Votre recherche a donné 567 résultats

a-z index des titres
  • 1918-03

Filtres

Date de publication
1918567

Revue des anciens élèves du collège Marie-Thérèse de Herve

REVUE DES ANCIENS ÉLÈVES DU Collége MARIE-THÉRÈSE de HERVE RE\)UE FRANÇAISE autorisée par l'Autorité Militaire Directeur: Auguste MAQUINAY, aumônier militaire Z-80-IV Deuxième année. — N° lO Mars 1918 Aux élèves de troisième et de seconde. Le mois dernier, nous engagions les intéressés à préparer l'examen de rin d'humanités. ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

(5dejaargàng. — N. 88 Prijs s 6 Centiem Maandag âS Maart 1918 Gazet van Brussel ABONNEMENTSPRIJS : Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr. 4J50 per liwartaal. (ALLE KOSTEN INBEGREPENt jvlen wende zich tôt de postkantoren. ODgevraajde s<ukke» Hoofdopgtellor t Dr F?ew6 De CIcrcq WOrdopni"mtag'lle«"l "4t" fcSEHEEK EN ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

TWEÉDE JAARGANG NUMMER 2 Aanvaard door de Censuur. N° 475 datum 28 Maart 1918 MAART-APRIL 1918. Sint-Amands Studentenblad Fronthlad voor studenten on oud-studenten van Sint-Amands college te Kortrijk Verschijnt als 't past. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, Aalmoezenier, Z 203. Eoo nieuwe Veelbeloveide ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

■ Vierdft js&rgang % - NuïH.C&gîf 1015 Frija ; 5 c«£»i»6iau£* Maanâfig ! î ONS VADERLAND jilCHTERS : J. Baeckslandt en A. Tsmpsr» Bel gis eh dagblâd verscbijlise cle pp al de dages der week 0?$t$l en Bêheer : J. EAECXELAHBT !7,Ttie mortel, CALAIS IABOHNisMËirras er KatMUMi Besgrîe l."*S Fr*iiki-ijk 3.3 S Knjfdand^oSKHl ...

Onze toekomst: christen-sociaal weekblad

ONZE TOEKOMST DRIE MAANDEN Fr. 1.25 CHRISTEN-SOCIAAL WEEKBLAD YERSCHUNT ELKEH ZOWDAG PER NU M MER iO Ctm. 10 MAART 1918 BUREELEN : 1, Avenue des Ursulines - LE HAVRE 1e Jaargang - N° 1 WIE ZIJ fi ttlld ? Beste iezer, een kinke lianddruk eu een ; korte-reclitzmmge kemiisinaking... JJil liet 111 hauden nemen van iiet eerste nùïmner \ an ans blad ...

L'opinion wallonne: journal belge, indépendant

On demande que la réun* n des parlementaires s'occupe sérieusement de la question des langues ABONNEMENTS : Paris , Départements 6 mois i an etC«lonies lrançaises 5 fr. 8fr. Etraager Union postale 7 tr. 10 Tr. .Adresser le montant de l'abonnement en mandat-poste ou valeur sur Paris à M. 1« Directeur de l'Opinion Wallonne L'abonnement part ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

5e JAARGANG. N.59 PRIJS ; t o CENTIEM. I ~~ VRÏJDAG 1 MAA.RT 191® ■nMBaWMgPaaaBMWaBKMBHMMMBBMMWMBB—l^-.l III ■! III ni . ABONNEMENTSPRIJS : Binnenland (Etapegebied uitgezondeid), fr. 3.75 1 per kwartaal. (ALLE KOSTEN INBEGREPEN) Men wende zich tôt de posikantoren. VERSCHIJNT 'S NAMSDDAGS met al de ochtendtelegrammers. BEHEER EN ...

Ons Vlaanderen

ONS VLAANDEREN TE GENT : £24, Wellinckstraat. VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG TE PARUS : 181, Rue de Gharonnel ABONNEMENTSPRIJS î Voor België en Frankrijk j Voor een jaar frs. 5 00 Voor zes maand » 3.00 Voor drij maand .... » 2.00 Buiten Frankrijk : Voor een jaar » 8.00 DOOR EENDRACHT STERK g —————■——P AANKONDIGINGEN : Tien frank ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

vierde jaargang ~ Nuœm» 1009 Prijs : 5 eenHemaa Binsusg S M&art ONS VADERLAND STI' .(TERS : J. Basckslandt en A. Tempera Belgisch da'gblad verschijiiôiide op al de dagen der week \ Opstel ea Btheer : i. BAECKELANUÏ 17. rue Hlcriet. CSLSIS IPer mnaiid Belgle i."& Fraukrijk 3.SS K»geSan<!-Slollatiâ 3.ê( Fer trlmester « tiOO » ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

The Newspaper for Belgian» LA MÉTROPOLE IONE PENNY cinq centime» !?uioe: vijf cent inirelT DIX CENTIME! PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux : 43, Chancerv Lane, W.C.2 — Téléphone : Holborn 212. ABONNEMENT t 1 mois, 3 sh. ; S mois, 9 «h. M** ANNEE DIMANCHE 17 ET LUNDI 18 MARS 1918 Nos. 76-77 LA GRANDE GUERRE I La situation en ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

ÎABONNEMENTSPRUS : Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr. 4.50 per liwartaal. (ALLE KOSTEN INBEGREPEN) Men wende zich tôt de postkantoren. Ongevraagde stukken worden in çeval van niet- opnenung cukel teruggezondcn zoo er liet noodige poito is biigevcegd. i • HooîdossstslSsrs Dr î?or© ïDe CSsrcc ""îhïhï^iît^ïûTïTê r ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende : Dit blad is VOOR DE BEL.GISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijflien Fransche en Nederlandsche exemplaren. n imiiu.» IIII ——■■■M Mevrouw de Hertogin van Vendome bezoekl hel Gesticht van Meessen Het kenrige en bescheiden Btadje Saint' ...

Pages