Votre recherche a donné 356 résultats

a-z index des titres
  • 1916-03

Filtres

Date de publication
1916356

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede iaararang Nr 19 Prijs 6 centiemen Gent 20 Maart 191 (> hoofdredactie : algemeer> secretariat oude houtlei, 34. met de medewerk1ng van het werk der volks jbibliotheeken "de straal,, the resianenstraat, 13 ALLERLEI beheer : vrouwensecretariaat peperstraat, 17. — « O» — abonnementen : per jaar : fr. 3,25 zes maanden : » 1,60 ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 22 Mars 1916 L© numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - No 17.570 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double coloiae AdroMes industrielle 50 centimes Émissions et Annoncw ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

A.NVERS, Vendredi 24 Mars 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - No 17.572 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne, — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et Annonces ...

Het volk: christen werkmansblad

AHe bnefwïsEeliijgen vraeht-vtfl te senden aan Aug. Va» ïseghem, uitgever voor de naaml. . tnaaisch. « Drukkerij Het Volk», Mcs^eeg, ïi° 16, Gent. BtrSSel voor West-Vlaan deren : Gaston Bossu yi, Recolletten-istraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bradant en Liinbnrg : Viktor i£uyl» VaartEtraat, 3, Leuven. HET VOLK | Mon schrijît In ...

Het volk: christen werkmansblad

...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

àMVFRS. Jeudi 16 Mars 191 < Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Anne - No 17.5f H i. DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur ...

Belgisch dagblad

le Jaargan^. POWDKRDAO S MAABT 1010. CVo. 145. BELGISCH DAGBLAD ABONNEIENTEN. JPer 8 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Loaeo nnmmprs: Voov Holland 5 cent foor Buitenland 7'/s cent. Den Haag. Prinsegracht 39, Telef. Red. Adm. 7433. Bestuurders> Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. ADVERTENTIENj Van 1—5 ...

L'indépendance belge

f7è8«e a&aéfi. No. a? L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI i ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES (HOLLANDE: 6 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION- BUREAU A PARTS : Ï'UDOR HOrSE, TCDOR ST.. LONDON, E.C. u- PLACE DE LA BOURSE. TELEPHONE: CiTY 3960. TELEPH.: j 238-75. Ct LONDRES, SAMEDI 18 MARS. . ' ' \ " rS MOIo, 0 SHILLINGS. ) ABOiOEMENIS-, ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweetle jaargang Nr 18 Prijs 6 centiemen Oent 19 Maart 191 (> hoo fdredactie : algemeen secret aria at oude houtlei, 34. met de medewerklng van het vverk der volks bibliotheeken "de straal,, theresianenstr a at. 13 ALLERLEI Weekblad voor ons Vlaamsche Volk beheer : vrouwensecret aria at peperstraat, 17. — «O» — abonnementen : per jaar ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Priis m nommer : voor Belgiô S centismon, tooi des Vreomd# 5 c«itiem«n SBvmnraB il Mil ZHUnMRHEMR mimi Telatnon i Kedaotl©247 - Adçvjilnîslratie 2£45- ^ Zonriaq Ï9""WAaSt £>rt6sîsr.Ultge«IWw jgjjJKeatscbippl] H ET LfCSfT bestutirder » j) pC VIS CH. Le4«b*fS-Q«irt ,, REDACTIE • . ADMINISTRATIF JOOGPOORT. 29, ...

Vooruit: socialistisch dagblad

'Mis 061 ncmaieï : ?ooi Belgie '■& centiemen, vooi den <fre8mdea> sanueini aia^aKWg^#iw^awiW»w»HSgSMMwWBie^É*wH^ imama Y»Saﮩn r HsiSacte 2^7 » i4dRa$siëstP8*&@ 2&45 feri dass 10 KAÂRT tâfG Dri!k9ttf-Ultseeï«t®f L MaatschappiJ H ET LICHT bestuurde?» K de VISCH. L«dcberg-OcRt I ,. REDACTIE . . tADMlNISIRATIE ...

Belgisch dagblad

1© Jaargangr^ DINSDAO fil MAAHT 10101 No. JLS9. BELGISCH DAGBLAD T — abonnementen. ]fer 8 maaadcn yoor Hollam 1 2.60 franoo per posfc. Loss< auxruners : Voor Holland 6 ceiii toor Buitenlajid 7Va cent. DenHaag. Prinsegracht 89 ïelef. Red. Adm. 7433. —M^aLLMIMIR.'jLi.Ij I I.U.—i Rfi«t»i»priftrs; Dr. TERWAGNE — CH. ...

Pages