Votre recherche a donné 360 résultats

a-z index des titres
  • 1915-04

Filtres

Date de publication
1915360

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

Cesetz- und ïerordnungsblatt Uitgegeven (loor tic politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerii van liet Wet- en Verordeningsblad, Brussel.Leuvensclie straat -10. Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkri.igbaar bij bovcngenoemde drukkerii, in Duitscliland en In het onzljdige buitenland bij de ...

Het Vlaamsche nieuws

Lnderdag 29 April 1915. Eerste Jaarg. Nr 105 Prijs ; 5 Centiemen door geheel België ie«a»a«Ba<i}3«jCTiw« ■'»'M 1,1 111—gi »,>**»■«■ M-f—i, I intsMuriaM un m ij_ arvm 11 «!■ HET - Vlaamsche Nieuws M b«ct ingelicfot en rneest verapreid NieuwsMad va» België.. -:tVerschijnt ¥ maal per week EABONNEMENTSPRIJZEN : 0.35 | ...

Het Vlaamsche nieuws

l[aand&g 12 Àpril 19x5. Eerste Jaarg. Nr bS. Prijs : 5 Centiemeîi door gehee! Belg-ië HET Vlaamsche Nieuws Htet best ingeiicht en meest verspreid Nieuwshiad van België. - Verschijnt 7 maal per week AtfUNNKAlËnTSPKMZEiy : pM r?tek-... 3.3S | Per 3 snasaden 1 outand '.60 jj Per 6 mp.sa.iea 7JB& | Per jaar 14.— ■ t BESTUUR BUREELEN: ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

20e ANNEE. • TTV*: - Série nouvelle MtE£tf<Lî«»3 --ttsv -, -*rmsr-.<»SK N° j41 ^ Le numéro^: 10 Centimes Jeudi l61" avril 1915 JftEDACTIOiN & ADMIiMD îi\a i îvn [g 1er rua de la Bonrsa — LE HAVRS Téléphone : Le Havre n° 14.05 Birselsa? : FEH8AHD îîlHEâ? fontes les ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

1ère Année N°. 173 S cents (ÎO Centimes) Mercredi 14 avril 19Î5 L'ECHO BELGE L'Un ton fait la Force. •Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: JV.Z. VOORBUBOWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. ( ...

De Belgische standaard

l8t6 Jaar. — N° 45 Vijf centiemen het nummer ■■■■■■■■ ii ~ —I», i i , r—r*- - — - - Donderdag 22 en Vrijdag 23 April 1915 De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land c OE BELGISGHE STflUDMRQ » verschimt 4 maal te week. Abonnementsprijs voor 50 nummers bij vooruitbctaling. Voor de soldaten : 2,50 ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Orgaan des* Be/gisohe Werk!iedemarti/\ ~ Wepscbjjtiende aile dagen. Dra&ater-Ultgeefste» Sais: Jttaalschappij HET 13CHT bestuurder» P» r<S ViSCH. Ledcbcrg-Gint . . REDACTS2 . . ADMSNESTRATIE KOOGPOORT. 29. GENT ABONNEMENTSPRIJS BELGIE Drie maanden. . . , , fr. 3.25 Zea maandea » , , . . fr. 6.50 Een jaar fr. 12.50 Keo sbonneerl zic!) op ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

iHrt'rtrpç .^amP Ai 3 Avril 1915 Cinquante-huitième Année No 17.275 «••• ■ \ *• t & RÉDACTION : iï-- hMe VLEMINCKX, 14 / / l\rc- — ' ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne ...

De Belgische standaard

l8te Jaar. — N° 40 Dinsdag 13 en Woensdag 14 April 1915. De Belqische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELQISCHE STANOAARQ » versohijnt 4 maal te week. Abonnementsprijs voor 50 nummers bij vooruitDctaling. Voor de soldaten : 2,50 fr. 1 Yoor de niet-soldaten— in 't land 3.50 fr. ; bUiten 7 land 4.50 fr. Indien meer ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

llUfiSltlTE-ROEIS l -^Ègmontstraat 39, (Zuid) [ SELGISCHE HUISKOLEN I Anthraci0t & Machienkolen ALLERBESTE KWALITEIT I aan M AT I G E prijzen ■ Verzorgde bestellingen blnnen de 24 uren Aanbevolen I Grove Huiskolen 80 °/0 gewaarborgd. .82l^_H2.GEILLUSTREERDE 5 °enti"-- j ZONDAeSGAZE,Tl BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN : OPEN DAÇELIJKS ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

j j^e Année N°« 7 6 cents (ÎO Centimes? t,iârs«ss 3© avril H9JS L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal Quotidien du matin paraissant à Amsterdam, Belge est notre nom de Famille. r? 7 Toutes les lettres doivent etre adressées nu bureau de rédaction: N.Z. VOORBUHGWAL 234-240 Téléphone: 2797. —————'■——towmt ( ...

L'écho de Belgique

L'Echo de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : Subscription : 1s. 94. voor drie maanden. ls. 9d. for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 28. VRIJDAG, APRIL 2, 1915. Price ld. Onze Soldatenbrieven. Nieuws uit het Vaderland. Paaschplicht. ffî De ...

Pages