Votre recherche a donné 613 résultats

a-z index des titres
  • 1914-07

Filtres

Date de publication
1914613

Het volk: antisocialistisch dagblad

Vier-cn-Twinligslc Jaar, ■IV. 175 Godsdieast — Haisaezin — Elgenàom Dondcrdag, 30 Juli <314 AIÎo briefwîsselingen vraehfc-H'ij te zcnden aan Aug. Van ïseglicm, uitgever voor de na&ml. Biaatsch. i Drukkerij Het Volk », ïfoerstëeg, n° 16, Genfc. Burcel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Gilde der Axn-bachten, Kortrijk ...

De diamantbewerker: orgaan van de Algemeene Diamantbewerkersbond van België

WEEKBLAD VAN DEN A.D.B. Redakteur : L. VAN BERCKELAER Bureelen : Plantijnlei West, 66-68, Antwerpen Telephoonnummer : 2527 Telegramadres : ADEB. Abonnement : 5.— fr. per jaar VERGADERINGEN Wij vestigen de aandacht der leden van den À.D.B. op de hiervolgende pagegepubliceerdevergaderingen. Verslagen van vergaderingen vindt men op de laatste ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

»».„A \ \ 1 , - ANVERS?, Samedi 11 Juillet 1914 Le numéro 20 centimes Cinquante-septième Année - No 17.091 PRIX DE-'L'ABONNEMENT : PAYABLE PAR ANTICIPATION : Anvers Frs 10,— par trimestre. Intérieur .... ,,11,50 „ Hollande et le Grand I 13 75 Duché de Luxembourg \ " ' Autres pays de l'Union Postale Frs 16,— par trimestre. On ...

t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

BRUQGB 11 JULI 1914. EEH CENT PER NUMMER. 3* JAAR — 28 HET BRUGSCHE VOLK K/ITHQUKK VOLKSCCZiND WEIEKBL/RD VOORJxjbrugge em omstreken Geloofsonderricht. Een en anderover de ziel van den mensch. III. De ziel van den mensch is onsterfelijk. Inderdaad, ik zag : 1°) « 't Ligt iu de natuur zelf vaa de ziel dat ze onsterfelijk zij », m. a. w. niet ...

De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad

I » Vlaamsch strijdblad. — Verschijnende den 15dn van elke maand. Aile artikels, mededelingen, geldelijke bijdragen, uitsluitend aan den uitgever te sturen. Aankondigingen volgens overeen- > komst. Verantwoordelijke uitgever : ALFONS SEVENS S.leurstraat, 7, Gent. Abonnement fr. 1,10 's jaars. Men kan zich abonneeren in aile postkantooren en ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERM1NG VAN DEN H JOSEPH. H. FRANCISCUS SALES1US, B. V. 0. (400 dagen Aflaat voor de ledeti des Genootscbaps). ONDERWUS EN STICHTING. ZEVEN-EN-VEERTTGSTE JAAR. — N< 14 ITE AD JOSEPH. 51 JULI 1914 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent i fr. 's jaars en met deD post ...

Vader Cats: Vlaamschgezind strijdblad

Eerste jaar. *Nr 2 5 ceritiemen Zaterdag, 25 Juli 1914 VADER CATS VLAAMSCHGEZIND STRIJDBLAD VAN BRUGGE 7ERSCHIJNENDE OM DE VEERTIEN DAGEN, DEN ZATERDAG AL WIE « VADER CATS » SAL LESEN SAL GEWIS TEVREDEN WESEN. INSCHRIciVINGSPRIJS : FR. 2 S JHHRS VRACHTVRIJ OPSTEL EN BEHEER : VLÂEMSCH HUYS, Sehouwburgplaals, 33 SPREEKDRAAD Nr 140 A ANKONDIGINGEN ...

De waarheid: socialistisch weekblad

8e Jaargang. Nr 32 Prijs : 5 Gentlemen Zondag 19 Juli 1914 DE WAARHIED ORGAAN VAN DEN " VRIjEN SOCIALISTENBOND „ flja j Sle olits lilj die ci© vrJj« tieid van anderen liei beeft is die» xelf waar-dig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR DE Nieuwe Yeemarkt, 19, GENT ABONNBMBiVTSPRIJS Voor 3 raaanden. Fr. 1-00 Voor 6 raaanden » 2-00 Voor ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Mercredi 29 juillet 1914 5 centimes le numéro 58me année —- N° 210 JOURNAL DE GAND ABONNEMKN»t RÉDACTION & ADMINISTRATION : ANNONCES» BKLOIQUl: 15 frooi par an ; 7-50 fran<*f«w.k bws ; 4 truc» pour ta* n* fc, RUK DE FLANDRE. 3. GAND Pour tétranger, le pw i ci. sus TÉLÙPHONB 665 Vole 1® tarif au bas de la dernière page du ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

abonnementst RÉDACTÏON & ADMINISTRATION : annonces» BKWIQÜB: IS franoiparan; 7-50 franc foorrtx moto; 4 trai«* pow trri» mob g. RUE DE FLANDRE, 3, GAND „ . , . . . , . .. Pour Wranger, le par t en s>x* TÉLÉPHONE 665 " a" dermère page du JournaL a "Faction Homaine,, ■» i Cette expression, trés juste et sentant ,n ...

Het morgenblad: volksdagblad

7e jaar§ang0 N° 198 Woensdag 22 en Donderdag 23 Juli 1914 2 cennef«6o nei nummer HET MORGENBLAD vKâJS'wwzixaamauau JWII JMti i waasgga ^ankosissââgîïîgeïa g § 4' bladzijde. — per kleinen regel Ir. 0.301 Financiëeie, » » » » 1.001 Stadsnieaws. per grooten regel » 2.001 Redamen, » » » » i,cc 1 Begrafenisbericbt, » 5.00 g ■r ...

De waarheid: socialistisch weekblad

8e Jaargang, Nr 33 Prîjs : 5 Cer tîemen Zondag 26 Jiili 1914 DE WAARHEID ORGAAN VAN DEN " VRIjEN SOCIAUSTENBOND „ Sleolits li!j die de vrîj- lieid van anderen lief lieeft 1 sa die %elf waar- dig. m- ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR DE Nieuwe Veemarkt, 19, GENT ABONJVRM^iVTSPRIJS /oor 3 maanden Fr. 1-00 Ioor 6 maanden » 2-00 ïoor 1 ...

Pages