Votre recherche a donné 297 résultats

a-z index des titres
  • 1915-02

Filtres

Date de publication
1915297

De Scheldegalm: gazette van Audenaerde

Nr 1. Zondag 7 Februari 1915. DE SCHELDEBODE Officieel Inlichtingsblad der stad Audenaarde en omliggende. BIMMHMIMMII !■ ■ H I1HHII Aan het geëerd Publiek. Sinds het begin van de betreurens-waaidige omst.andigheden, in welko ons vreedzaain, bloeiend en met aile natiën zoo bevriend Vaderlandgewik-keld is en beproefd wordt, heeftmenig uitgever ...

De stem uit België

LEcho de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Dieu et Patrie. RiiVAaii • ÇÇ RiiccpII Qmiai'P W f Abonnement: Subscription: Voor aankondigingen : DUIcclU . JJ, ÏYuSScII square, ff.v. is, 91 voor drie maanden, ls. 9d. for three months. 55, Russell Square. No. 20. VRIJDAG, FEBRUARI 5, 1915. Price Id. Decreet Zijner Heiligheid. ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile briefwisselingen vracht-vrij te zen den aan Aug. Van, Iseghem, uitgever voor de naamï. maatsclx. « Drukkerij Het Volk»» Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaandereru Gaston Bossuyt, Gilde der Am« bachten Kortrijk. Telefoon 523; Bureel van Antwerpen, Bra.» bant en Limburg : Viktor Kuyr, Minderbroederstr., 24, Leuven. HET VOLK Men ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDK1S5. 22me ANNÉE. •JEUDI 11 r EVluEK 1915. N°- 42. COMMUMIUUW UtHUtLb FRANÇAIS. JOURNEE DE CALME. ACTION D'INFANTERIE EN LORRAINE. PARIS 10 février.—Communiqué officiel de la heures:— La journée d'-hier ne fut marquée que par des engagements d'artillerie d'une certaine intensité ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

gerste Jaargang N». 28 Zonaag as Februari 1915 S Cents DE VLAAMSCHE STEM 4LCEMEEN BELGISCH DAGBLÂD £e/j volk zal niet vergaan! Eendracht maakt maohtl BEDApAÎrElsfTRAA^E3l! AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. D« Vlaamsche Stem verschljnt ts Amsterdam elken dag des morgens on vier bladzljden. Ahonneœentspriis l>ij jfloruitbetaling: Voor ...

Het volk: christen werkmansblad

ïyfen-Twiiigsi® tor. — S. 58 Codsilenst — Ealsgezin — Eigendom liMaa>ieiBia«Mw^-"'aiaBit«ÉiiaMmaMiÉWBmri)i> mt Zondag, 28 Febniari 1915 Aile briefwisselingen vraeht- j frrij te zenden aan Atig. Van ïsegliem, uitgever voor de naamh maatsch. « Drukkerij Het Volk», ®feersteeg, n° 16, Gent. ' Bureel voor West-Vlaanderenî ...

Het Vlaamsche nieuws

[jlDonderdag 4 Februan 1915. Eerste Jaarg. Nr 22 - .. |; Prijs : 5 Centiemerf door geheel België Vlaamsche Nieuws Het best incehcht en meest versoreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maafi per week ■ " ABONNBMENTSPRUZBN ■perweêk 0.35 Par 8 mRsndcn 4.00 flptrmM** ... 1.60 Fer 6 masnden . 7.S0 Per jaar ... « . 14.00 ■■ ' ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

ArtfïëÉ •wigy^„,„ F S cerrts fio Centimes) Mercredi 24 février 19X3 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal Quotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N.Z. VOORBUBGWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers, ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drcisrater-DSîgecTcte» «i!a: Maatsclîsppij H ET LSCHT bestuordcr » P. Z VîSCHf. Ledcberg-Gcnî » . . REOACTSE . . ADMINISTRATIE KOOGPOORT, 29, GEN? Orgaàn dei* Belffisohe WefkliedenpatâJj. —. Yenehjjmwk a!!e dagers. ABONNEMENTSPRtJS BELGÎE Drie tnaanden. , ♦ , » fr. 3.2i Zcs «nasnden • . * , . fr. 6.50 Een jaar. fr. 12.50 Men ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

20 Februari 1915 Nr S 38e .Iflarera/ner HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankeiijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen INSCHRIJVING8PRIJ8 Voor een jaar fr. 5.— Vpor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad ...

Het Vlaamsche nieuws

Zateraag 20 irebiuari 1915. bersie j£ârg< JNéï 3^ Ffija» ; 5 Centiemeâi, u, os g^aeei België irfrmMrtirfflMWWWMMgfT"'"™- uni 1 il 1 ---i»*.r-ir--t- --■• r-iiiiiffirïnnrwaiffiMmiitTii-^. ~ '"^1 Vlaamsche Nieuws H et besl àngelieht en meest verspreid Nieuwsblad van Belgiè. - Verschijnt 7 maaJ per week ABONNIBMËN ...

Het Vlaamsche nieuws

feofldag 7 Februan 1915. Eerste Jaarg. Nr 25 EXE^X" Prijs: 5 Centiemen door geheel België Vlaamsche Nieuws H et best irtgelicht en meest versoreid Nieuwsblad van België. • Verschijnt 7 maal per week •• «A ^11 ABONNEMENTSPRUZEN : L. «eeit ■ 0.35 1 Per 3 raaar.den , . i.OQ KgMtiiid ... 1.50 Per 6 maanden , . 7.50 Per jaar . . , ^ . ...

Pages