Votre recherche a donné 700 résultats

a-z index des titres
  • 1914-05

Filtres

Date de publication
1914700

Gazette van Gent

"247° JAAR. — N< 105 - B 5 OENTIEMEN WOENSDAG, 6 MEI 1914 GAZETTE VAN GENT IXSC.HRIJTVXSiGSiP.B.lJ'S : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : Eon jaar . . « . . fr. '2-00 Eon jaar fr. (5-00 fi maanden. , , . . » ®«50 6 maandëjj » îm75 Sfflîwndon. . . . . > 3-50 3 maancien » 4*09 Voor Holland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere ...

Anvers-bourse: journal financier paraissant tous les jours de bourse...

Samedi 9 et dimanche 10 mai 1914 No 107 Vingt-sixième année ABONNEMENTS: un an un semc. un trime. francs francs francs ANVERS . . 15.QO 8.00 4.50 INTÉRIEUR . 18.00 9.50 5.25 EXTÉRIEUR . 30.00 15.60 8.00 On' t'abonne à Anvers au bureau du journal, et dans tous les bureaux de poste de Belgique et de l'étranger. — Les abonnements partent le ...

Moniteur des intérêts matériels

MONITEUR DES INTÉRÊTS MATÉRIELS — Tout ce qui a rapport au bien-être général, hormis la politique Directeur* : Xauric* de LAVELE YE, George* FONTAINE - BOUS. BUREAUX : Bruxelles, 27, Place de Louvain. Tflcpli. A 429.—- Pari» : 23, rue Chauchat, 9e. Tiléph. Lotnrc 21-86. Correspondant* : Rotterdam, Nijgh et Van Ditmar, — Londres, ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

foor België 5 centîemen, voor Nèderianà 5 eent M mimmer f VIJFTIENDE JAAR Vrijdag' 1 Mei 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Erassel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand i> m. Bel fit, vrachtvrij Ir« 4 "<,00 7,80 4,00 Nederland, » > 20,00 10,50 8,50 Ancltre landen » 552,00 16,00 8,00 Men kan mschrijven op aile postkantoren Dt inickrijvert ...

L'indicateur - De aanwijzer

39e110 année. — 17 Mai 1914. N° 20 39ste jaargaiig. — 17 Mei 1914 L'INDICATEUR DE AANWIJZER Téléphone :26i Bureau : VIEILLE BOURSE, 39, Anvers Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261 ... HOTEL DE LA FLEUR D'OR .v Fondé en 1830 RUE DES MOINES, 1, près du Marché au Blé et la Cathédrale. Pension, par mois depuis fr. 80 ...

Gazette van Beveren-Waas en van het kanton, bestaande uit de gemeenten...

ZONDAG 17 MEI X914 - w 40. 31e JAAHGANU GAZETTE VAN BEVEREN-WAAS en van net kanton bestaanae uit de (lemeenten Burgiit, Galloo, Doel, Kieldrecht, Melsele, Verrebroeck 8c Zwijndrecht. NIEUWS- EN ANNONCENBLAD. Dit blad verschijnt geregeld aile Zaterdagen. Abonnements kunnen h«t heelejaar door DRUKKER-UITGEVER AANK0NDIG1NGEN : 20 centiemen per ...

De waarheid: socialistisch weekblad

8e Jaargang. N' 24 Frijs : 5 Gentlemen Zondag 24 Mei 1914 DE WAARHEID ORGAAN VAN 1)1: % " YRIjEN SOCIAUSTENBOND „ Sleolitîs Si îj die de vrJj. IloIci van anderen 1 iet heeft is» die zelf waar-dig. ALLE BRIEFWiSSELINGEN TE ZENDEN NAAR DE Nieawe Veemarkt, 19, GENT ABO N NBMEJVTISPRIJS Voor 3 maanden Fr. 1-00 Voor 6 maanden » 2-00 Voor 1 ...

La semaine d'Averbode

A SEMAINE d'AVERBODE Famille /Cr „ Dieu Patrie ?<l 1 YC-Vr► f;/ ^toXT^^^^/r/^,rrr:'os ABONNEMENTS : fialgique )ï; SI i3!?iU3r£$ Averooae, lu mai 1914. Vaillants Propagandistes ! • Garde à vous ! Dans le n° du 24 mai, nou ommencerons un nouveau feui ;ton, Cœurs vaillants vec magnifiques illustrations Nous accorderons, à partir d ette ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

ùrnsdag 19 Mei 1914 frljs psr nommer : S eentieman 45e jaar, Nam. S16 Tôlefoon 694 FONDSENBLAD Telefoon •M l*HK«KIDl«IRIGEi : Voor aile aïnkondiginxtn wende men ®cl» tea buretle vaa net blad —O— KETELVESl, Num. 16, te GEN1. VLAAMSCH LMB Handel, Nijverheid, Taal en Q-odsdienst VERSCHIJ N EN DE ALLE WERKDAGEN SaSCHRIJVIIVSSPUIJS VOOROP ...

Gazette van Gent

247° JAAK. - N" 123 - B 5 OEKTIEMEN DONDERDAG, 28 MEI 1914 GAZETTE VAN GENT IXSCIIJBIJYIXGSFKIJrB : VOOR GENT : YOOR GEHEEL BELGIE : su jaar fr. J2»03 Een jaar fr. B5-00 luaàiidan » ®~SO 6 maanden » î«75 awamliiU » 3-50 8 m&uncten. .... » 4«U9 Voor Hoïïand : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 ...

Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

/,.n,W IAMm 11\\A Prijs per nr 5 centiemen 10e Jaar, IV 21 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Inschrijvingsprijs : I 3,io fr. per jaar. I Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. ■I jiw schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en il de postkantoren. Drukker-Uitgever : A. DE BIEVRE BBASSCHAAT Aankondigingen : ...

Journal de Liège et de la province: feuille politique, commerciale et...

Mercredi 20 Ma? 191- TTTVT HTTTnrTIll/^ r\T*tn /nu i Mercredi 20 Mai 1914 Franco en Belgique Un an : ïS w<, » » 6 mois : 8 fr. » » 3 mois : 4 fr. Franco en Hollande Un an : 22 îr.-» Union postale * 32 fr. On s'abonne au bureau du Journal et dans tous les bureaux de poste, A.DMINISTRATIOM TÉLÉPHONE 58? JOURNAL DE LIÈGE Annonces* à c. ...

Pages