Votre recherche a donné 444 résultats

a-z index des titres
  • 1916-01

Filtres

Date de publication
1916444

Belgisch dagblad

lHte Jfaargang; DONDERDAG 13 JANUARI 1916. ÏNTo. loi. ' '4 ABONHEMEMTEN. Per 3 maandea voor Holland I 2.50 franco per posfc. Losee mimmers : Yoor Holland 5 cent roor Buitealand 7'/s cent. DenHaag. Prinsegracht _ 69, Telef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredaeteur: L. DU CASTILLON. s ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

Dimanche 30 Janvier 19IÉ 98° anné< JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient ■60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement ...

L'indépendance belge

S7ème aimée. No. 3 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UN! ; ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET EE^CTION: 11®PLACE D/LABÔTTRSE. _ ffUDOR HOUSE, TTJDOE ST., LOÏ<DON, E.C. (31 1-57 et TELEPHONE: CITY 3960, TELEPH.: |238-75. LONDRES, MARDI 4 JANVIER 1916. , 3 MOIS, 9 SHILLINGS. ) ABONNEMENTS: J6 MOIS, 17 ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

38s IAAE Wôensdag 19 Jâimarî 1§ î 0 Nr 16 DEGENTENAAR-DELANDWACHT jhfïs rVT«» fMîïï'.Kîé* © e uiliiaïeh» Wftr mtiiii •-1 ■ r ■ ■ -rr- miilÉMSn'-fitijrtfhmrMi* DE KLEIME PATRIOT Surseleni» Gent HP 13 Ketelvesi Bergen in brand M en meldt uit Christiania 'aoofdstad vat Nooi wegen, in datum van 17 Januari: D« ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Samedi 15 Janvier 1916 T.<> numéro 10 centimes Pi«n„îjri4o_tiiiîtîom£> An^» . Nn 17^11 DIRECTION & RÉDACTION 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double lign 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes ...

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

NR 34 —■mbbwim—MTI m ii——mmmmtmaammmÊmammtmm TWEEDE JAARGANG 1916 DE VRIJE STEM Baleisch orsaan toor de orovincie Anlweroen Vérschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Re.cn ménst'raàî a o Onze welgemeende leuze is : >îoch Vlaming, n oc h Waal, inaar Belg ! in eeuwig trouw aan ons ...

De Belgische standaard

2 Jaar Nr 11 (a6a) V'ï}ï centiemen hat nummar Zaterdag 22Januari 1916 De Belgische Standaard DoorlTaai « Veli OA.GhB3LAJ3 Voor &oé «a M&am m Zt&iM AboaBMtenUpriJs voor 50 inim (X i»*aa*eaj bij vooroitbaUtiBfi s Vaoc da wiiiUi : M,60 tr. Voot éa miat-aoWaU* — Im't lm»à *.60 tr, ( hmitta >t I*aà : 5.00 fr. ftdiaa meer ...

Vooruit: socialistisch dagblad

32 aar — W. 23 itiiBiBKaaflapiBBMMiCTâMagaatorinwKiBA; :3aafc.g«Hgaoifcu Puis om aammej :,voot Beigia & eentocmen, tooi dsn v rcenids a contieinsn *>«i aigMùa^a»^- • -~:^Lw«i^^»aiteattiaaa^csreaB5&^^ fslsiïoosî i fSedaoxië «z&'t - &fânifnisis>àtte *.î>4& ISEœSK*ffi&Lra3Era5£lX3SHeSB8£^^ K iffc ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

n*'JAAR Woenslag 12 Janaari 1916 H« 10 SWP'BttSgggaEgg'^ »-m DE GENTENAAR = DE LANDWACHT ?B*pl|s per siammer ® ceîîiieaseîîc DE SLEINE PATEIOT Bureelen te Gent «.? 13 Kéieivsïi Briefwisseling. Wij ontvangen uit de sîreek van Zotiegem het volgen.de briefje : « Mttnheer, waurbij komt het dat sommigen Hiver oerkoopers ons drle cent amen ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

■ Tweede Jaargartg- fio* 8* Donderdag 20 Januari 1916 5 Cem DE VLAAMSCHE STEM J [en volk zal niet vergasn ! ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Eendracht maakt macht. ADMINISTRATIE EN REDACTIE: POSTBUS 432, 'S-GRAVENHAGE. Onder Isiding van: Dr. RENE DE GLERCQ en Dr. A. JACOB. ABONNEMENTSPRIJS (bij vooruitbetaling) : Voor Nêderlanrl pcr jaar gld. 6.50 — ...

Vooruit: socialistisch dagblad

32 aar « M. 11 Prijs per nommer : vooi Beigii) 3 contismen, vooi den vreamda 5 canttemsn ^v-- \aante: jns^Ktfùw/ - ï^w:*555S!SSÎ Tœïeloon ; Rdinriie 247 » Administrât?® <tli4fe ji» C,» v.M tJWJCVjma A-<eJJ«IMWt*<lW<t>UB -A.Î- O s;sdar 18 «SÂ&SJÂï&l tm& ...

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

Nr 9. 1916 De Vrije Stem Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen Vfirsrhiinende ffedurende de Duitsche Bezettine Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. . Telegraphisch adres : Rom m and an tu r-A n t w er p en - M e c h e] er Met eratie ende privilégié. EEN JAAR.. Het onrecht verzwond in zijn zwelienden vloed' Wat ...

Pages