Votre recherche a donné 385 résultats

a-z index des titres
  • 1915-12

Filtres

Date de publication
1915385

L'indépendance belge

S6ème année* No. 285 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI s ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES (HOLLANDE s 5 OENTS.) administration et redaction : bureau a paris : (tudor house. tb'dor st., london. e.c. u- place de la bourse: TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: [laalfs.6* LONDRES, JEUDI 2 DECEMBRE 1915. (3 MOIS, 9 SHILLINGS. ) ABONNEMENTS: -U MOIS. 17 ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

u t tfiA.AA.iii __ ~ rmu.a Woenslag 15 December 1915 ÏJf Q /J >j Ù-J / DE GENTENAAR =DE LANDWACHT F?IJs por mimiasr è «•Aci^lpm^Ta. DE KLEINE PATRIOT Bureel en te Genf iir 18 JSeêelvesî Ondersteuning. I. Uit Vooruit van Woensdag 8 December Irukken wij het volgende over : " MM il io! : isnt nu joclt! Van nu af hebben de onderzoeken ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende f f u Dit blad is VOOR DE BELGISGHE SQLDATEN bestemd ; ieclere compagnie, escadron, of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlaadsohe exemplaren. liji Eifalp lier Siit-Jiris (24, 25 en 26 Oktober 1914) Door Kommandant JACOBY. Den 24 Oktober 1914, in den namiddag, verliet ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37" JAAE Woens'laa; 22 Decemkr 1915 S' 303 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT Frljs g»er kïîusrsuê? 9 eenîiemen. m 1LEIIE PATRIOÎ Bureelente Genfi nr 16 Ketelvesf vftaaBwm.i^n ■ 'rWnr.rffiùfr,r.OT.'i«rM f *. Mit het vertc-flenwoopdigend missis-terie van onderwiîSc jio Nederlandach» taaî op de aoholaa. II. Voigens art. 20 der nieuwe wet ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

LiAncJi 6 Décembre 1915 A issrraatra .'JOURNAL QUOTIDIEN. — Le Numéro i ÎO Centimes. 2™ Année. — N* 385 T LA BELGIQUE PRIX DES ABONNEMENTS : Un mois . ... fr. 2.30 Les demandes d'abonnement sont reçues EXCLUSIVEMENT eux guichets des bureaux de poste. ADMINISTRATION ET RÉDACTION )is Montaffne-aux-Her'bes-F'otaçrères, J3-BXJ~X'7WfT,E3 ...

Het Vlaamsche nieuws

ma&ndag 6 Decembeij 1915. Eerste Jaarg. Nr 325 i ii - - -- - - iii.m.iiimh.11 Iiinn-Iii- i 111 un - I! ■ n inr ■■uni. .m iviT " " Frijs: 5 Centiemeri dcor geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht eo meest verspreid Mièuwsblad van Beîarië. - Verschimt 7 maal per week 1ABONNEMENTSPRIJZEN AFGEVA ARDIGDEN VAN DEN ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Zondag 5 December 1915 5 OEisrTiEnvEEiisr Tweede Jaargang Nr 3 QEILLUSTREERDE ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLAWD 30, Antwerpen, Abonnement : 2.50 fr. het jaar Aankondigingen : 4e bladz., den regel 0.30 Reklaam onder de Pinancieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d. reg.1.00 Begrafenisbericht 5.00 Dit nummer bestaat uit ZES BLADZIJDEI DADEN EU ZABCEN ...

De Belgische standaard

. . -* )r - ■ ' h • f"> Woor Gfad *» HaarcÉ êît Zt&md jDOOI9 ÔH Poi& '..i ■ •—— ^ ' " '" '| " ' '" "^oor'dîe msdsdi'suaicea zscli wcndec otï A+r K-S? *r- r,z « sîssiî- £•. .«.».»•* « — •• « ANMMaf Wivrdîdî fPOfût M lOOÏLfiCfâSis 18 ç?:4fcsi aw ««a^arec ï*5 elk ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

17e IAAR Frijfag 3 Decemte 1315 Hr 287 DE GENTENAAR = DE LANDWÀCHT DE ILEUS PAÏRIOT fiuraelen fo Oeuf sif I® Ketelvesl TER U1TVMRT. I jiîR wijde verte bromt de klokke zcgen ; Ai ronkend, rillend over ' t landschap heen... Ip.H zij g end door den stillaa dauw der wegen, Het siemgeluid der klokken dof-geweên. T>e klokkenklacht roept tranend' ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Mercredi li'i décembre ItM.'i centimes le numéro —- ■ ————— 59me année — NA ÎÎ40 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : M fr. par an ; 1 fr. pour six mois ; îi 'r. pour Irois mois Pour l'étranger, le port en sus REDACTION & ADMINISTRATION : CAND — 3, RUE DE FLANDRE, 3 — CAND TELEPHONE 605 A N N 0 NCES : Voir le ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard Door Taai ££ Voiâ . 1.3.JA^'X^vfes!SL»s.--^h.î»â-I # Voor ciod #b Haard an t/matd —— — -,, „ ,,_ ~" *~"— "——" „-„„Mto BB..rrIVD«, Voor *He mededeclingen zich wenden ot ï Ab&Tt.ntmnBieprija voor 60 nummira (S m»wl«ii blj vooruitb«talia( i ! ILDJSFONS PKEi Xïiii. Villa MA ...

Vooruit: socialistisch dagblad

DraksterUStgecïsîet Ram: Maatschappij fi ET L!CHT besiuurder; P. DE VÎSCÎ1. Ledebeirg-Oent . . REDACTÎE . . ADMINISÏRATIE HOOGPOORT. 29, GENT ABONNEMENTSPRIJS BELOÎE Drlc tnaanden. . . , , fr. 3.23 Zes tnaande» » , . , . fr. 6.50 Een jaar fr. 12.50 Meo abcnneert zicit op aile postbureïle» DEN VREEMDE Orle maanden (dageiijks ...

Pages