Votre recherche a donné 628 résultats

a-z index des titres
  • 1914-08

Filtres

Date de publication
1914628

Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

\cht ea ?eei*tig«*te jaar £aierdag I Augustus 1914 lu m mer® SI fr. 5-00 ? jk*r>, net de po«t besteld. *M3SR N80RD-NEDEHLAHD franco ® 3 g. 25. f»t «iwortsmentsprij» il Toorop beUaikaar. f <itn àrs&nft»1. ^ÊBttfÊÊÊP OOWMB MSÊÊÊSMÈt tmBwÊm JÊSMm «hm* VOLKSBELANG TMBBOHIJNENB1 BLKEN MfffiBA® fr .9-09 *1 jiîTs, aseS ...

Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad

Turnhout, Zaterdag 15 Augustus 1914 - Ir 33 - Yijf-en-Zeventigste jaargaag àDVERTÈNTIEN. lft eentiemen per érukrege) DE KEMPENAAR A BONNEMENTFRIJS Voor België 5 fr. Voor Nederland 3 gald 25 centeo 11 NAAH IÏIBI1DIJD. 1U ken cen naam, Die zacht en zoet, Weergalmt in 't ICristelijk gemoed, En 't hart van vreugde trillen doet, Van hoop, die 't ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

1 Augusti 1914 Nr 31 37e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen INSCHRIJVINGKPRIJ8 Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

L'indépendance belge

| 40 0«332.t;i3axea I EN 6ELGIQLc ET A PARIS BS3E 85' ANNÉE Vendredi 14 août 1914 ADMINISTRATION ET RÉDACTION S T".. rue dos tâabïcs, Eruxelle» BUREAUX PARISIENS . 11 piace de la Bours* ABONNEMENTS : édition quotidienne îFICIÇll!. Ua sn 20 fr. 6 msiï. 10 (r. 3 mois, 5 fr. UfX£HBQUSaU(.-Bj 23 fr. » Si fr. » Sic, ETP.âSGifi » 40 ...

Le patriote

Administration (tél. Wlî) ■ Rédaction (tél. 382) bruxelles 12, Montagne-aux-Herbes-Pjj^gères, 12 Ler manuscrits non insérés ne sont pas rendus• ABONNEMENTS BELGIQUE : Un an, 10 fr. ; 6 mois, 5 i» î 3 mois, fr. 2.50. Étranger: Un an, 30 fr.; 6 mois, fr. 15.S0; 3 mois, 8 francs. Hollande et Grand - Duché de Luxembourg : S mm» rt ...

Le patriote

Mercredi 19 août 1914. o centimes le numéro pour toute la Belgique. Trente-unième année. — !\. 281 Administration (tél. M 82) - Rédaction (tél. 38' bruxelles 12, Montagne-aux-Herbes-Potagères, 12 tes manuscrits non insérés ne sont pas rendus ABONNEMENTS BELGIQUE : Un an, 10 fr. ; 6 mois, 5 U 3 mois, fr. 2.50. Étranger : Un an, 30 fr. ...

Anvers-bourse: journal financier paraissant tous les jours de bourse...

Vendredi 14 août 1914 No 187 Vingt-sixième année —————————————— ABONNEMENTS: un an un seme. un trime. francs francs francs ANVERS • ■ 16-00 8.00 4.50 INTÉRIEUR . 18.00 9.50 5.25 EXTÉRIEUR . 30.00 15.50 8.00 On «'abonne à Anvers au bureau du journal, et dans tous les bureaux de poste lie Belgique et de ...

Le patriote

LE PATRIOTE Administration (tél. 1182) - Rédaction (tél. 382) • BRUXELLES 12, Montagne-aux-Herbes-Potagéres, 12 Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. ABONNEMENTS BELGIQUE : Un an, 10 fr. ; 6 mois, 5 fp ^ 3 mois, fr. 2.50. Étranger: Un an, 30 fr.; 6 mois, fr. i5.50; 3 mois, 8 francs. Hollande et Grand- Duché de Luxembourg : ,8 ...

Neptune: scheepvaart, handel, scheepsbouw, schippersbelangen enz. =...

LE NUMERO HET NUMMER | (% CENTIMES IU CENTIEMEN Journal tri-hebdomadaire M ARDI-DINSDAG 25 AOUT 25 AUGUSTUS 1914 » u- . o , IO* ANNEE Verschijnende 3 maal per week ^ jAARGANG N° 100 ABONNEMENTS ABONNEMENTEN Belgique par an . . België per jaar ..." U,UU r' Hollande par an . . Holland per jaar . . 1 Autres pays . . . . _ Andere landen 1 O.UU ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS^eudi 13 Août 1914 Le numéro 20 centimes -in --tut Cinquante-septième Année - No 17.118 PRIX DE L'ABONNEMENT : PAYABLE PAR ANTICIPATION : Anvers,- .. ■ ■ Frs 10,— par trimestre. Intérieur .... „ 11,50 „ Hollande et le Grand ( 75 Duché de Luxembourg \ " ' Autres pays de l'Union Postale Frs 16,— par trimestre. On s'abonne ...

Het volk: antisocialistisch dagblad

Yier-en-Twinligstc Jaar, -N. 118 Godsdienst — Huisgezln — Eigeadom Zondaff, 2 Ansnsli 1954 sllle briefwisselingen vracht-*rîj to zenden aan Aug. Va,a Iseghem, uitgever voor de naamL piaatsch. « Drukkerij Het Yolk », Meersteeg, n° 16, Gent. Burcel van West-Vlaanderen s Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bachten, Kortrijk Telefodx 523 Bureel van ...

Gazette van Gent

24-7" JAAI - N< 198 - S. § CENTIEMES ZONDAG, 23 AUGUSTE 1914 GAZETTE VAN GENT INSCHRIJYIXGSPRIJS £ VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE 2 Ken jsar ..... fr. I2>00 Een jaar fr. 15-00 6 maanden » 6-50 6 maanden. . . . . » 7-75 3 maanden. . » 3-50 3 maanden. .... » 4-GO Voor Eolland : 5 frank per 3 maanden. iVoor de andere landen : fr. 7-50 ...

Pages