Votre recherche a donné 363 résultats

a-z index des titres
  • 1916-02

Filtres

Date de publication
1916363

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

01 HOMWteEH, CHRISTIANIA, 23 Februari. — Het blacî Aftenr osten meidt, dat de Russische gezant Arnniexv, binnen kort Christiania zal verlaten. Zij 1 opTOuer is re^ds aangewezeu, doch nog tie.t benoetnd. , __ De Duiïscbe gezant, eraaf von ObernUora, wpnï Woc sd-jg door Koning ilaakon, in een afschc idsgehoot ontvangen en eçjiang s.-ar Sofia. ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 48. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 9.? Febr. 1916 „OpgesmetenK ! Yoor latere huisvaders! Yan al de zonderlinge woorden die wy in ons huis te hooren krygen, neemt zeker wel dit titel-woord zooniet de eerste, dan toch een der byzon-derste plaatsen in. Een fyne, er op gelyken , voet levende vorscher 1 houdt ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

NUMÉRO 74 FÉVR 19î 5 c=><x=: PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES C=>C<=1 Abonnement : 9 Franc* ]i®iWï 1 ADMINISTRATION : RUE SAINT-JEAN N° 48 □ BRUXELLES □ PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Franc* REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES LE 0AI"RE. — "Rue de ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

38e JÀAR Zontfag 13 en Maandag 14 Febrnâr! 1916 Nc 3 3 DE GENTENAAR =DE LANDWACHT Prlfs pcr rmœmer 9 ceniiemen. DE ELEINE PATRIOT Bureeleraîe Gent nr 16 Ketelvesi De papiernood wordt langsom scherper. De groote ontwikkeling der dagblad-nijvcrheid in de Vereenigde Staten levert «en dringend en onophoudend gêvaar op voor de woiiden in het ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Eerste Jaargang Nr 31 Beheer en Opstelraad : 13, FAKHUISLAAN, 13 irzzizzr Bkussel :=rrrz ABONNEMENTSPRIJS : Per Jaar Fr. 6.50 PRIJS : 15 CENTIEMEN LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad inhoud Eene eigenaardige " Mascotte " (plaat) . . . 245 Hoe staat het met den Oorlog? (Vluchtig overzicht der krijgsgebeurtenissen), met 6 ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 4y. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 2.? Febr. 1916 De juiste Middelmaat Overal en altyd was de juiste middelmaat moeilyk te vinden. Met recht werd er gezegd dat de uiteinden mekaar raken en dat het veel gemak-kelyker is aan de eene of andere zyde te staan dan het op een gelyke afstand van beide ziens- ware ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

19 Februari 1916 Nr 8 39e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL vrii p.n nnafhankp'iik Kathnliak vnlksaezind weekblad voor Vlaamsche en Alaemeene Belanaen HV8CBRIJVING»PRM8 Voor een jaar fr- 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1-50 Voor Nederland » 5-50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen * 7.00 Dit blad verschijnt ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3e Année. N° 507. Edition B CINQ CENTIMES JEUDI 24 FÉVRIER 1916 ABONNEMENT POSTAI. ÉD B Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. b.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'E trais-* ^acceptent que des ibonneuîcnts i KI.ViivSTRiELS; ceux-ci prennent cô;: . les 1 Jakv. î Àvr>;i. 1 Jv-iî.let 1 Octob. On peut s-Atout:cr ...

Belgisch dagblad

le Jaar^angfi ZATERPAO 12 FEBRUAHI 1916; No. 137> ABOiîNBMENTBN. Ter 8 maanden voor Holland f 2.60 franco per post. Losse Hummers: Voor Holland 5 cent foor Buitenland JjJf tk'ùT.l DenHaag. Prilîsegracht 89, Telef. Red. A dm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWA6NE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CA8TILL0N. f—v ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE flOYAUME-UN! : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES CHOLLANDE ; 5 CENTS.) AnvrircT^TRiTIOV ET REDACTION* BUREAU A PARIS : . tvwL hoose. tud0r6tE.o. j81®1 ^'et LONDRES, MARDI 29 FEVRIER 1916. abonnements: || mois! i? shillings^} Conservation par le Progrès., TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: <238-75. / , t AN. 32 SHILLINGS. ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

I Zondag 27 Februari 1916 5 GENTIEMBH Tweede Jaargang Nr 15 GEILLUSTREERDE ZONDAGSGAZET « Bureel : HOPLAND 30, Antwerpen, Abonnement : 2.50 fr. het jaar FAMÎLIEBLAD A.ankondigingan ; 4= bladz., den regel 0.30 Reklaam onder de Financieele aaok. » 1.00 rubriék OVER ALLES d. reg. 1.00 Begrafenisbericht 5.00 Laster en leugens door den Gemeenteraad ...

Pages