Votre recherche a donné 523 résultats

a-z index des titres
  • 1918-09

Filtres

Date de publication
1918523

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

Nu m mer 12 Met toelating der militaire overheid September-Octobpr 1918 4 r HET SOETE WAESLAND Kosteioos ooùogsblad voor de soldâtes van het « Land van Waes » Opsiel, Mededeelingen en Steun te zenden aan : HENDR1K HEYMAN, Rue Fohtenelle, 29, Le Havre DE " WAASSCHE VERBROEDERING" Wij liebben op 15 Septeniber te Le Havre eene Yereeniging ...

De Belgische standaard

" J -i. * r, 1Q74Î -3 sé , si * - . .— .. t -*>W . ( •' . tv . i -«à5!-. Woensdag ^ September JL&i6 îiBOlWaMBHTBH 4 —< n >*; voor Soldâtes ! mtiaad x.as fr. a nJswadeB 3,5o ', 3 masndea 3,75 r «™n— ■ Sieî Soldâtes J in 't l&nd k 1 m**nd fr. 1,75 amaanden 3,30 3 maa&den 5,35 0—• Bnitcn 't laad 1 ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

?^aâ?§Sng Ne 24 De Klok uit België % MCDAOTIE EN ADMINISTRAT»! WILLEM ll-STRAAT 56 - TILBURQ TELEPH. 744 ^ POSTBUS S3 ■ MMN NAARN 18 ROELAND ALS IK KLEP, 15 T STORM ALS IKLU4DI8TZEQI AlONNKMINTi V««r HOLLAND ...... Pl. 1.00 par Kwartaoi V*or BUITENLANO. .... PL 1.3M „ „ PRfJS PER NUMMERi 5 CENT EENE STRAF ? ? België lijdt...*. onze ...

Belgisch dagblad

3do Jaar^an^ /TÎIJDACx fi E3t*rX,JE]MG3EîJES. 1918, ^o.299. ABONiNEMENTEN. Per 3 maaaden voor Nederland ij 2,50 franco per post. Losse («amtoers. Voor Nederland 5 cent, ^oor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegracht 16. |>elefcon Red. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD H ggj g • ,nufwiy m ai -m ^erscSaijneiîdl te 's-Grawenïaagej eiSten ...

De Belgische standaard

Il . •• cohj *« ' 1 QQ (1060^ « Dpnderdag 19 September 19 ië W p Abonnbmsktbm I I 1 Voor Soldtten _ 1 m**tsd 1,05 fr. » munden fl.50 3 «««mien 3,75 Niet Soldâtes in 't ltnd i im**Dd fr. 1,75 v amunden 3,50 3 maamden 5,95 Bntten 't land x m**nd fr. 3,50 3 m*M»den 5,00 ~ 3 maanden 7,50 DE BELGISCHE STAnDAARD Opstel • | en Beheer Villa ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

Gazet van Brnssel Staat- en letterkundiq daqblad. Abonnementsprijs 5 Blnnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr. 4.50 per kwartaal (aile kosten inbegrepen. Men wende zich tôt de postkantoren. Beheer en redaktie : Zandstraat, 13. Aankondigingen worden aangenomen : 75, Anspachlaan (Beurs) ; Publldtelt VAN DER VrNNEN, 52, Warmoesberg ; Publiciteit De ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

JAAnuARu * NUIWMEfl 1190 PR1JS : 10 CENTIEMEN MAANDAG, 9 SEPTiiBEB f9M ONS VADERLAND ST1CHTE3S : I. Baeckelandi en A. Tempera Belgisch dagblad verschijnende al de dagen der week Opstol en Beheer : J. WiZr,KZU?.U%-91, rue fîeiava, CALfiSô iwscunuviHrGEiv Pc*» maami iîelgrie 1>75 Franbrîjk Ëiigclami-ilollaiià S.50 Pei* trimester » S.OO » ...

Het tooneel

Het Tooneel 4° Jaargang Nr 1 — 14 September 1918 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 15 Centiem HIPPODROOM BESTUUR : FRANS CONDÈS EN VICTOR NEUTGENS Aile avonden om 8 T-XI• TT^2 ■■■£ *ibbV Zon- en Feestjtegon mgvertooning £ jtâO.Ï 116711115 ZIJ II S 12 nieuwe Décors Antwernsche Soektakelrevue in één voorspel en 2 ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Orgaan der Belglsche Werklfedcnpartlj - Verschijnende aile dagen. Drakgter-Uitgeeftter Sam. M. EST LIGHTh Best. : P. De Visch, hedeberg.Gent. Bed.-Adm.: Hoogpoort S9, Gmt. 34* jaar — N. 254 5 centiemen per nummer (26 8° pw 6 flummers) Zaterdag 21 Sept. 1918 BEKENDMAKIHC Van af en mot to September 1918 *Jjn de door d* Etappen-verordening ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT Num. 212. 19* iaa 6.S» Graove. Ketelvesî» t6 DE KLSINB PATRIQÏ Wosnsdaa I! Seatembes» SSI8 Prîjs 4 cenîlomen sssmuAsraa E. H. D., 6 September 1918. tond# gemeente Kalketi is op last van 't leger-ippnkommando 4 eene dwanîbetallne van i TWINTIG DUIZEND MARK ilitaf «pgelegd geworden.wiil hij zicb.in strijd lit de ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

4ème Année 1 N° 54LE° 5 cents Mardi 3 septembre 1918 L'ECHO BELGE L'Union fait la Fores. Journal csaaotidllen daa matin paraissant en fïollandle Belge est noire nom de Famille. Toutes les lettres cJoïvent être arii-esséps tant hareau de rédaction: N. X. VOORBUHGWAL 334-240, AlVISnTiSKDAjVi. 1"É!éi»!iiOî?es: 2797 et ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

meme AMIté S N° 14-25 SZd. /WT1 £*^1 U^S c; ïf»Rf L'ECHO BELGE L'Union fait ia Force. nd««>rt'tf'iiix1I3f*ïn riti m&slUn nni«fiSe<entlt Pli Mol SpSBUidjiP Belge est noire nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées a l,:ireau de rédaction : RI. Z. VOORSUKGWAL 334-24t »)«8TEBDAM. Téléphones: 2797 et 1775. I ...

Pages