Votre recherche a donné 466 résultats

a-z index des titres
  • 1916-11

Filtres

Date de publication
1916466

Le claque à fond: journal belge des tranchées

...

De Vlaamsche gedachte

Ie Jaargang - N°. é 18 November 1916 De Vlaamsche Gedachte onder leiding van L. Picard. ABONNEMENT : voor Holland per kwartaal . . f 1.— buiten Holland ,, „ . . - 1.5C Adres voor Redactie en Administratie : DE VLAAMSCHE GEDACHTE - Postbus 252 — 's-Gravenhage. ADVERTENTIES : van 1—6 regels f 1.20 iedere regel meer - 0.20 Bericht. De ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

Gesetz- und Verordnungsblatt fiir die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Verordeningsblad voor de bezetle slrekcn van Belgiê. i [ Buiîetio officiel des Lois el Arrêtés pour le territoire belge occupé. Oitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-terneur ln België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 45 Dimanche 5 Novembre 1916 98e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN E£y,@:igBgsjassgas2gMiffi&!ifl8i^mig^^raT3a^&)&mga3a3gs^^ ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.00 îr. Par trimestre .... 2.00 fr. Per jaar 6.00 fr. Par an 6.00 fr. Het nummer .... 0.20 fr. Le numéro 0.20 fr. ...

Revue de Saint-Louis en campagne

QUI VIVE ? BELGIQUE ET SAINT-LOUIS ! Revue de Saint-Louis EN CAMPACNE N° 6 NOVEMBRE 1916 PUBLIEE PAR LES PROFESSEURS ET ANCIENS ÉLÈVES DE L'INSTITUT SAINT-LOUIS DE BRUXELLES AU SERVICE DE LA ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

SYNDIKAAL van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktic behoudt zich voor, ingezonden stukken al of nict te plaatsen VERSCH1JNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie '• Plantijnlei West, 66, Antwerpen Vragen met Antwoorden Vraag i Waarom komen granen, bloem en brood uit de maalderijen en bakkerijen in zijn geheel ten ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT §S- |aar. IHtfleverG.De Graeve, Gcnt, Ketelvesi, *•. X>S PATRIOT Vrijdag SO November 1916. Num. 251 UMechtighedeii eq Begfaïing van Z. D. Hoogto. Mgp pTILLEMAip, Bi^eîiop Van Gjsnt. Donderdag hebben, zooals wij aankondigden, de lijkplechtigheden, in de hoofdkerk van Sint-Bavo, eevo'.gd door de be^raving, van ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

Sï l. fiovember 1916 23'" ...

Het tooneel

Het Tooneel 2e Jaargang Nr 8 — 4 November 1916 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Gentiem PRO DOMO MET JJJSSSEJSS «Pro Domo» is een, romantisch tooneel-Bpel, maar toch niet zooals de meeste produkten der romantiek eeu werk met een troostend of bevredigeud einde. En daari.u heeft het veel overeenkomst met de werkeu der moderne ...

Het Vlaamsche nieuws

aterdâg ï3 November 1916. Tweéde Jaarg. Nr J2© Pfijs : 6 Centiemen door geheel Beigië Het Vlaamsche Nieuws Het best iogelicht en meest verspreid Nieuwsblad vas België. - Verschijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN; AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAU : AANKONDIGINGEN : Per maajid 1.75 Per 0 maandan 10.~ ^^RHULST, Dr Âug, BORMS, Alb. VAN DEN ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE ONE PENNY FRONT : CINQ CENTIMES HOLLANDE : VIJF CENT COHTINENT : DIX CENTIMES PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C.—Téléphoné: Holborn 212. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mois, 12 sh. 23me ANNEE MERCREDI 1 NOVEMBRE 1916 No. 305 LA GRANDE GUERRE OFFENSIVE ...

Pages