Votre recherche a donné 363 résultats

a-z index des titres
  • 1916-02

Filtres

Date de publication
1916363

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

38e JAAR Vriifâg 4 Febrnàri 19 i 6 fif 30 DE GENNTENAAR = DE LANDWACHT t*r£js psr «rnsîTsiss» s eeatien-jt'ïi. DE KLEINE PATRIOT Buree'.n î3 Gen$ . isr 13 Keteîvasi sBsasm^ _ .......... ■... •|ian oiîî;e lezers. j W-.it betêekent dat nu? Zoo een klein I pau.eike ! Waaiom is dat ? Ô> ze ie-eiige veikoopers zouden onge- j tv ijfe ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

3 g* JAIR Êonfla? 20 en fiaanfe 21 Mraàfi 1916 ff'lï DE GENTENAAR - DE LANDWACHT P2XJS PSH, OTT9I3SER : 2 CEïïTIEMBN. TTT ."HÎTTNi~ÏC PATRIOT BUSEBLEN TE GENT : KETSI.V3ST. TU* 1S. Duitsche niededsfilitig. ] In de 'aatste dagen werd dikwijls gevaagd «re'ke vijandelijke vaartuigen, bij den uanval fcnzei- torpedoboten, aan <Je ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers uitgegeven onder medewerking van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Beljjischa bladen mogen uit c De Landbouwer > niets overnemen, zonder telkens de bron te vermelden. Nr 49. Opstelraad en verzending Keiaerl. Duitsch Bestuur, afdeel. VII, Namenstraat, 10-Druhhcri) : SUatsdrnkkerij, Leuvensche ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3* Année. N° 501. Edition B CINQ CENTIMES VENDREDI 18 FEVRIER 19)6 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. B Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Janv. 1 Avril 1 Juillet 1 Oct©b. On peut s'abonner toutefois pour ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

NUMÉRO 74 FÉVR 19î 5 c=><x=: PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES C=>C<=1 Abonnement : 9 Franc* ]i®iWï 1 ADMINISTRATION : RUE SAINT-JEAN N° 48 □ BRUXELLES □ PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Franc* REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES LE 0AI"RE. — "Rue de ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

2ôme Année TV0. 493 S cents CIO Centimes) Lundi 2@ février 1916 L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer Journal quotidien du matin paraissant en Hollande. Beige est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: pu. Z. VOORBUItGWAL, 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave ...

De werkman

j Het Volk moge onbeschaafd zijn,.maar ed l-moedige gevoelens zijn bij de ruwe V/erklicden als ingeboren. (Snieders, in de Gaethuisnon) Ik ga liefde en geluk zoeken in het weldoen Hoofdopsïeiîer=ù^estuurder : DAENS-M A VA RT, Volksvertegén woordigei Drukkers-Uitge vers : FRANZ DAENS & ZUSTER. Boekdrukkerij der Werf, 2 snelpersen, ffoede en ...

Belgisch dagblad

le «J? à?2L5:Sl ï" WOENSDAG â FKBRUAKI 1910. No. 118. ABONNEMENT EN. Par 3 muanden voor Holland f £.60 franco per posfc. LosÉ^ •ammeis: Voor Holland 5 oenfc itoot BuitenlMid Vit cent. Den ïïaag. Erlnsegrachfc 69, Telef. Bed. Adm. 7433. BELGISCH DIGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. loofdredacieur : L. DU ...

Het Vlaamsche nieuws

^^■oensdag 10 JHebruan z$w. Iweade J&arg. m 4 ... pu _«.! .. - t «..1 .. Het Vlaamsche Nieuws V W . — III m.M <**» — ^ -wes- «fe ^BF Tgsss^gwp Kifeist lncy«*1ir»Vif «n met ®? «re nr#>id fs i^nwehlarl tran » VftfSfh<l«f *1 m&ssJ n^« ' •' ■*•<*-—"' "" ABONNEMENTSPRIJZEN : H »er week 0.35 Par ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag versch/fnende I)it blad is YOOR DE T3ELGISCHE SOLDATSN beslemd ; iedere compagriie, escadron of bat ter Lj ontvang't lien of vijftLea Fraiïsohe eu Nederlaadsche exernplarea. Os Tweed; [asalerie-Oisîsiz geaurenae aea aiiocaî naar aen vser « Als men de bijzonderheden van den aftocht Van Antwerpen naar den Yser ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

"LA METROPOLE," the influençai Belgian newspaoer now cnjoyîng the tiospitality of £/>Sf êtilîlàarfe, was rernoved to this country after the destruction by the Germans of its Antwerp offices- Through its appearance in conjunction with this psper thousands of refugees from Antwerp and other parts of Belgium are ab!e to obtain the ...

De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en...

DE DRUKPERS Qffieieoi orgaag ni StslailjKe Fsesraiii van u BoeK- an DruRnliverfiEifl van Beat - IMiijiii vcorloopig om ta twes raaanûan ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : België 1,50 Buitenland 2,50 Ailes wat Redactie en Adminiitratie betreft te zenden : VAN AKENSTRAAT, 8. — GENT. AANKONDIGINGEN : Volgens overeenkomst en voorop betaalbaar. Strijdi ...

Pages