Votre recherche a donné 399 résultats

a-z index des titres
  • 1915-10

Filtres

Date de publication
1915399

Vooruit: socialistisch dagblad

Drakster-Ultgeeftte» fte: ftUatschappsj H ET LICîîT bestunrder» p. ÙE VISCH. Ledeberg«Oent . . REDACTSE . . ADMIN1STRATIE HOOGPOORT. 29, GENT ûrgaan der Bekmche Werkliedenpartij\ ~ Versahjjnersde affe dagen. ABONNEMENTSfêRIJS BELQ1E _ Drie maandeo. , , , , tr. 129 Zea maandca • » y • <* fr. 6.50 Een jaar Ir. 12.50 M«o abonncert ri ...

Het Vlaamsche nieuws

Iaterdag 23 Oktober 1915. Eerste raarg. Nr ^81 Prljs : 5 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws HH tail tagelicht « meem NimiiitlM n» • VMMjnt ? «mal per wiHift ABONNEMENTSPRIJZEN », AFGEVAABDIQDBN VAÎ Eet A "oFSTBLSAAD: | AANKONDIGINGEN Far week 0.35 Fer 3 maanden 4.— s n, t ^ nnnuia , 5! -ct ni3>T w. Tweede bladz., ...

De Belgische standaard

i* Vijf eenfciemen het nummer Zondae 10 en MaandaK 11 October 19 i De Belgische Standaard Door Taai en Volk DAQB3LAX) Voor Qod en Haard L&nâ ~ AbïanomenUprlj» voor 60 noiamers f* bij *eor*ltfciUliï* i Voor de ao4d*ten : 2,50 tr. Voor de nl«t-«ol<Uton - In 't 1»»* S.50 tr, ; bmlUn 't i*nd : 6.00 tr. ladleo meer exçmpiaren vtn elk ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

ALLERLEI brieven te zenden aan de redactie van :: " allerlei „ :: antw. steenweg, 69, st-amandsberg, (gEN'1 ) j vorige nummers van :: " allerlei „ " zijn te verkrijgen bij :: de verkoopers " Lezing voor het Christene Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prijs 5 senfiemen Eene Naaiîes Thans is alweer het verlof ten einde, en hebben onze ...

Vooruit: socialistisch dagblad

— — Drukster-U Itgeefste? £am: Maatschappij H ET LICHT bestuurder » P. DE VISCH. Ledebcrg-Qent . . REDACTIE . . ADMINISTRAT1E HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT abonnementsprijï BELQIE I * Orie maanden. , « , , tr. 3.23 Zes maanden • , . , « fr. 6 50 Een jaarfr. 12.30 Mco abonneert rieti op aile postburectai DEN VREEMDE ©rie maanden ...

Het Vlaamsche nieuws

Izaterdag' 30 October 1915, Eerste Jaarg. Nr 288 Prijsî 5 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN P»r week ...» 0.85 j Per 3 maanden 4.— Per maand 1.50 j Per 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— AFGKVAARDIGD1N VA N DEN OPSTELRAAD ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR = DE LANDWACHT BE KLOTE PATRIOT vï^ «âsâa» Bapselea t« Saïlt sar Kefolvest» llficieele Bntt Sériels BESEIDMAKfflSIH. I. Aan de gemeente Meire, op welker grond- £bîed in dan sacht vari 23 September, de aden der telefoonîeiding Aalst-Zotiegem ep eene leogte van 500 meters afgesneden en sutvreemd werd, is volgens beslissing ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE BOYAUMH-UNÎs ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES. (HOLLANDE : 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION- BUREAU A PARIS: ♦ TUDOR HOUSE TUDOR ST T ONTlflN T? P PLACE DE LA BOURSE. r T t.-v-rvT i-i r> -in-i- MOIS, 9 SHILLINGS. \ TELEPHONE- CITY fin TP, cou . (311-57 et LOYDRES, LLNDI 11 OCTOBRE 191û. abonnements: 16 mois, 17 ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

WT37C /ïS cents fïO CentlmeSV îieudi 28 ocioure rais "' ——————-— < L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer •Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam. Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: fi. Z. VOORBURCWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

I N° 42 Dimanche 17 Octobre 1915 97e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois ligne se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnelle ment ...

Het Vlaamsche nieuws

■aandag 25 Oktober 1915. Eerste >ar g. SB Nr 283 Prijs : 5 Céntieoien door geheel België net Vlaamsche Nieuws Het Imt ing^lcht en vara&reid tou • Versehttnf ? m**l per mà [AB0NNEMENTSPR1JZEN Per week 0.36 ?er 3 maanden 4.— Per maand 1.50 Per 8 maanden 7.69 Per jaar 14.— :• ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

r^'^N^ERS, Mardi 19 Octobre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Anné< No 17.440 rjf&j v£®jfefcHON & RÉDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne l franc la ...

Pages