Votre recherche a donné 385 résultats

a-z index des titres
  • 1915-12

Filtres

Date de publication
1915385

Het volk: christen werkmansblad

Hjf-cii-TwfolîgsIe Jaar. — fi 320 AJ-Cv^.LiCyg;-, tïKfh£*AJiX&4 Mstast — IMspili — Eigaaioia i Dinsdag, 14 Deeetaber 1915 Aile brici'vr;Vwliï!gfi5 vn-cH-çrij te zer der. a«m /iy. Van ïsegherr', uitgevf-r yooï de naaml. tca&tech. «Drukkerij liet Yolfc», Èlcersteeg, n° 16, Gent. Bu réel voor West-Viaan cU: relis £5 as ton ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

l5,e JAAR 23 DECEMBER 1915 N' 46 't landbouwlvenn Orgaaa der Lamdboawafdeeling van 't Proviociaal Voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, sfure m«n 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten met vermelding van 't blad en ...

L'âme belge

N° 3. Décembre 1915. L'Ame Belge ... L'âme belge que les siècles ont pétrie de loyauté et d'héroïsme et qui passera inviolée et immortelle aux générations futures. Un Grand Belge. = Son Éminence le Cardinal ...

Het Vlaamsche nieuws

ma&ndag 6 Decembeij 1915. Eerste Jaarg. Nr 325 i ii - - -- - - iii.m.iiimh.11 Iiinn-Iii- i 111 un - I! ■ n inr ■■uni. .m iviT " " Frijs: 5 Centiemeri dcor geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht eo meest verspreid Mièuwsblad van Beîarië. - Verschimt 7 maal per week 1ABONNEMENTSPRIJZEN AFGEVA ARDIGDEN VAN DEN ...

De stem uit België

Be Stem tut JBelgte 3DEcbo 6e ^Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement : 1s, 6d. voor drie maanden. Subscription : 1s. 6d. for three months. 2de Jaargang.—Nr. 12. Oplage 21,,000. VRIJDAG, DECEMBER 10, 1915. l"i! 'fl Price ld DE PAUS VRAAGT VREDE DOOR WEERZIJDSCHE OPOFFERINGEN. "Echo de Belgique." ÉDITION SPÉCIALE ...

L'indicateur - De aanwijzer

40m® année. — 12 Décembre 1916. M° 47. 40sta jaargang. — 12 Deeember 1916. L'INDICATEUR DE AANWIJZER Téléphone : 261 Bureau : VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. Onze 'bureelen zâjn open van S tôt 1 uur 3>Tos "b-o.rea,,u.25: sont ouverte de S à, 1 l2.e~u.re Tarief der Aankondigingen ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

1469 Gesetz- und Verordnungsblatt Uitgegeven door de politleke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerlj van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkèrij, in Buitschland en in het onzijdige buitenland bij de ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

149 Gesetz-und Verordnungsblatt -fllr die okkuplerten GeSiete Belglens. :c î- r- Wet- en Yerordeningsblad \oor de bezette streken \an Belgiê. le ° ° | Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé ;e Citgegeven door de politieî lldeeling bij den Generaalgoi rerneur in Belgié. Gedrukt in c irukkerij van het Wet- en ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

ABONNEMENT : Belgique : 12 francs par an Etranger : 15 " 11 REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENT AIRE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE 20 pages : 25 centimes le numéro ADMINISTRATION : C. Van Cortenbergh 12, rue Je l'Empereur, Brune Ile» SINISTRE PROVOQUÉ PAR UNE BOMBE INCENDIAIRE DANS UN VILLAGE PROCHE D'YPRES ï" ANNEE SAMEDI 18 DÉCEMBRE 1915 N° ...

Het volk: christen werkmansblad

îPea-TwiEîigsle te. — S. 318 GîMisast—Msgezia — Bjetiae ^ Woensdag, ï Deeember 1915 A!)« fcrfefwsEelhtgen vraeïst-rrîj 1« eenden ann Aug. Van Irrpl-t-tri, uitpfvc-i' voor dp es ami. ma&tech-. «Drukkerij Het Voik», Mtorrteeg, n° 16, Gcut. Fureel voor West-VJaanaoren» Ocsitoii Bc.sroyt , Recoileïkfca-pttMi, 34, îiortr^fc. ...

Le messager de Bruxelles

MERCREDI 16 DECEMBRE 1115 (Cjjition t. L. «.) W 393 IVutHéra ce verni ««ctpH'yiMHemt»» àV CETtTi&tC* 11" AINHEE. - 343 LE MESSAGER DE BRUXELLES l Servis par la poste ABONNEMENTS ' 3 mois 6 mois 1 an t Fr. 3-75 7.00 ia.oo Directeur : FLORENT DELMOTTE Rédacteur en chef : CHARLES DESBONNETS PUBLICITE (Consulter notre taril «n ...

Pages