Votre recherche a donné 399 résultats

a-z index des titres
  • 1915-10

Filtres

Date de publication
1915399

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers uitgegeven onder medewerking van net Duitsch Generaaî Gouvernement in België. Belgische bladen mcgen uït ( De Landbouwer » niets ovèrnemen, zonder telkens de bron te vermelden. Nr 34. Opstelraad en verzending Keizerî. Duitsch Bestuur, afdeel. VII, Namenstraat, 10-Druhherij : Staatsdrukkerij, Leuvensche ...

De Belgische standaard

Door Ta*i «a VoLh DAQBLAD Voor Gk>d enf ;îîa«.rd*«B ^and UoaaMBentfprtfs -ïoor «# a*M*i«rc (M m**ndta) bij rooraitfetaiiat t Voor dê aoMatm : S, 60 tr. V 3i âe Kiat-«old»t«a — la 't l*9é $>60 fr»» bnitêa 't l*md ; 9.00 #. < .idtsii snetr exempltren w «Hi Bonucr wordea jotimi, wordt d« »bocn«neot» urij* aa&wkr. ...

Belgisch dagblad

Iste Jaargang DINSDAG 12 OÇTOBER 1910 »M «.«ilm.—i—., — — IVo. 23 t—r~é-* ABONNEMENTEN. Pèr 3 jnaan&eû %$or Hoflànd f 2.50 franco pôr post. Loip itummers! Voor Holiand 5 cent voor Êuiteaîsffid ï'/s cent. Den ïfaag, Prinsegracht 16-39, Telef. Red. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuur: Dr. TERWAGNE — CH. ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

.a.« Atiriêe 34S) S cents îlO Centimes) Mercredi €» octobre I©SS L'ECHO BELGE L'Union fait la Force, «Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam Beige est notre nom de Famille. £« - — — 1 Toutes les lettres doivent être adressées au'bureau de rédaction : IV. Z. VOORBURGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur ...

L'indicateur - De aanwijzer

année. — 81 Octobre 1915. N° 41. 40ste jaargang. — si October 1915. L'INDICATEUR Téléphone : 261 Bureau : VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. DE AANWIJZER Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. Onze bureelen. zijn. open -van. S tôt 1 ■u.'u.r 3STos "bu.rea'u.^ sont ouverts d.e S à X lieiare Tarief der Aankondigingen voop 1915 ~T ...

Het Vlaamsche nieuws

IL- àag 24 Oktober 1915. Berste Jaarg. , Nr 282 Priis : K Centiemen door geheeî Belirië Het Vlaamsche Nieuws Hflt CmhI lng«lldbt m wmmmM Ntauanm&Ml * Vtoé|mt 7 mmsâ pm 1 ABONNEMENTSPRIJZEN Per week 0.35 Fer 3 maaaden 4.— jPer maand 1.60 Fer 8 maanden 7.58 —BCM—M—WIBBM5tSEM3BBBHa—MKB——MM—8*1—■d—M—fcMfcH—ail I 'I ...

De Belgische standaard

...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Jeudi '28 octobre 191.'» JE5> centimes le numéro ;'»9me année — 1\0 301 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : H fr. par an ; \ fr. pour six mois ; 2 fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus REDACTION & ADMINISTRATION : CAND — 3, RUE DE FLANDRE, 3 — GAND TÉLÉPHONE 665 ANNONCES: Voir le tarif au bas de la dernière ...

De Belgische standaard

n<jor Ta») en Volk PA.QB1.AP Vmr God ea Ha»rd ®u .Laiîd AbannémanlapriJ» vocr 50 nnMKiérfli m**mdex) bij yooraltbstiiin* : Voor de soldâtes : 2,50 fr. V w de tjiet-sold&tea — In 't l*»«l 8.5 0 tr,; fcaiteo '* Iaad : 6.00 fr. Indien meer exeœpiaren vsn elk nummcr worden gevraaffd, wordt de abonnstnenU nrijï rainder. BeBtuurdar ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

r^'^N^ERS, Mardi 19 Octobre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Anné< No 17.440 rjf&j v£®jfefcHON & RÉDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne l franc la ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JÂÂR Vrijdâg 1 Gkfolîer î 916 ^nnrrnm-, m.llmiv;TwtjiM]na.i i. - H' S33 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEHÏE PATRIOf Bupeeleia 6a Cîers.1 nr 13 K®î®Ivasi -. «* V • .. -> r— Kennisaevïriâ. .De dagen der melding voor d.é wegr-BÎt|ktige Belgische omœïdâg^^ja 35 çli>Re îevensjaren, voor de maaSd Uktooer. 1 Oktober. ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Qrgaan der Be/ff/sche WerkliedenpapfiJ, — Verschjjnenda aile dac/en. Drolater-Ultgeefste» {(«id: Maatschappij MET LICHT bestuurder t P. DE VISCH. Ledeberg-Oent . REDACTIE . . ADMINISTRATIE HCOûPOORT. 29. GENT ABONNEMENTSPRIJS? BELGIE Drle tnaanden. .... fr.'3.ÎÎS 2es tnaanden fr. 6>50 Een jaar ....... fr. I2£0 Men abonneert zich ...

Pages