Votre recherche a donné 336 résultats

a-z index des titres
  • 1915-01

Filtres

Date de publication
1915336

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

Numéro 19 JANVIER 1915 PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES ABONNEMENT* 9 FRANCS téléphone o 1268 ADMINISTRATION LES IMPRIMERIES RÉUNIES éditeurs de l'Annuaire Alphabétique du Commerce et de l'Industrie (Monod) 21" ANNÉE DOCUMENTS OFFICIELS 2 MILLIONS D'ADRESSES Revue hebdomadaire illustrée des Actualités Universelles . ■ LE CAPRICE DE ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Diîisd&g, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blacl is YOOR DE SOLDATEN bestemd ; ieclere compagnie, escadron of batterij ontvangt lien Fransche en lien Necîerlanclsche exemplaren. t Wainegr fie Slaper zal ûilwaten... Zoo heet eeil bekend roman van Wells, maar men heeft die woorclen toi hiertoe vrij ml te stade knnnen ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

3'Januari 1915. Nr 7 ' GB.Î ujjMnmm 5 Centiemen ZONDAGSGAZET BUREEL ■ LANGE GANG 6, ANTWERPEN ; OPEW OAGELIJKS VAN 2 TOT 3 UREN. Onze Nieuwjaarswenschea Bij den aanvang van het jaar 1915, houden wij er aan onze lezers en leze-ressen onze beste wenschen loe te sturen, wenschen van geluk, voo'spoed en voor-namelijk wenschen van vrede. Aan de ...

Het volk: christen werkmansblad

'à* ' " '* **vv • ï jjg »,- -"" 15^j Vljf-en-Twintigste Jaar, N. 2 Godsdieasi — Msgszia — Etadoia Zaterdag 2 en Zemlag, 5 Jaimari Oî5, —«v,* '* - ,>-* >#———»1— I' IHII I 1^ AU» briefwîsselîngen vrachfc-»rij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naanaL maatsch. « Drukkerij Het Volk », ...

De stem uit België

L'Echo de Belgique DE STEM UITBELGÏL Voor God enVaderlanc Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : ls. 9d. voor drie maanden. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 69, Lombard Street, E.C. No. 17. VRIJDAG, 15 JANUARI, 1915. Price ld. Herderlijke Brief van den Kardinaal. Volledige Vlaamsche Tekst Please Read This There are in England, at the ...

Het Vlaamsche nieuws

Zaterd&g 23 Januan 1015- Herste Jaarg M- 10. Pri?s : 5 Centiemen door geheei België HET Vlaamsche Nieuws H et best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. • Verschijnt 7 maal per week VOORNAAMSTE MEDEWERKERS : ode Baekelmans. — Jan Bruylants. — Mr Arth. Cornette. - Vict, De Meyere. — Ant. Moortgat. — Ary Delen. — e.a. ...

Het volk: christen werkmansblad

îijf-en-Twintfgste Jaar, N. 29 GoMiensî — Hnisgozln — Eigendom Zatcrdag, «10 Jamiari 1011 Alta briefwîsé'elingen vr&chfc-Ôrïj te zendon aan Aug. Van ïseghem, uitgever voor de naaml» inaatsch. ♦ Drukkerij Het Volk h efeeret-eeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen s Gaston Bossuyt, Gilde der Am-b&chten, Kortrijk ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ANGLETERRE: ONE PEMNY. BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et ^edaction,^Tudoi^ H^ouse, Tudor Street, E.C. LONDRES, JEUDI 21 JANVIER 1915. EEGIS™RfDnewspaper.G-P'°' Conservation par le Progrès. SOM MA IR E. Le Devoir des Neutres.—H. Lafontaine. La Taxe sur les Absents. Lettre des Etats=Unis.—Victor Yscux. Le ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

Deuxième aimée. IV* 104 Samedi 9 Janvier 1915 ABONNEMENTS ; 1 m 12 frsnct, — 8 Moi* 7 francs» — 3 moi» 4 francs 1 mois S francs. •foMLsriaal Indépendant Rédaction, Admit :r*tlon, Publicités 45, RUE HENRI MJUS, 45, BRUXELLES annonces Fiuti-dirers, la liga» 2 rancs, Nécrologie la ligne i;frana Petites ...

Het volk: christen werkmansblad

, Vijf-M-Twiitlfste Jaar, lin i rwnilii ■ il il'Tirwri- iftfM i aninMiin n y i N.4 ÊoisfeBst — Halsgezin — Eigeiriom Dins'i»», g Jasnari 1915. Alfa bfiéfwisselingeïi rrach6« try te zenden aan Aug. Van Jseghein, uitgoYor voor^e naaml. ïnaatecl). « Drukkerij Het Volk », lieerétoég, n° 16, dent. Bureel van Wesfc-VIaanderen t Gaston. ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Jeudi '21 janvier 19li> lO centimes le numéro ■Ull'.mt-UMUJHIIII III <39n'^ -jÉUinél0n'ai*Trsni0î"8q <21 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : RÉDACTION & ADMINISTRATION : A N N O N C E S : BELGIQUE : 1 5 fr. par an ; 'Ï-SO fr. pour six mois ; \ fr. pour trois mois Q R,TT1C X3IE FL _A.2STIDIR,E!3 3, Gr-A-HSTID Pour l'étranger, le ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

DE GOEDENDAG 22ste JAARGANG 1915 -1916 N' 3 MAANDSCHR1FT voor VLÀAMSCHE STUDENTEN il - - UITGEGEVEN DOOE JONG VLAANDEREN - - ...

Pages