avril 1915 Numéro 91 T ,T=T! COURRIER DE L'ARMÉE paraissant les Mardi, Jeudi et Samedi Ce journal est destiné AUX SOLDATS BELGES ; chaque compagnie, escadron ou batterie reçoit dix ou quinze exemplaires français et flamands. Du Moral et de la Valeur du Troupier Eelge Voilà huit mois que, jouant son rôle dans l'ensemble des armées ...

Het volk: christen werkmansblad

f ■ ■■ ■ , î(jfwiTwfflligste Jaar. — K. 1H GoMieast — Msgszia — Eipadam n> .11 mm-- . - | ll'Hir—^ Bonderdag, 22 Âprsl 191S Aile briefwisselingen vracht- § vrij te zenden aan Aug. Van ïseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-VIaanderen» Gaston Bossuyt, ...

De Belgische standaard

lst® Jaar. - N° 46 Vijf centiemen het nummer Vrijdag 23 en Zaterdag 24 April 1915. De Belgische Standaard Door Taai en Volk Voor God en Hscard en Land « OE BtLBlSJt STflHOAAHO » ï8PSChl fit 4 ntaa! te week. Best\x\xr<aLe*- : ILDEFONS PEETERS. Voor alle mededee>ln§:en zich wenden tôt : Ujonnementsprijs vcrr 50 nummers bij ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

^leaaaïmr] N»7sa ' zatërasg 24 Apro 1915 S Cents DE VLAAMSCHE STEM \LGEMEEN BELGISCH DAGBLAD I [m voik zal niet vergaan Eenuracht maakt machti PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschljnt ta Amsterdam elken dag des morgens ,i vier bladzijden. Abonuementsprys bjj vooruitbetaling : Voor Holland en BelgiS per ...

De Belgische standaard

l8te Jaar. — N° 45 Vijf centiemen het nummer i m i h .L<»nr ■■!!■■■ mmmBBÊmaaesB!»r — • Donderdag 22 en Vrijdag 23 April 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELGlSCKE STANDAARO » verschimt 4 maal te wesk. Abonnementsprijs voor 50 nummers bij vooruitDctaling. Voor de soldaten: 2,50 ...

De stem uit België

Reoistered at the General Posl Office as a Netvspcper. L'Echo de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: 1s. 9d. voor drie maanden. Subscription : ls. 9d. for tkree months. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 28. VRIJDAG, APRIL 2, 1915. Price ld. Onze ...

L'indépendance belge

1 S6ème année* Al O i L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE CONTINENT 2 15 CENTIM Administration et Rédaction, Tudor Hou se, Tudor Street, E.( TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, MARDI 6 AVRIL 1911 [KEGISTEHED AS NBWSPAPEK.] rnvcrDL'ATlHM PAR TF. PROGRES. S O M M A I R £. LA SITUATION : L'échec autrichien dans les Carpathes.— Succès ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is YOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. België, sleuîel m den fiersld De pennetwist die tusschen de Duitsche dag-bladen was ontstaan aangaande het al dan niet inpalmen van België heeft ...

Pages