Votre recherche a donné 357 résultats

a-z index des titres
  • 1915-05

Filtres

Date de publication
1915357

De Belgische standaard

détecté Stanlaari Door Taa 1 en Volk 4# Voor God en Haard en Land ans*?:*"- —rr lui n min 11 >111 iihiiiimiiwihiiwiibik ma—■ ———————————— - . - arr~r 1—rrniii n uni uw i m i»wiwmwihi uw— ■hmnmmmhmmmmhhbbbaamm « DE mm STANDARD • verschimt 4 nui! ta «eit Abonnementsprijs voor 50 nummers bij ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA METROPOLE D'ANVERS. PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. " 23me ANNÉE. DIMANCHE 3 ET LUNDI 3 MAI 1915. Nos. 122 — 123. LA GRANDE GUERRE. ■bombardement de dunkerque.— rUJFF allemand?—une nouvelle INVASION allemande—le progres 5js allies aux dardanelles—la ROSSE, l'italie, et l'adriatique. foilà bien une fin de semaine riche en ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

Al wat dit blad betreft moet op ons bureel besteld worden. — Elke inzender is verantwoordelijk voor het door hem ingpzondene stuk Bureel en Opstelraad : 't Hof van Keunen, Carnotplaats, 3g, Borgerhout. Aankondigirgen volgens overeenkomst. Ongeteekende stukken worden niet opgenomen. Hulde aan Het Vlaamsche Standpunt. Enkelen maar zijn er geweest, ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jere Année N°. 20S S cents (io Centimes) Jeudi 20 mai 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. «Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam, Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction : N.Z. VOORBURGWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chei: Gustave Jaspaers. I Charles ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jjre Année N". 193 S cents ( 10 Centimes) Mardi 4 mai 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom île Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N.Z. VOORBUHGWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. 1 Charles ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

SYNDIKAAL van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, irigezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen Vakantie=werk Waarschijnlijk is deze titel niet te best gekozen omdat onze bonden, waarover we het hier hebben, op verre na ...

L'indépendance belge

S6ème année. No. 120 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY, BU w H £LiGE. CONTINENT s t5 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAUX A PARIS : IffDOK HOCSE TTTDOR ST.. LONDON. E.C. 11 PLACE LA BOURSE. TELEPHONE: CJTY 3960. TELEPH.: '238-7 5. LONDRES, SAMEDI 22 MAI 1915. (S MOIS. 9 SHILLINGS. ABONNEMENTS: - 6 MOIS, 1? SHILLINGS. I ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

203 ANNÉE. — Série nouvelle. — N° 189 I»e numéro ; 10 Centimes (il AUFRONT) Jeudi 20 Mai 1915 nu—il Rédaction & administration J8tit tue i« 1> Boarsa — LE HATRB Téléphone: Le Havre il' 14.05 Sirecteur : FEMAHD S1UEA7 Toutes tes communications concernant la rédaction doivent être adressées 08*", vue de la Bourse, Le ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drekster-Uttgeefster gain; Maatschappij H ET LICHT bestunrder ; P. DE VISCH. Letieb«rg-Qent . . REDACTIE . .• ADMINISTRAT1E HOOGPOORT, 29. GENÎ VOORUIT Orgaan der Belgische Werkliedenpartij. — Verschijnende alle dagen. ABONNEMENTSPRUS BELGiE Drie maanden. , » , , fr. 3.25 Zes maandea • . , , . fr. 6.50 Een jaar fr. 12.50 Mets abonneerî ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE Prof, van Aken. Proîessor van Aken is een Noord-Brabanter van den westelijken kant. Hij vverd geboren te Terheij-den in 1876, en is de vierde uit een huisgezin van tien kinderen, waar-van er drie priester wer-den en een religieuse. Zijn humaniora volbracht hij snel en schitterend, aan het gymnasium Sint Nor-bertus te Heeswijk, zijn ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

DEUXIEME 'AISÏTEI. - - N« 814. TI»agV|Bait!fié «a»**»!*!**!» *«»»»«••» «www B DIMANCHE S MSI lfl'8. LE BRUXELLOIS 1 soi, 12 francs. — 6 mois, 7 francs. — 3 mois, 4 francs» 1 mois, 2 francso v- Joiirxial qfuotidLiem ixa.4â.é:£>@xi.c2.si;a. « «EÛAÇTlOfcs ADMiNiSTRATION, PUBLICITE <£&.„ 3£%-UL«» ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

tô+tâSMa tose, » $a va, œîïogb ïïïstiïiê sa.ooa ïîXSMîCîîifS tut* tsiwiMÊi j J5DITIÛ3T B, «Egaras- TS LE BRUXELLOIS 2 m, 12 ÊtaucSo — 6 mois, 7 francs» — 3 mois, 4 Kaasa» 1 mois. S francs» Journal cj u,o îiciiers' tncaépendLasit aÊDAÇT!ON„ ADMINISTRATION!,, FUBLIGITE &&9 Mue ISenri SUEctiaÇ, £.&0 ...

Pages