Votre recherche a donné 551 résultats

a-z index des titres
  • 1917-06

Filtres

Date de publication
1917551

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

3904 Gesetz-und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gsbiete Belgiens. Uitgegevon door de politieke afdeeling bij den Generaalgouverneur in Belgié. Gedrukt in cle drukkerij van het Wet- en Verordeningsbiad, Brussel, Leu\ ensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblacl is in Belgié verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerjj. in Duitschlancl en in ...

Informations belges

N° 358 7 Juin 1917 Informations Belges Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouveHes ■de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en oertains cas, de s'assurer de l'exactitude de ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Ii M-ltailm « le FiiÉrijk Uit Duitsche bron. ' Wesieiijk oorlogstcrrein : BEREIJN, 24 Juni. Officieel: Legergroep kroonprns Rupprecht van Beieren: Aan het Kngeisch-Belgische front tusschen het Ka-, naal en St-Quentin, steeg ook gister de gevechtsbedrijvigheid niet buïtengewoon-! liik. Sterke vuurwisselingen volgaen ten Noorden van Warnetoa en ...

De legerbode

den Dinsdag, Dondetdag en Zaterdag verschijnende Dit bïad is VOOPt DE BELX3ISGHE SOIjDATEN bestemd ; ierîere compagnie, escadron of batterjj ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. België en Kongo De zege door de Belgische troepen in Oost-Afrika behaald doet eens te raeer het economiscli [ belang, naast de zedelijke ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

Redactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LUID, IS T ZEGE PRIJS PER NUMMER : 5 Cent. ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 per Kwartaal Voor Buitenland ... Fl. 1.25 m „ Oorlog1 en Zelfverzaking. Iets dat mag doorgaan als eerç ver-gelding voor al ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE fiEDTEDJIAR - DE LAHDWÀCHT |É» |aar. G.D«Or^v»KetelvestjH ^ P8 KLEIMB^PATMDT Zondag 8 oa Maandag 4 Juni IJÎT. jpt laar. PJ^Braerns 3ÏÏITS0H1 BSRIOHTlï taa lie! Gros! Hsoldkwartlt? Sssate Bnîisoh bsriokt. Wecteltffc k&°t!gsSooneeL pERLIJN, 1 Juni. front aan veldm&arsphalk kroonprln» ~ ïîupprecht oan Beieren. - ïa het ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Iverordeninc Vo91» de tôt het gebied van hot 4Je loger b». hoorond» gedî»lten der 3elgische pro-v'încies Oast- on Westvlaandaren, wordt er bsstcmd als volgt : Artikel i — Dè doorverordsning van ;o Maart IQ17 CVerordeningsbîad voor hct Etappengebied van 't 4de le"cr Nr 103 blz. -5SS) tôt 30 Jum 1917 \ eriengde ter-mtia voor ...

Informations belges

N° 369 18 Juin 1947 INFORMATIONS BELGES Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Europeescne Oorlg In West-fleutai m in FranSfijl Uit Duitsche bron. Westelijk Geveclitstferrein BERLIJN, 20 Juni. — Officieel : Front 'gen.veldm. kroonprins Rupprecht van Beie-ren : Tusschen den IJzer en de Leie nam 's. avonds opnieuw de' geschutstrijd in en-kele vakken groote hevigheid aan. Ook van liet kanaal van La Bassee tôt aan de Scarpe ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

gçffc WttSpftFÇfl) Prêts 10 pfennig. Belgifcher Kurier ï $et Btlgifdje flutier «[cfjcittl itt S3tûRtl tâglirfj (tmdj £onn(di5) Jtotiotol nufiot TOontc «otwittag. Sit G t (41 51 x S g n 6 « (A) «retint jrteu SJac^miftag. ®ie 3te<ii( a«6c«6« (I erfdjeiitt morgenê. Ginfenbungt# ai" a» Si' Sdjtiftleitmtg, nidjt an einjelite ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE gentehaar.de lahdwacht •19e fanr. Mnm. 143 G.D3Graeve,S©teIvest,M DE KLEINE PATRIOT Zaîsrdag » !J Juni îSîT. aBW>OWIKf.' U1 PpIjS s 8©ïltî©IHien DUITSCHe -BERICHIEN van hsî Gpo«t Hpofd&wài ti®» Ssrats Duitsoh berioii. BERLTJ M, 21 Juni. Westoljk kpijgstson©©!» %0gergro?p oin veldmnarschalk kr«anpvli\t Rnpprecht van ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

4- Année ■ N. 971 Ed. a E1HQ CSITERiS Mercredi 13 Juin 1917 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. g Bruxelles - Province - Etranger ,3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et a l'Etranger n acceptait que des abonnementsTRIMES'i U1ELS; ceux-ci prennent cours les IJânv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob. On peut s'abonner toutefois pour les ...

Pages