Votre recherche a donné 385 résultats

a-z index des titres
  • 1915-12

Filtres

Date de publication
1915385

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede Jaargang Hsr 3 5 Dcccmber 1915 REDACTIE EN BEHE] VAN " A I.LERLE1 PEPERSTRAAT, 17, — GENT — ALLERLEI DRUKKERIJ A. DE SCHEEMAECKER ANTW. STEENWEG, 07, ST-AMANDsBERG, (GENT) Ifi7ion vnnr hftt Christp.nfi Vlaamsnhfi vnlk WE£K^LAO, Prsjs 5 centiemen INHOUD: Een Sinterklaasnacht-Droom. — De Leer vati Christus. III. — Zien-de blind. ...

De stem uit België

Registered at the General Post Office as a Newspap Telephoon: Central 12 86. tmr 12 BIzsdz, De Stem uit Belgie I'Echo de Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : îs, 6d. voor drie maanden. Subscription : îs, ôd, for three months. 2de Jaargang.—Nr. 11. Oplage 21,,000. VRIJDAG, DECEMBER 3, 1915. Abonnement voor Holland : 1 fl. 1 ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

4 December 1915 Nr 49 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen INeCHRIJVING»PRIJ8 Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

Het Vlaamsche nieuws

Vrijdag 17 December 1915. Eerste Ja&rg. Wr 336 Pri$s : 5 Centmmm door geheel Belgiô III IJL.IlllUUll.il.' Het Viaamsche Nieuws Het|best ingelicht^en meest||verspreid Nieuwsblad «rao België. -yVerschijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN Per woek 0.36 Per 3 maanden 3.75 Par maand 1.35 Per 6 »aaad©n 7.50 Par jaar 14.— AFGEVAARDIGDEN VAN ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

„ , A MÉTROPOLE," the influentïal Befgïan newspaper now enjoying the ftospiiality of )ë>t<ni&arï, was removed to this country after the destruction bjr tî, Germans of its Antwerp offices- Through its appearance in conjonction with this paper thousands of refugees from Antwerp and othcr parts of Bclgimn are able to obtain the ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

«LA METROPOLE," the inflaeniial Bclgidn newspaper now enjoyiog the l - p'fcalîty ot' S1lf êtindatôj was renaoved to this country affcer the destruction by be Gsrmaas of its Antwerp offices- Through its appearance in conjonction witfa thk râper thousands ai" reûigecs from Antwerp and other parts of Belgium are ,i„"tn nhtaiu the ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

"LA METROPOLE," the infiuential Belgian newspaper now enjoying the hosoitaiity of ©hf Stauiarï, was rcmoved to this country aftcr the destruction by the Gerroans of its Antwerp offices- Througk its appearanes in conjunction with this paper ihousands of refugees from Antwerp and othcr parts of Bclgium are able to obtain the latest Belgian ...

Vooruit: socialistisch dagblad

K'IJGEN S8 ONVEROETERLIJK ! De paus Benedictus XV heeft te Rom een geheim Consistorie geiiouden en e eene redevoering uitgesproken, waarva: 'vij den tekst vinden 111 al de katholieke biaden. Wij hebben dat stuk aandachtig gele zen en den indruk opgedaan, dat di paus gesproken heeft om weinig of niets yan beteekenis te zeggen. Onze lezers kunnen ...

La Belgique nouvelle: journal quotidien indépendant

lere Année.—No. 38 Edition B Vendredi, 31 Décembre 1 >15 In Belgique nomalle ABONNEMENTS Royaume-Uni. 1 an. 30 sh. 8 mois 15 sb. 3 mois 7 sh. 6d. On l'aoonne : «3, CHANCERY LANE, LONDRES, W "'•ut ce qui concerne la Direction ou la Rédaction i être adressé au Directeur. li leurnal ne pouvant répondre des manuscrits communiqi prie ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

3Te MAI rvmmi«i ■ <r»a»w«»4«>ç>'W*m—wh—ywpy inmi*iu«ww»»«''j'M' M' is»0 DE GENTENAAR= DE LANDWACHT DE KLE1NE PATEIOT •rïrnii « rm n i i«ir. j uimnni-Ln mi-Ijl _>i.iiiji>»iiwiiiw >mn'WW H' li'^ITT*^r»"* i> ii»ii«»»i ii » < n i i rinnrynrwWMllilUMiT » fnrfWHf''11"11 Biireeleiî te Oenl ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard 1 n_„ ™.a! „, Valk OAaiBLiyp Foe? Ood «* H*»rd » I*nd A^MeeeeTevriJ» voor 50 numm*?» (St smeadMfl bij *ooro!tb«t*U«it s Veof â# so-Mafcss : .&,£ G tt. V *«r da *fcrt-esïa*tss - in 't ?#»«* *•#• « » *aai4*a '* **"*: 800 feit« rassr «xemplaraa <m! tft a-asaaaïr wor4«a g«vMaçiîs *»rdt ...

Het volk: christen werkmansblad

Hjf-cii-TwfolîgsIe Jaar. — fi 320 AJ-Cv^.LiCyg;-, tïKfh£*AJiX&4 Mstast — IMspili — Eigaaioia i Dinsdag, 14 Deeetaber 1915 Aile brici'vr;Vwliï!gfi5 vn-cH-çrij te zer der. a«m /iy. Van ïsegherr', uitgevf-r yooï de naaml. tca&tech. «Drukkerij liet Yolfc», Èlcersteeg, n° 16, Gent. Bu réel voor West-Viaan cU: relis £5 as ton ...

Pages