Votre recherche a donné 463 résultats

a-z index des titres
  • 1916-12

Filtres

Date de publication
1916463

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE |oNE PENNY «nrr CINQ CENTIMES K?R«DE- vijf CENT ERPENT'. DIX CENTIMES PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C.—Téléphoné: Holborn 212. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mois, 12 eh ■ 23ME ANNEE VENDREDI 1 DECEMBRE 1916 No. 335 A GRANDE GUERRE 1 Nouveaux ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De-Landbouwer Weekblad voor Lsndbouwera ultgegevcn ondar medewerklng van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Bolglioh* bladen mogen uit t De Landbauwae > mets overnemen, londir talkenc d* bran to v«rm«ld»n. Nr 43. I Opstelraad en vcrzending : ) Keizerl. Duitsch Bestuar,afdeel. VU, Namcnstraat, 10. Druhherij : Staatsdrukkerij, ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Ctffe Belgilcher Kurier £Briiffeïets 7%d«0}ettun0 ®«r SctoU<5« ami et erf^cint in Stuffct tojlitf) (aurfj Soaatagê) atociatnl aa&ct SKoafag Boimittag. Sic Ërfte Sf u 8 g a 6 c (A) ct|d)eiat jebca Sicdjntiiiûa. 23ie 3 fc> e i t c H a â g a b e (B) «[djctttt atotgeas. Eitifcnbuagcn fut'o aat aa Me Sdjtijtleiiaag, tiitf)t in ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

I 10 pfennig Jftiretfe tftacgett'Viisgafce (B.) 10 ^fetinig ^T773?ïîU25SB31BlE8BB$!88HW85É8ro*fl* Belgifcher Rurier »rtiffeiets Ses Scïs i<Jje Soties ctidjriat ta StSIfcE lûciïcfj feui) Souatagê) jtocttnci aafccï SRoatoa trowstfag. 2>tf G - tt c a » ê g a 6 0 (A) erfdjeittt ;«ien XadiMiltcg. $ie gtoeîto S u ê g a 5 s (B) ...

Duynenblad

...

De Belgische standaard

jpâ ^ é* fl86 V537| gHlIIIïUIllJl i ftmr *o(4&U* ' tauinà i. t-®5 fePM&dea a"â° § m*»?.-"!®-- S"75 MW toUtaft» ||In Vfoerf g matud f» ïr'*- gnMkfcudta 3-»5 BléUe >, '« tend CMMiid tî f."S* iauM^ s**» |nui» s fi» «M tfBfc. .DE BELGISCHE A,'- OPSTBL «s BEHBES: rtUe «Ma CëfruiSfri* Zeedi jk m ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

sonne le ralliement des neutres autour d'un programme d'action. Et les faits qui se passent en Grèce nous tracent, à nous tous, qui tenons à notre indépendance, notre ligne de conduite, déclare-t-on à Stockholm ouvertement. Et les échos de Christiania et de Copenhague reprennent ce mot d'ordre.., Olaf Hansen. LA GUERRE fcttfflMIUlHlIIBS ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

Nr. 79. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 16? December 1916 Iets over Schoonheidsleer. Zooals we de vorige maal gezien hebbeu, heeft het schoone de eigenschap een algemeen en onbaat-zuchtig behagen te verwekken. Dat is ook het geval voor het goede en het ware. Want ik moet dikwijls eene daad goed noemen, die mijne belangen en ...

Belgisch dagblad

ge «Taapffastw X>OÏVI>EI«I>A.€^ 14L OISOEIMUSICR. 1910. r^i'ô. abonnementen. Per 8 maanden voor Nederland l 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland 7% cent. Den Haag-, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. rurrr r-'-Tr'^r" «.'■ "',J ■■fftfnTMRWiWM'ffF*3"3' BELGISCH ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

304S - Gesetz- und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens., Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in Belgiê. Gedrukt in de ûrukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad fc in Belgiê verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in ...

L'indicateur - De aanwijzer

4iSïa jaargang. — Vau 31 December 1916 loi 6 Januari 1017. N° 52. llu 51 Décembre 1916 au 6 Janvier 1917. — 41m<s année. DE AANWIJZER Bureel î OXJXîE 3EURS, 39, Antwerpen Teiefoon : 261. L'INDICATEUR Téléphone :36i Bureau Î VIEILLE BOURSE, 39, Anvers, NISUWE DIENSTREGELING DER TRAM-, BUURT- EN SPOORWEGEN POST- EN TELEGRÂMVEREEER ...

Het volk: christen werkmansblad

Zes-cnTwiniî^sIe Jaar. •N. 207 îodsdieust — Hsispzin — Eigsnâom Zondag, 17, en Maanfeg, 18 DccemLcr 1016 Alîe fcrîefwîegeliBge» ttocM» *r5j te zenden aan Aug„ Vaft ïseghem, uit gever voc 4$ naamls, cïasttch. «Drr.kkerfj Het Vclk*} Weerfiteeg, n® 16, Gent. Sureel voor West-VIaanderem Gaston Bcssuyt. Recolletten-•tract, 14, ...

Pages