Votre recherche a donné 305 résultats

a-z index des titres
  • 1914-12

Filtres

Date de publication
1914305

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

5 December 1914 Nr 45 37e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IXHCIIRIJVIXGBPIUJH Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

NIEUWSBLAD VOOR HET VLAAMSCHE VOLK Handvchriften worden niet terug gezonden BEHEEB EN '11EDAKT1E : 12, Zwarte Lieve tfrouwstraat, i2 AANKONDIGINGEN : piaatsaanvragen : 5 ce, tiemen per halven regsl ; Andere aackondigingen : 10 centiemen ; Publiciteit: 30 centiemeir a| KERSTNACHT KEESTNACHT 1. 0 Kerstnacht, schooner dan de daegen, hoe kan Herodes ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVËRS, Jeudi 3 Décembre 1914 Le numéro 20 centimes Cinquante-septième Année No 17.173 PRIX DE L'ABONNEMENT : PAYABLE PAR ANTICIPATION : Anvers Frs 10,— par trimestre. Intérieur .... ,,11,50 „ Hollande et le Grand I Duché de Luxembourg \ " ' Autres pays de l'Union Postale Frs 16,— par trimestre. On s'abonne dans tous les bureaux ...

Vooruit: socialistisch dagblad

D rukstcr-U itgeeïstcr ;am: Maatschappij H ET LICHT bestuurder: P. DE VISCH. Ledeberg-Oent . . REDACTIE . . ADM1NISTRATIE HOOGPOORT, 29. CENT Orgaan det° Belgische Werkliedenpartij — Verschijnende aile dagen. ABONNEMENTSPRIJS BELGIE Dfie maanden. . . , . fr. 3.25 Zes maanden m .... fr. 650 Cpn jaar ....... fr. 12.50 j'.kn abonneert zich op ...

L'écho d'Anvers

No. 59-60. Mardi 8 et Mercredi 9 décembre 1914. L'ECHO BELGE Organe officiel des réfugiés belges en Hollande. Paraît 2 fois A midi et 6 heures. Direction-Rédaction : ARTHUR DE GERS. ✓ Bureaux: Bergen=op=Zoom, Boschstraat 68. Paraît 2 fois A midi et 6 heures. EDITION DE MIDI. Les lois et coutumes de la guerre. Sous cet titre, ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Mercredi 2 décembre 1914 10 centimes le numéro 58"® année - - 336 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : 16 francs par an ; 7-50 francs pour six mois ; 4 francs pour trois mois Pour l'étranger, le fort en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : 3. RUE DE FLANDRE, 3. GAND TÉLÉPHONE 665 ANNONCES: Voir le tarif au bas de la dernière page ...

Het volk: christen werkmansblad

fiMii»— T-^maKXMm^éÊtmsaa^mm-m ciT'n «I IHÉÉ. a Y!er-en-Twinligste Jiar, - N. 291 i i h M i il » i Eoisteî — Buisgezln — Eigsndom laasiag, y December 1914 _AI!e brîefwisselingen vracht-%TÎj te zendan aan Aug. Van îseghem, uitgever voor de naamL ïnaatsch. « Druikerij Het Volk >, Heersteeg, n° 16, Gent. Bureel van ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschsjnende Dit blad is VOOR DE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien Fransclie en tien Nederlandsclie exemplaren. Duitschlands Aartsvijand De Duitschers beijveren zich meer en meer, om de ver a ntwoord elijkheid van don oorlog op anderen te werpen, geesel die op al de volkeren ...

L'écho d'Anvers

No. 63. Samedi 12 décembre 1914. L'ECHO D'ANVERS Organe officiel des réfugiés belges en Hollande. Paraît 2 fois A midi et 6 heures. Direction=Rédaction : ARTHUR DE GERS. Bureaux: Bergen=op=Zoom, Boschstraat 68. Paraît 2 fois A midi et 6 heures. EDITION DE MIDI. En Belgique. A Anvers. ANVERS, 10 décembre (D. T.) Les réquisitions vont leur ...

L'écho de Belgique

L'Echo de Belgique DE STEM UIT BELGÏE 4sasaoHV -mMk fl— ^ r <n Voor God enVaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : ls. 9d. voor drie maanden. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 69, Lombard Street, E.C. —————nr—— Dubbel nummer : 13-14 VRIJDAG, 18 DEGEMBER, 1914. Kerstmisnummer : 6d. [Nacir Sis ter Catherine ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

iste Jaargang. — Nr 7 Prijs : Si centiemen Diensdag 8 December 19Î.4. Gazet van Brussel NIEUWSBLAD VOOR HET VLAAMSCHE VOLK Uandschriften worden niet terug gezonden BEHEER EN REDAKTIE : 12, Zwarte Lieve Vrouwstraat, 12 ÀANKONDIGINGEN : Plaatsaanvragen : 5 centiemen per halven regel ; Andere aankondigingen: 10 centiemen : Publiciteit: so ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Mardi Ier Décambra 1914 M" 27 gaMMMMaNMWHffM Mardi Ier Décembre 1914 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION Sî» îfèuae Moiat»gaae-(io-®soo, &S9 IG5!ii£I[Jl>LSS^ILIE§& Bureaux : de 10 à 12 et de 15 à 11 heures JOURNAL QUOTIDIEN Braselles ot IFauboiiKgfs* : HO centtmeH I© Mfuoiéro Provinces : 1 u Centime» le numéro I ...

Pages