Votre recherche a donné 384 résultats

a-z index des titres
  • 1915-06

Filtres

Date de publication
1915384

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

21* ANNÉE. — Série nouvelle. — N" 211 Le numéro ; 10 Centimes (5 ubxitiMES AP FttOWT) Vendredi 11 Juin 191S rédaction & administration ÎSto nu de la ïoursi — LE HAYRE Téléphone: Le Havre n* 14.05 Directeur : FERMD HEDRA7 Toutes tes communications concernant la rédaction doivent être adressiez uB^fVae de la Bourse, Le Havre. ...

Het volk: christen werkmansblad

¥HfenTwinligste Jaar. — N. 177 GoMienst — Hnlsgezin — Eigendom Maandag, 28 Juni 191S Aile briefwisselîngen vracht-^rrij te zenden aan Aug. Va» Iseghem, uitgever voor de naamî. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Meorstceg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderent Gaston Bossuyt, Recolletten-ïtraat, 14, Kortrijk. 1 Bureel van Antwerpen, ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

iVf L.EES * -"den boeienden roman [STVAARDIGE 3AGDALENA welke thans als mc.ngelwerkverschijntln de Antweipsche Tijdingen Het blad is in aile dag-blaiwinkels en bij de ver-koopers te verkrijgen —i rantiomon i i awe—sa»'in i»ii mu- i mi ———————i———ii^——— ■ !!11_J10.GEILLUSTR EERDE 5 ZONDAGSGAZET BUREEL : LANGE ...

L'indépendance belge

86ème. année. No. 128 L' INDÉPENDANCE RfYAUME-UNI: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT f 15 CENTIMES Administratif et rédaction: bureaux a paris : iudor HOUSi,. tDOR ST.. LONDQN, E.C. 11. PLACE DE LA BOURSE TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: {238-75 LONDRES, MERCREDI 2 JUIN 1915. , 3 MOIS, 9 SHIT LINGS. Ï ^ abonnements : j 6 mois. 17 sflji lings. ...

De stem uit België

y ' X» ——— Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement: 18. Çd. voor drie maanden. " Subscrxption : is, gd. for three months. No. 37. VRIJDAG, JUNI 4, 1915. Price ld. DE NIEUWE LEGERWET. DE BELGEN IN IERLAND. Please Read This. There are in England at the present moment, about 150,000 REFUGEBS, men, woraen and children, including about ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

— 707 Gesetz und Verordnungsblatt Citgegeven door de politleke Hdeeling bij den Generaalgou-terneur in Belgiê. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvenscbe straat 40. Het Wet- en Verordenlngsblad ta in Belgiê verkrijgbaar bij boveneenoemde drukkerij. in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de ...

De Belgische standaard

Door Taai en Volk Voor God en Haard en Land .MM/ -■-•"-•YiffiTmsiiimi'iT":--:'-.- •-■*. « OE SELSiluHE STÂMQAAHU » vemhiini 4 maaî te mà. ! \bonnementsprije voor 50 nummers bij vooruitoetaling. Voor de soldâtes* : 3,50 fr. 7oor de niet-sel&aten — in 't land 3.50 fr. ; buiten 't lana 4.5a fr. indien mter exemplaren van ...

L'indépendance belge

^INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY. BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES I ADMINISTRATION ET REDACTION: ,, A PARIS : . „m, « omn ,x-«o TUDGR HOUSK TUDOR ST LONDON. E.C. ( 31 ??5 7 «t LONDRES, LUNDI 7 JUIN 1915. ABONNEMENTS : '6 MOIS. U 8HnLINGS. 1 CONSERVATION PAR LE PROGRES. telephone: city 3960. teleph.: 338.75, ( 1 an. 32 SHILLINGS. j S O M ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

12 Juni 1915 Nr 24 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Ylaamsche en Âlgemeene Belangen IIViiGHRIJVINGSPRUS Voor een jaar fr. 5.— Yoor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

Het volk: christen werkmansblad

VijfenTwinîigsîe jaar. — K. Î73 Godsiienst — Mslspzls — Eigesdom Donderdag, 24 Jun! 191S ÀHe briefwîsselmgen vracht-^rij te Ken de n aan Au g. Vaa IsegSiem, uitgever voor de naami. inaatsch. « Drukkerij Het Volk», Heersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-VIaanderen: Gaston Bossuyt, Recolletten-Straafc, 14, Kortrijk. Bureel van ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

683 Gesetz- und Verordnungsblatt for die okkupierten Gebiete Belgiens, Wet- en Yerordcningsblad voor de bezette streken van België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé Uitgegeven door de politieke ardeeling toi] den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerij van liet Wet- en Verordeningsblad, ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22ME ANNÉE. VENDREDI 11 JUIN 1915. No- 162. . UNE LETTRE PASTORALE DU CARDINAL MERCIER. —>— LE PAPE ET LA PAIX. q£ le cardinal Mercier vient d'adresser , clergé et aux fidèles de son diocèse une 1 veiie lettre pastorale intitulée " La dévoie au Christ et à Sa divine ...

Pages