Votre recherche a donné 399 résultats

a-z index des titres
  • 1915-10

Filtres

Date de publication
1915399

L'indépendance belge

ÏCètne année. No. 234 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES. (HOLLANDE : 5 CENTS.) ADMINISTRAriON ET REDACTION: „ BUREAU A PARIS: TUDOR HOUSE, TUDOR ST., LONDON, E.C. ' ,,li H #♦ TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH,: 333 75 LONDRES, LUNDI 4 OCTOBRE 1915. , 3 MOIS, 9 SHILLINGS. \ ABONNEMENTS : i 6 MOIS, 17 ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Dimanche 17 Octobre 19TS A B CD KP 33Ô Dimanche 17 Octobre ÎÔ>13 > LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION gj jjçozit.zigiie-iixïx-Her'bes-JPotcigères, BFIZTJCIFITJTI&S 1 >' ' BUREAUX : DE 9 à 17 HEURES M K- ■ Jos. MORESSÉE, Directeur JOURNAL QUOTIDIEN CE NUMÉRO l lO CENTIMES iPetifw annoôcès. • 4 . i i la ligna, fr. ...

De Belgische standaard

...

De Belgische standaard

1* Jaar — N* 192 Il ' JLL Vijf eentàemen het nummer Zaterdag 30 octoùer i»l» De Belgische Standard Door Ta ai an Voir DAGBLAD Voor Gfod en; Haard on ^and &b<ini>m»nt»pri}t< voor 50 in»m (M w4>tlw) Mi YoormitktUlia* i Voor de aoiAeUn : 9,60 fr. V^or du ntot-aoldatea — la 't 1**4 9.60 triièntton '* !*■< : *'00 tr' ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard Door Taai en Volk HLAD Foor God en M&a.rd en Xi&Hd Aboouoiacaluprys voor 50 dddkcm {£ ) blj vooraltbetAlinx : Voor île ao-ldaten : X,50 tr. Voor de uiet-aolctaton — In 'l Uod 3.60 fr,; butteu •t l*u4 s 6.00 fr. Indien tnter exempiaren v»n elk nommer worden gevr»*<d, wordt de tbormementi-tjriig" ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

...

De Belgische standaard

lê Jaar — N* 190 Vijf centiemen het nummar Donderdag28 October 1H16 De Belgische Standaard Door Tasl: en VolM OA&BLAX) Voor God an Haara en Land AbonnétsianiwprijM ?oor ow ' -• Voor de so4d*len : 2>IQ lr* an _ ^ - AA -, Vooï de ntat-iroliHtea - 1» 'I U»< »-60 4 U**: * 00 fr* indien meer exempltren v*a clk nommer worden ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers uitgegeven onder medewerking van net Duitsch Generaaî Gouvernement in België. Belgische bladen mcgen uït ( De Landbouwer » niets ovèrnemen, zonder telkens de bron te vermelden. Nr 34. Opstelraad en verzending Keizerî. Duitsch Bestuur, afdeel. VII, Namenstraat, 10-Druhherij : Staatsdrukkerij, Leuvensche ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers uitgegeven onder medewerking van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Belgische bladen mogen uit t De Landbouwer j niets overnemen, zonder telkens de bron te verrr.elden. Nr 32. 1 Opstelraad en verzending Ceizerl. Duitsch Bestuur, afdeel* VII, Namenstraat, 10. Druk.hery : Staatsdrukkerij, Leuvcnsche ...

L'indicateur - De aanwijzer

année. — 81 Octobre 1915. N° 41. 40ste jaargang. — si October 1915. L'INDICATEUR Téléphone : 261 Bureau : VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. DE AANWIJZER Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. Onze bureelen. zijn. open -van. S tôt 1 ■u.'u.r 3STos "bu.rea'u.^ sont ouverts d.e S à X lieiare Tarief der Aankondigingen voop 1915 ~T ...

Het volk: christen werkmansblad

VijfeaT^iîiiigsie Jaar. \ 285 Gôdsdisnst — Hnlsgezln — Elgeiidoia Zaterdag, 23 OiSèiar I91S Allé bricfwisgelîrfTT) vriu-ht* Vîij te zn d« n a an Au g. Van rH i < v< rvoor densaml. n sfiircl . -In lij Eet Yolk», S.*f eiM< i jr, u 0 3G, Gent. Bureel voor West-Ylaanderens Gaiiton Bossuyt , Recollelten-ttraat, 14, Kortrjjk. 1 ...

De Belgische standaard

Door Taal m Volk Voor Qod en Ha&rci en Xj&ad Afojnneaienisprija voor 60 nuramors (M m*MMden) bij vooraitbeUiiox : vcor do sddaten : 2,50 tx. Voor de niet-Boldatoa -—In 't U»<t 3.60 tr,; fcn/ten 't I*nd : 6.00 fr. Indien meer exempUren v*n elk nommer worden ge*r*agd, wordt de abonnement*-orij» mlnder. Beftuurder : ILDEFONS PEETERS. ' ...

Pages