Votre recherche a donné 542 résultats

a-z index des titres
  • 1917-05

Filtres

Date de publication
1917542

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

DERÛS JAARGANG - Nummsî 729 ^ frll» I .. eetttitt&t* \ " .... MAANDAG 14 MEI tM7 —j&sr^,_- r-jm»aaBx±*ji^ n?#■ y-. ,.« i*.- i-w m^i ij-T-i—-m^i-rinr-irii • ■ -•--• ■*-•■ .-.M. . ,. ,,. „ ONS VADERLAND *♦ Belgiseh dagblari-verscbij ter «!<■* ai .- d 14 a der eék ? .«». j. «««liin It, rue ...

De stem uit België

! Bnreei l 21, RUSSELl. SQUA I LONDON, W.C. Téléphoné: Muséum 267. De Stem uit Belgie. r Abonnement : 2sh. vhi 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 months. Vo«r de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.50 ▲ fr. Voor de soldaten : lsh of 1.50 fr. 1 ——■ ^de Taargang-, Nr. 36. <Blz- I47I-I47S-) Opiage: ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DEGENTENAAR-DELANDWACHT ik.», 4<a n.n»f.»aAv«.K«teiv«s(.«6 oï «i.KiNE PAiHluT Woeiîgdaa tf ?lel 1317. FrJis s centientea ifficiëeiô Duitsche berichten BEKENDMAKIN6 Enkele dagen geleden is het gebeurd dat fttrgerlijke persone», die de Duitsche taal ■^îâchtig waren, onder voorwendselopzoekingen naar koper te doea, i* een huis ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

26 Mei 1917 Nr 21 40e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen UV8CBRIJVINGKPRIJH "Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1-50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7-00 Dit blad Terschijnt ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT I» lur. M aM. 126 O.P» Oraere, EetclresMt DS KLEIN8 PATSIOT 'Zondaj ©a Hiandag •§ Mal ltIT. Pr3}s 3 eentidmen 1 **BUITSCHï BSBICH7SI Tia het Groot Hoofdkwarti®r Xtrit» Daltioh berlokt. BERLIJN. 25 Mei. WestelJfk kri|fl«tooneel. %»gugrm?p »«* oelémmmrschulk krionpniu Ruppreeht **n Beiwtn. Na etn krachtire ...

Belgisch dagblad

jSde Jaargan^. DONDERDAO 31 MEI 1917. IVo. 32 17. BELGISCH DAGBLAD abonnementen. Per 3 maanden voor Itftedei'land f 2.60 franco per posfc. Losse numiners. Voor Nederland 5 cent, 'voor Buitenland î'/î cent. Den Haag, Molenstraat 21c. Tclefoon Red. en Admin. 7433. Verschijnend te 's>Gravenhage, elken werkdag fe 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 ...

Kortrijks oorlogsblad

EERSTE NUMMER MEI 1917. Kortrijks Oorlogsblad Verschljïit als 't kan ! Heil zal uit lijden groeien Van 7 moe gemarteld land ! Ailes wat uitgave en opstel belreft sture men aan korp'. Jef VANDE KERKHOVE, C 245, 9de Kie Voor andere inlichtingen schrijve men aan soldaat Arthur VAN DEN BROUCKE, zelfde adres. OPROEP! Nu wij er toe gekomen zijn een ...

De Belgische standaard

». ijj Jffc&f "■ Hf 1 0 $ t>3 Donderdag i7 en Vrijda^ a8 Met a^i/ IIBES'SE^^ r*? i. Ai&i- 1 ' |B«4s£ S &,*: R i - -' f? t»i-ï*sKtiUs^ "4 2âs& • fe t BfcSftd ST. f i s.«a | |MMfeaS S«P | DE BELGISCHE STANDAARD OP8TEL a r S S H B « M VILLA « S'a Ooqcille » ZBfcDIJK m FAHKS Pleine uakcB* élgiagftB s ...

De stem uit België

Intel i 21, RUSSELL SQUARE ÎONDON, VV.C. téléphonai Huieum 2 6 7. De Stem uit Belgie. Abonnement : .'.'th. va* i maanden. Subseriptio» ; ish. for 3 months. Voor le Vereeniade Staten : >0 cts. Voor Holland : 1 i. Voor Frankrijk : 2.50 r. Voor de soldaten : lsh >f 1.50 fr. Ijde Jaargang, Nr. 36. (Blz. 1471-1478.) Oplage: 10,800. yRIJDAG, ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

23f ANNEE. — Série nouvelle. — N° 913 LiO Numéro ; lO centimes (ë> centimes an JF'ronicj SAMEDI 2fi M ki Yai HEllACnp M AVUlKUlSAllUn 3, Place des Deux-Ecus, 3 •PARIS Téléphone : Central 33-04 BUREAUX AU HAVRE î 28"r, Hue de la Bourse, 28'°' LE HAVRE Téléphone : 64 Eeîgê DIRECTEUR Fernand NEtDRA Y LE XXE DIÈCLE Quotidien ...

L'indicateur - De aanwijzer

42st® jaargang. Van 19 lot M IJI17. N° 20. Du II) au '26 Mai 1011 — 42rae année. DE AANWIJZER Bureel î OUDE BEUR8, 39, Antwerpen Teiefoon : 261. L'INDICATEUR Téléphone :26i Bureau Ï VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. NIEUWE DEENSTREuELING DER TRAM-, BUDRT- EN SPOORWEGEN POST- EN TELEGRAMVERKEER ZIE -4="= BLADZIJDE nuiiiiic mum Laat u ...

Informations belges

N° 346 25 Mai 1917 INFORMATIONS BELGES Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de leur texte ou Se leur ...

Pages