Votre recherche a donné 382 résultats

a-z index des titres
  • 1915-07

Filtres

Date de publication
1915382

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dil blad is VOOR DE BELGISCHE SOT.DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of v:ijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Het Mationale Feest in, Havre In geheel Frankrijk, even als in Engeland of iln Holland, overal waar onze gebannen landge-nooten de ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Mercredi Y Juillet 1915 N* 240 fH!A»<*na?4i *7 J.,;«!«< 1Q1R LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION gj; j&ontaffne-axuc-tterbes-lr'ota.gèTes, BRUXELLES BUREAUX : DE 9 à 17 HEURES Jos. MORESSÉE, Directeur JOURNAL QUOTID5EN LE NUMÉRO : ]0 CENTIMES ! ta petite ligne. - ; . . . . . . fr. G .-3-9 { Réclame avant les annonces- ..... ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 20. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 14? Juli 1915. De Gedachte: Vaderland. Er komen tyden op in de geschiedenis der menschheid, waarop de gedachte van het vaderland dreigt te verflauwen in den geest en in het harte ; rampzalige tyden, want die gedachte is niet meer onontbeerlyk aan de zedelyke ontwik-keling van ...

L'indicateur - De aanwijzer

année. — 25 Juli 1915. N° 27. 40ste (aargang. — 25 Juillet 1915. » ■ __ t INDICATEUR Téléphone"261 Bureau : VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. 1 DE AANWUZER BBrèel j ÔGBE JBEUKS, 39, Ântwerpen Telefoon : 261. Onzs "toiareslen. zijn opsn ^axj. S tôt 1 umr Nos bureaux sont ouverts a.@ ©al heure Tarief der Aankondigingen voor 1915 _ ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

Numéro 43 JUILLET 1915 PRIX DU NUMÉRO : 20 CENTIMES ABONNEMENT : 9 FRANCS téléphone o 1268 ADMINISTRATION : LES IMPRIMERIES REUNIES éditeurs de l'Annuaire Alphabétique du Commerce et de l'Industrie (Monod) ai* ANNÉE OOCUMENTS OFFICIELS 2 MILLIONS D'ADRESSES Revue hebdomadaire illustrée des Actualités Universelles La Guerre en ...

L'indépendance belge

86ême ann ftln 17 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE. 1er /^eMTlWIB© ADMINISTRATION ET REDACTION:' ,, IDEAUX A PARIS: , 3 MOIS, 9 SHILLINGS. ■, TUDOR HOUSE, TUDOR ST., LONDON, E.C. "• ,,<î bt LONDRES, "VENDREDI 2o JuILLE r 1915, ABONNEMENTS : J6 MOIS. 17 SHILLINGS. CONSERVATION PAR LE PROGRÈS. TELEPHONE: CITY 3960. ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

STNDIKAAL. MEDEDEELINGSBLAD f van de Algemeene Federatie der. Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukkeri al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie '• Plantijnlei West, 66, Antwerpen Toon mij wat gij knnt ! Ik zal u zeggen wat gij zijt ! Indien wij in dezen oogenblik die vraag ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Samedi 31 Juillet 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.372 îÊqjQN & REDACTION \14, Jf§E VLEMINCKX, 14 ANVERS w Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur ...

De Belgische standaard

!»** J&ar, N° 93 "fljf centiemen het aummet Zondag 4 en Ma? ndag 5 Juli 1915. De Belgische Standaard Door Ta ai an Folii DAGBLAD u . Xfjyjs&u <« tw -.wiisjr» JL^V Foor Qod 8B Haard en Lard -"•n-r mumi—■■—"■••nTf-tf'-->--Ttîrirai--n-TiTin>Mi ymmryf m- r- ■ ■ ■•r-r ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

31 Juli 1915 Nr 31 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk KatholieR volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen i\hchhi.ivi\<;»i*hi.ih Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

3fgte Jaargasig Ko, les zatercmg, iQ'Jirii igfis s cent. DE VLAAMSCHE STEM m voSk zal met ver g aan! ALGEMEEN BELGiSCH OAGBLÂD Eendracht maakt machti REDACTIE- EN ADHIINISTRAT1EBUREELEM i KALVERSTRAAT 64, bovenhuis, AMSTERDAM. Telefoon Ho. 9922 Noord. Hootdopstcllev: Mr. ALBERIK DESWARTE, Opsteiraad: CYRIEL BUYSSE — RENÉ DE CLERCQ — Dr. A. ...

De legerbode

DE LE6BRB0BÏÏ JLf U UUuUIilfvtfiJ den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dil blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Motocyclist Eene eeuw geleden deed Napoléon zijne beve-len dragen door de schilterende staf-officieren, die ...

Pages