Votre recherche a donné 357 résultats

a-z index des titres
  • 1915-05

Filtres

Date de publication
1915357

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

499 Gesetz- und Verordnunssblatt fiir die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Yerordeningsblad voor de bezette slrekcn van België. Bulletin ofiicieî des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Uitgegeven door de politieke aldeeling bij tien Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in tle drukkerlj van liet Wet- en ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

„Inter arma caritas" Het Rood Kruis Nr. 1 — 1915 Das Rote Kreuz La Croix Rouge Offizielle Zeitschrift des Beigischen Roten Kreuze Officieel Tijdschrift is van het Rood Kruis van België de I Uitgever —- Herausgeber — Éditeur: Prof. Dr. Pannwitz. Redaktion: Dispensaire social, Bd. Bischoffsheim Bulletin officie! de ia Croix Rouge de ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

<,»■■■ -5 allen en parket, l fr. ; Parterre en voor-t^tels, 50centiemen ; 2* rang, 1* en z* am-iphitheater, 30 centiemen. uit de Vlaanders. DronflCIl. — Verlorea. — Op den weg fcan Diongen naar Baarle, twee pakkei, Ûe eene maïs en de andere behangpapier ànhoudende. Vriendelijk verzoek ailes terug 4e brengen bij den heer ...

Het volk: christen werkmansblad

îijf«BTwiiitigs(e Jaar. — R 122 BoSsdlenst — Huisyezin — Eigsnio® iaandag, 3 I» 1915 Aile briefwisselin gen vracht- | crij te zen den aan Aug. Va* Isoghem, uitgever voor de naamî. ftiaatsch. « Drakkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderens Gaston Bossuyt, Recolletten-Etraat, 14, Kortrijk. Bureel van ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

• y •^tl$¥ERS, Vendredi 7 Mai 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.302 1 V * DIRECTION & REDACTION S*, y»* RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la ilouUe ign 1 franc la ligne sur double colonie ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

lees : | Papierhandel fss F— — ■GEILLUSTREERDE._lsi=_. i' ii' *'a!! is dag- a ^i boekbinderij bladwinkels en bij de ver- m M ■■ i^'W?iaWmg«aWBBEam^MMigiÉ8aBMMMtiit|^yiW*JMliJUMWÉIiEHI^HB——M ■ g ■ koo te verkrijgen ^ BUREEL : LANQE QANG fi, ANTWERPEN ; O P EN OAÇELIJKS VAN 2 TOT 3 uren. ^ I Godsdierstige ■ aan O centiemen ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

Vendredi 21 Mai 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.313 m& A Rédaction : vt^minckx, 14 hgwwms Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double igae 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY. » BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES k c ;1 place'de lap botose. j3 mois, 9 shillings. ) TELEPHONE: C.ÏY 3960.' ' TEUEPH.-. {et LONDRES, LUNDI 17 MAI 1915. abonnements: {e mois, ^llings. } Conservation par le Progrès. SOMMAIRE. LA SITUATION : Brillant succès britannique au nord ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Samedi S Ma! 191$ Ne 101 H»J65*esc». -^JMiUJï: Samedi S Mai 1915 waw«*jS'»«aB3afii&fess^^ LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION K, Rue Montagne-de-Slon, ÎS, BRUXELLES! Bureaum : de 10 à 17 heure* JOS. MORESSÉE, Directeur. JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO : 10 CENTIMES ' La petite ligne . v fr. 0.40 Réclame avant le» annonce» . s . . ...

De Belgische standaard

lst® *Jaar. — N° 55 Vijf centiemen het nummer Zondag 9 en Maandag 10 Mei 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « DE BEL OHE STAHQAAHO » ïsrsohijnt 4 ffîaai te week. Abormemcntsprijs voor 50 mimmers bij vooruitbctaling. Voor de soldatec : 2,50 fr. Voor de nie eldaten — in V land 3.50 fr. ; buiten 't land ...

De Goedendag

io8 DE GOEDENDAG lot zal zien, ons stemt ; nu hare bazis zo stevig is gemetseld, 1 s het 110-dig, dat we gewetensvol de inhoud onderzoçken van oudere, doch nog algemeen gangbare begrippen in zake vlaamsgezindheid, en hun beteke-nis herleiden tôt haar juiste afmetingen. Wat meer kriticisme in dit opzicht zou wenselik zijn, biezonder bij liet ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

1 Mei 1915 Nr 18 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IK1BCHB1JVI1VGHPBIJ» Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

Pages