Votre recherche a donné 360 résultats

a-z index des titres
  • 1915-04

Filtres

Date de publication
1915360

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende V Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Het Moreel en de Dapperheid van den Belgischen Infanterist 't la nu acht maanden dat, zijn roi houdende met de verschillende geailieerde legers, ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Vendredi 2 Avril 1915 * ♦ * « N° 147 Vendredi 2 Avril 1915 1 — LABELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION £J, Rue Monlagne-de-Sion, B, B8ÏUXELLES Bureai-tx : de 10 à 17 heures JOS. MORESSÉE, Directeur, JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO ! !0 CENTIMES f La pfitlte ligne. . , . .... . fr. 0.40 1 RAclame avant les annonces 1.0Q ANNONCES | Corps du ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 6. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 7? April 1915. Honderdste geboortedag van Bismarck. Op lsle ' April van het loopend jaar heeft men overal in Duitschland den honderdsten geboortsdag van Bismarck gevierd. Het is begrypelyk dat men dieu dag als een byzonderen feestdag aannaxn. Want in dit oorlogsjaar, kregen wy ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukster-U Itgee* sîc» Maatsehappij H ET L3CH? bcstuarder; p, DE V!SCH, Lsdefccrg-CesîS . . REDACTÎE . . ADMINISTRAT1E HOOGPOORT, 29. GENT ABGNN EMENTSFRIJ3 BELG1E Drie roaanden. . , , . fr. 3.25 Zes ma&nden . . fr. 6.50 Ean jr.ar fr. 12.50 Me» abonneeft zich op &Ue postimreele» DEN VREEMDE Drie maandca td&gelijka veriaudenj. . ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA METROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22me ANNEI VENDREDI 2 AVRIL 1915. N°- 92. I LES "CONVENTIONS" ANGLO-BELGES. [ECRASANTE DECLARATION DU ROI ALBERT. LE BLUFF ALLEMAND. ias journaux anglais du 23 mars 1915 on! flViirtvso et reproduit en partie une interview «Ju Rot Albert de Belgique par M Henry Hall, re- ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

3de jaargang Nummer 1. Prijs: 5 Centiemen. April igi5 Men zegt dat 't Vlaamsch te ncet zal gsan ... t En zal ! Geen rijker kroon Dan eigen schoon. Ailes voor Vlaanderen ANTWERPEN BOVEN Orgaan der GROENINGERWACHTEN van Antwerpen en Omstreken. Al wat dit blad betreft moet op ons bureel besteld worden. — Elke inzender is verantwoordelijk voor het ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

persie jaargang IV. -3T3 Vvoetisaag t4 Apra S Cents DE VLAAMSCHE STEM iVLGEMEEN BELGISCH DAGBLAD [en volk zal niet vergaan! Eendracht maakt machtl DfBACTIEBUREEL s PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOOH Ho. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschijni te Amsterdam elken dag des morgens tp yier bladzijden. Abonnementsprijs 1)8 vooruitbetaling ! Voor ...

Het volk: christen werkmansblad

VijfeaTwinîigsîc Jaar. — N. 108 ÊoMieESî — Haisf szia — Elgendom ■.<* . . — Zoadag, il April 191S V" -AUe briefwisselingen vracht-Vtij te zenckn aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. «n&atsch. «Drukkerij Het Volk», S^eersteeg, n° 16, Gent. Bareel voor West-VJ&anderen: «a® ton Bossu yt, Gilde der ...

Vooruit: socialistisch dagblad

31 * iaar ■» 81 ' ' " ' Prijs por marner : voor Belgîë 3 caatieman, voor doa fraemdo 5 cantiemon Teleffoo» s ReMe 247 - AdminisMe 2845 pz&lvn\m\ ■mm iim miiiii iwiimifwpii mim __ , - Drakatcr-UHgeetsU» $asK Maaîschappjj 11 ET L!CH1 bestuurder s P. IDE VI5CW. Ledcbcrg-Qcnt . . REDACTEE . . ADM!N!STRAT!E HOOGPOORT. 29, ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

e®U.££EMJ0 5lïfN8B. — R* feùu. "fi*"*!#® f«MJritt*8* B9>OOG WVMtëk teMYKËgi^»' r ®^af s@?g sg bimanohe 18 Avain iws LE BRUXELLOIS ■Asoiiv^^j^sçwrers ; 1 sus, 12 francs, — 6 mois, 7 francs. — 3 mois, 4 franc: 1 mois, 2 francs. à mumm tmm •*»*&&*' ,. :l 'C aot;icile"'?i 1 ":\c3Léi3®KS.clsua.n ...

Het Vlaamsche nieuws

...

De werkman

jâj$ m « &, 'M. ^wWmk. M,r Vriendeliik Verzoek , dees Nummer te willen meedeeler aan Vrienden, Geburen en Kennissen, opdat zij het Verhaal van JL îî r s V o 11 v e (î zouden kunnen volgen, waarvoor D A N K ! ■ mi» i nT-rm-im T" ,y?r7W!Vr;'7îAî j£*hS^®B23îS22SS^^<£iE^S2^S HoofdopsteIIer=Eestuurder : P. DAENS-MAYART, ...

Pages