Votre recherche a donné 363 résultats

a-z index des titres
  • 1916-02

Filtres

Date de publication
1916363

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

NUMÉRO 74 FÉVR 1915 oOa PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement : S Franc» ADMINISTRATION : RUE SAINT-JEAN N° 48 □ BRUXELLES □ PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Franc* REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES cx>c3 i=>Cx=i LE 0AI"RE. — "Rue de Touloun. <=>oa ...

Vooruit: socialistisch dagblad

132* jaar —' $2. Prijs per nnmmer : rocr B#lgia S ceatiemoa, voor dea Vraamds 5 csnîiemen ïaisfoen s gîsaSaotl® 247 - Administrât!» 2845 Mf" Woe^sdaqTg FESUAR Tl SI « ' "'"* litt MsaUchippsJ HET ItCHÎ I r ..tiesieiarâcri » r I f. PC VIS CH . Wcbefg-Otu . . REDACTÏE . ADMÏNSSTRATÏE I KOOGPOORT, 29. GENT VOORUIT Orgaan ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

> — Série nouvelle. — Ne 465 Le numéro : ÎO Centimes (5 CENTIMES âS FIOTF) Mardi 15 PéTrier 1916 SÉD ACTION & ADMINISTRATION îtie ras éa la Bjcrsa — LE SATRB Téléphone : Le Havre n° lï.05 lirsîiêssf : FSB11M2 ®EA* Tentes les communications concernant l<r rédaction doivent è.lrc adressées sSx";rne de la ...

Télé-mail: organe des sapeurs télégraphistes et radiotélégraphistes en...

A" h X nivelle Série) Le Numéro : 10 Centimes 1" Février 1916 11 Organe des Sapeurs Télégraphistes et Radiotélégraphistes en Campagne Paraissant où il peut (le 1" et le 16 de chaque mois) Rédaction et Administration : André IGQX, Paul GATEAUD, Pière COI.OMRIER, A. LECOMTE (trésorier), télég., Secteur postal 107 Iou)otlfs ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

2ême Année N°. 471 S cents CIO Centimes) Dimanche & février S0S© L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer Journal Quotidien du malin paraissant en Hollande Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N. X. VOORBURfiWAL 234-240, AMSTERDAiV Téléphone: 2797. Rédacteur en Cheli: Gustave ...

Ons Vlaanderen

Oorlogsnummer — 50 UITGAVE A. Zondag 6 Februari 1916. Door Eendracht sterk! O N S Liamr DnnH dan Duit.snhï VLAANDEREN Voor ailes wat het blad betreft, zich te wenden tôt Het Bureel van het Blad 181, rue de Charonne, Paris. WEEKBLAD PRIJS : 10 Centieiiien per Nummer. Inschrijvingsprijs : Per jaar : 4.00 fr. — Per trimester : 1.00 Buiten ...

De legerbode

12 Febriiarl 1910 Niimmer 225 den DInsd&g, Donderdag en Zaterdag verschîjnende Dit bladL is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagriie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijflien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Een belegerd Rijk Wij hebben, in onze vorige artikels, reeds doen uitscQijnen dat de toestand vau de centrale ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Bijblad van " YOORUIT , ZONDAG 13 FEBRUARI 1916 Nr 48 Prijs : 5 centiemen Een Gedenkteeken VERHAAL UIT ONZE VLAAMSCHE DORPEN I Ridder van Bellinge de Bellewaarde, senator, lid van den Beheerraad der Nationale Maatschappij der Buurt-spcorwegen, stichter van de « Vrome Schuttersgilde », eere-voorzitter van den Christelijken ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

38e JAAR Vïviïàg 11 F<M3ri 191b W '36 DE GENTENAAR =DE LANDWACHT JPrlfs per minime? * centiemen. W'fl DE EL2IÎÏE PATHIOT Bup s«!"« i«i <3enl m 3» î £§ ï 'i»^sîwa.j4 Officieele Duitsche berichten 124. VEROROENIKG. Krachtfn-- art. 86 en 81 »an dt prov>ncîewet, Word n de door de provjncieraden d t Belgiscbe provinciën- ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede Jaargani Xr 13 5 Centienieii dent, 13 Fèbruari 1916 ALLERLEI OPSTEL : ALGEMEEN SECRET ARIA AT OUDE HOUTLET, 34. WEEKBLAD BErlEE'R : VROUWENSECRETARIAAT PEPER TRAAT, 17. INHOUD : Eén Hoofdartikel asjublief ! — Weet ge 't al ? — De Leer van Christus XI. — Buitengewone Menschlievendheid. — Van Vlaamsche Kunstenaars : Fons Van de ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

?' JAAR 10 FEBRUARI 1916 Nr 6 Landbuwleven Orgaai dar Landbonwafdeeling ran 't Provinciaal Voedingskomiteit van Oost Vlaanderen VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, sture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten met vermelding van 't blad en den naam ...

Vooruit: socialistisch dagblad

32 iaar » N. 34 'riis per nwnmer : voor België 3 c&ntiemen, ?oor dea Vreemda § oentiemen Telofoon s Redasti« 247 » Ae!mt»btra% L84& VrSf dan14 FEBBUÀiîn«1lfe^ 10g Mssttcbippij If ET LIOfT Jto9ta«ré«ri p, DE VISCH. L«iteb^r2-0»!*i .. REDACTJE . . ADMINISTRATIE HOOOPOORT. 29. GENT VOORUIT SELGÎE Dfie maassde». . . . . ft. ...

Pages