Votre recherche a donné 375 résultats

a-z index des titres
  • 1915-09

Filtres

Date de publication
1915375

De Belgische standaard

Ie Jaar — N° 162 Vijf centiemen het nummer Zaterdag 25 September 1915 De Belgische Stamdaard ^oor Ta®1 en Volk Voor Qod en Haard an .Laurî , Abondera nltprija voor 50 noaiiaers (-» «u***aen; dii vooru.tsmwin# : Voor de aoldstea : <?>50 tr. Vror de utat-soldatea — In 't lnvi 3.50 fr. ; bn«en 't ïa*d : S.00 ft\ cdici meer exemplaren ...

Belgisch dagblad

Iste Jaargmg YRUDAG 1 y SEPTEMBER IQ13 ABONNE M ENTE N. Per 3 maanden voor Hollajid I 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Holland 5 cent voor Buitenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegraclit 16-39, IVlpf "Rpd. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUSSONT — L. DU CASTILLON. »v ...

De Belgische standaard

l oor Ta&i an Volk ly^ J3,AC3rJ31L^A.rO Voor Qod mi Haard an Lmid Abonnementsprijs voor 50 nummers (2 maanden) bij vooruitbetaling : Bestuurder : ILDEFONS PEETERS. „ Y<** m toiï Voor de soldâtes : 2yb0 lr. v illâ M A G O C| UI L àa Zéedîjk iE ? A ?*? §1 Ê 0 Voor de niet-soldaten — In 't Iand 3.60 £r.; bolton 't land: 6.00 fr. ...

Belgisch dagblad

Iste Juargaug1 WOJKNSDAe 33 SEPTEMBER 1915 jVO. y ABONNEHENTEN. Per 3 maanden voor Holland i 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Holland. 5 cent voor Buitenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegraclit 16-39, Telef. lied. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBiET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU CASTiLLON. AD VERTE ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

£' Année. - N° 341 TIRAGE 75.000 CINQ CENTIMES Ed°" B MERCREDI 8 SEPTÎMBRt 1915 Le Bruxellois ABONNEMENTS: 13 6 12 Mois Bruxelles et Faubourgs. , . . . 2 fr. A fr. 7 fr. 12 fr. Province et Etranger ..... 3.50 8.50 16.00 30.00 Journal Quotidien Indépendant Rédaction, Administration, Publicité: Bureaux de vente pour Bruxelles et ...

L'écho de Belgique

Registered at the General Post Office as a Xewspaper. Telephoon: Central 1286. WÏ2, ÏÏladz. De Stem uit Belgie SDEcbo be ^Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement: ls. 6d, voor drie maanden. Subscription s 1s, bd, for three months. No. 51. Oplage 22,000. VRIJDAG, SEPTEMBER 1$, 1915. Abonnement voor Hoiland : x fl. Pfîf»p 1 ri voor ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

JAN VAN DELFT IN ZIJN ATELIER. Oorspronkelijke teekening van Herman Moerkerk. (Zie het bijschrift.) 4 SEPTEMBER 1915 — 49e JAARGANG No. ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

21e ANNÉE. — Série nouvelle. — N° 309 Le numéro : 10 Centimes (5 LOTIMES A® FlûMT) Jeudi 16 Septembre 1915 rédaction ^administration Zîta nu de la tùnt — LE HAYRB Téléphone: Le Havre a* 14.05 lecteur : FSR8Â88 ÎJEU34T fontes les communications concernan Ja rédaction doivent être adressées s 8"% me de la Bourse, Le Havre. ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

ls,e JAAR 23 SEPTEMBER 1915 Nr 33 't Sandbouwleven Orgaan der Laadboa^afdeeliM van 't Proviaciaal Voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, sture men 21-23 Gaîgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artlkelen slechts toegelaten met vermelding van t blad en den ...

De Belgische standaard

I ~ 14:8 ¥ ijl cciitloiueii iict Il UlUilit/l Donaerdag 9 oepteiuDcr i a 1 De Belgische Standaard t oor Ta&i an Volà DAGBLA T> Voor Qod en H&ard en La.nà Aboûnemen^sprijs voor ôO.înunimers (2 maaadea) bij£vooruitbîtaling : Voor de soldaten : 2,50 tr. Voor de niet-soldaten — In 't land 3.5 0 tr, ; boite n 't la ad : S.00 tr. ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 9 Septembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année No 17.406 ^_£IRECTI0N & RÉDACTION : ^y ^\RUE VLEMINCKX, 14 V£\ ANVERS *• vi : ï» v ; o J 0 ^ vj/Téléphone 3761 ■"sa LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 45 26 September 1915 brieven te zenden aan de redactie van :: " allerlei „ :: antw. steenweg, 69, st-amandsberg, (gENI) ALLERLEI vorige nummers van " "allerlei „ " zijn te verkrijgen bij " de verkoopers " Lezinq voor het Christene Vlaamsche volk WEEKSSL^tB, Prijs 5 cenit&men Heldenmoed van den H. Thomas Becket De ...

Pages