Votre recherche a donné 398 résultats

a-z index des titres
  • 1916-05

Filtres

Date de publication
1916398

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Biiblad van " VOORUIT „ / ZONDAG 21 MEI 1916 Tweede Jaargang — Nr 4 Prijs 5 centiemen Mijnheer Vital jaagt Oost-V!aançleren, XXe eeuw. Mijnheer Vital?... Vlaamsche bor-renrentenier \ an in de vijftig, nooil ge-huwd geweest. Hij bewoont, bezijden '1 dorp, zijn renteniershuis, vier-kanten, kloeken, strengen bouw zonder verdiep, ...

Vooruit: socialistisch dagblad

" 329 |aai* =■« , N. 141 ses^9Rim.-2;^r;.^i0a3a& Pn)8 per nummar : voor België S oentismen, raor den VreBmde 5 centiemen 1 etofoon s Radaoîie 24"? » Admsssisipaïie .,,,845 K!aa»<ias| 22 &lÉ£d £StÊ» azBanEasa^fflgEBsasasE^^ ■ Dnikster-U Stgeef ete» I |gst; ..l3atschappij H ET LSCHT bestuitrdcr ^ P. DE VISCH. ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

— 2Î69 - Gesetz- und Verordnunosblatt Uitgegeven door de politieki afdeeling bij den Generaalgou verneur in België. Gedrukt in di drukkerij van het Wet- en Veror deningsblad. Brussel, Leuvenschi straat 40. Het Wet- en Verordeningsblai is in België verkrijgbaar bi bovengenoemde drukkçril, il Duitschland en in het onzijdigi buitenland bij de ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

...

Vooruit: socialistisch dagblad

32* |sas* "■ ^ 38 Priis per nummer j tooi Belgiâ 3 oentiemen, roor den Vresmda 5 contiamen Tefôfoon t Rsdactie 247 - Adminisiratie 2343 VHgdaq "S19î<S mBŒ!mcs^vmœt!m8s*3œ&xs^.*uiix&s?vvzmuK!eti& Dntkster-UîtgeeTstc» 5^n: Maatschappij H ET L1GSÎ besluurder » f. DE VISCH. Ledeberg-Qerot .. REDACTSE . . ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR- DE LANDWACHT a&« îaap. — Bureeloa te Gent, Kèteïvest, !$• — DB 'r ATREOT — Z« Sig ï en Jlaaatïag 8 Mal 191®. Nam. 110 AMERIKA EN BUITSCHLAND. Ce aBiuroord-aota âer Puitaaîia rasssriaâ' BERUjN, 5 Mei. — Officieel. — Aïs aat-tvoord aan de Amt rikaanscUe nota van £0» der veileden rnaaûd over het voeren vaa ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

2de JAAR 11 MEI 1916 Nr 19 't Sandbouwleven Orgaan der lasdfeonwafdeelmg van t Provmciaal Voedmgskomiten van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, sture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten met vermelding van 't blad en den naam des ...

Het Vlaamsche nieuws

■erdag 13 Mei 1916. Tweede Jaarg. Nr 133 Prijs ; 6 Ceîitienaeo door geheei België Het Vlaamsche Nieuws Het best ing-eiicht en meest verspreid Meuwsblad van België. » Verschijnt 7 maai per week ^ s 1 'il 'mil ABONNEMENTSPRIJZEN : per maand 1.75 Per 6 maanden 10.— Per 3 maanden 5.— Per jaar 18.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Dr ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

zetgt worden; der AuSschuB wird so viel wie mOglich fitr die Schulldndersuppe und die iibrigen Bediirftigen tun und ihnen Lebensmittel zu sehr ermâBigten Preisen liefern; rten Landleuten wird es in Zukunft gestattet, ihre Schweine zu Hause 7.u schlachten; von jetzt ab wird an die versorgungs-berechtigte Beviilkerung monatlich 1% Pfund Zuckér pro ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

2133 - Gesetz- und Verordnungsblatt Jflr die okkupierten Gebiete Belgiens.,- Uitgegeven door de politieke afdeeling bi) den Generaalgou-yernéur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche strâât 40» Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkrijgbaar bij fcovengenoemde drukkerij. in ...

L'indicateur - De aanwijzer

41ma année. — 7 Mai 1916. N° 18. 41sto jaargang. — 7 Mei 1916. L'INDICATEUR DE AAMIJZER Téléphone : 261 Bureau : VIEILLE BOURSE, 39, Anvers, Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Teiefoon : 261. Bienstregellng Spoor- en Buurtspoorwegen Post- em Telegraafverkeer ZIE -4"* BLADZIJDE Onze "b-areelen. zijn. open van. S tôt 1 uur 3STos ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE PRIX DD HUMERO «onHT- CINQ CENTIMES gOÎAUMME-DNI: ONE PENNY HOLLANDE: VIJF CENT CONTINENT : DIX CENTIMES D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux : 43, Chancery Lane, W.C.—Teîephone: 212 Holborn. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mois, 12 (h. CONTINENT : DIX CENTIMES ...

Pages