Votre recherche a donné 463 résultats

a-z index des titres
  • 1916-12

Filtres

Date de publication
1916463

De legerbode

9 Deeember 194 6 TNTirmmer 354 dent Dinsdag, Donderdag on Zaterdag verschijnende i Dit blad is VGOR DE BELGISCHE SOXjDA/TEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijflien Fransche en Nederiandsche exemplaren. De Instructiecentrums van het Belgische Leger (Ver vol g) V.— De Bijzondere Inrichtingen. In >le lente van ...

Le courrier de l'armée

JÊzkwJ wi&ojLj paraissant les Mardi, Jeudi et Samedi Ce journal est destiné AUX SOLDATS BELGES ; chaque compagnie, escadron ou batterie reçqàt dix ou quinze exemplaires français et flamands. Les Déportations dos Belges en AILmspe Le Cynisme de von Kissiag Nous avons dit que les courageux parlementaires restés eu Belgique avaient ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

„lnter arma caritas" Het Rood Kruis Nr. 50. » 2. Jahrg. ♦ 1916 Das Rote Kreuz I La Croix Rouge 1 \fj Offizielle Zeitschrift Officieel Tijdschrift Bulletin officiel ^ij des Belgischen Roten Kreuzes van het Rood Kruis van België de la Croix Rouge de Belgique 9^ y Uitgever — Herausgeber — Editeur: /(i| Prof. Dr. Pannwitz. Tit' ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

990**™™- —— ' n ifliciëalô Duitsche barichten 271 Eeksrî cl ïnaki ng Postyprkeer der werklieden, die in bet Etap-pengebkd vaa 't Wesien vaôr Duitsche belan' g&n werktm ea niet van Buitïche nationaiiteit zija. Aaa ws klieden, die i i.'tvan Quiîscas rr.t'O-a&Hteit zijn en ia htt Wesielijk Efap'penstebied buiten huiiae ...

De stem uit België

I Bureel i 21, RUSSELL SQUARI LONDON. W.C. Téléphoné: Museirm 267. De Stem uit Belgie. Abonnement : lsh. 9d. voor 3 maanden. Subscription : lsh. 9d. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.25 fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. 3de Jaargang, Nr. 13. (Blz. 1227-1238.) VRIJDAG, 15 DECEMBER ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

3^tw® Atitiébe K°. '7©© et ©OO '& cesif© Dimattcîie sa aecemôre *s© et lunoi i janvier V9V7 L'ECHO BELGE Journal Quotidien dits matin paraissant en Hollande. L'Union fàii ïâ Force, Belge est notre mm de Fûmëk. Toutes les lettres coivem cire aare»»cn» au bureau de rédaction: N. 25. VOOBBUdGWAl, 234-240, AMSTERDAM. ...

De Belgische standaard

DE BELGISCHE STAnDAARD -ff P K f\ v~ ri 1 ^ l3- t Sli«htCP*fô«5Cuui*aei* Xîdtfon* P««C«ft • feotTGOo^ieHfcMRolenOTA M n "-1 w**t« M^rwwtrrs s if. fi. Bâlwin. L. Dnvkerx. P. Bertrand Van der Schtfdm, D* Van de Perr». Or J. Van de Wmstme.Jnnl FiUiaeri, D'L, De Wel/, J. Simone. 10. WMtez. OPSTEL ta BBHBBR> rm* *M» ÇêquiU** [ ...

Het volk: christen werkmansblad

Aîie fcrîefwïsseHngen vracht* «T5j te zen den a an Aug. Van Iteghem, nitgever voor denaaml. ■naatsch. « Drukkerij Het Volk»j Heerrtecg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen» Cnsfon Bossuyt. Recolletten» •triât, 14, Kortrijk, HET VOLK Msn scîirfJJt tn s Op al le pas* lcoaitoren a an 10 f». per jaar. Zos rna&uden fr. 5.00. ...

Vrij België

Dit liummer bestaat uit 16 Bladzijden No. 70. — VRIJDAG 22 DECEMBER 1916. TWEEDE IAARGANG VRIJ BELGIË ONDER LEIDINQ VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND . . 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENGELAND 2 sh. ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

' •>Jr. 78. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 9? December 1916 Iets Over Schoonhiedsleer. sgv» II. Het behagen is het oordeel, dat eeu voorwerp i ons een gevoel van genot teweeg brengt. Dit )rdeel onderscheidt zieh van andere oordeelen, , v., dat iets rood. rond, zwaar is, daardoor, dat ît niet eene eigenschap, die het ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

2le JAAR 14 DECEMBER 1916 Nr 50 't landbouwleven ôrgaan der laadbouwaldeeling van '1 Proviaciaal Yoedingskoiiîileii vai Oosî-Yiaaiidereïi. VERSGHIJNENDE IEDEJEIEN DONDERDÂG. Ailes vyat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, rfure men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. . Ovensame en vertaling dër artikelén slechts toegelaten «set vermelding ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 3&e jaar. $ùïn. 289 G. De Graeve, Ketelvest, 38 DE KLEINE PATRI01 Zondag 3 en Maandag 41 December 1918. Prijs 3 cenflemeif Duiîseha fesmhtes het ©root Hoofdhwarttca Eerete Baltach bttrloht. BERLIJN, 1 December. Wesielîfk krîîgsîooneeî. Geen bijzondere gebeurfèaîssen. ©«steUJk krlJgsfooneeL %eiçerfront ...

Pages