Votre recherche a donné 413 résultats

a-z index des titres
  • 1916-09

Filtres

Date de publication
1916413

L'indicateur - De aanwijzer

41st9 jaargang.— Van 5 toi 10 Seplember 1916. N° 35. Du 3 au 10 Septembre 1916. — année. DE AANWIJZER Bureel : OÏÏDE BEURS, 39, Antwerpen Teiefoon : 261. L'INDICATEUR Téléphone :361 Bureau : VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. Dienstregeling Spoor- en Buurtspoorwegen Post- en Te!egraaf¥erkeer ZIE -4^ BLADZIJDE Professeur des^énographies'eEi ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

NUMÉRO 105 SEPT. 1916 c=>0<=3 PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES C=>0C=3 Abonnement : 9 Franc* ie 14 - U h •• ADMINISTRATION : RUE SAINT-JEAN N° 48 □ BRUXELLES □ PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Franc* REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES -W* 4MRMI m*m*w xv. —.— - — = SAINT-THOMAS, CAPITALE DES ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verscliijnende / Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftlen Fransclie en Nederlandsche exemplaren. De Slag aan de Marne { vervuog.j De Engelsche rukken vooruit Hij had vôôr de Engelschen en Esperey eene Jterke cavalerie gelaten, ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

g&me Annee N°. 7Q4 & cetïts Mercredi ©epterwfore f:9i€î L'ECHO BELGE L'Union fait la Force •Jotsrnal a«otf«Men <Iu malin paraissant en Hollande Belge est notre nom îia Famille. Toutes les lettres doivent être adressées N"^vroSRBURâwaA"°Ï34-340, AMSTERDAM Téléohone^ 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. ( ...

L'indépendance belge

87ème année. No 214 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS) 1.1^i^atudof sf logjdon : e o 11. placide la eotrse. SAMEDI 9 SEPTEMBRE 1916. fîmois. 9 shillings. JCDOR house. tudor st.. loisdon. e.o. (Il 1-57 et „ . .. „ t abonnements :] 6 mois. 17 shillings. conservation par LÇ progrès. ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

Het Rood Kruis „lnter arma caritas" Nr. 37. ♦ 2. Jahrg. ♦ 1916 Das Rote Kreuz La Croix Rouge Offizielle Zeitschrift des Belgischen Roten Kreuzes Officieel Tijdschrift van het Rood Kruis van België Bulletin officiel de la Croix Rouge de Belgique Uitgever — Herausgeber — Éditeur: Prof. Dr. Pannwitz. Redaktion: Dispensaire social Bd. ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Nummer 531 Priis : C=c Centiemeu m m WDRBTE UITG, VE Vrijderdag 28 Sept^mber 19i ONS VADERLAND IDrukfcer : A. TEMPERE-mUYLE Duinkerkeisan, S2, OE PANNE (Seigle) Voor Fp«nkpî|k i 17, ru* dt Vio, CALAIS. OPSTEL EN BEHEER i 73, Rue de Chantilly, CALAIS. _i--|— T'ryaj,. ..^. ......s -«»- i"£ftg " JJU- i. .V RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK ...

Het Vlaamsche nieuws

^■piflsdag 26 September 1016 Tweed® jaar§. !iï 267 Prijii 6 Gmtlemm dmr gefceel Balgië Het Vlaamsche Nieuws Het feesfc ingelicht es meest ¥©rspreid Nienwsblad v&n België, « ¥erschijtit 7 mas.1 per wtak rABONNEMENTSPRIJZEN : ; AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : ï AANKONDIGINGEN : p maand 1.75 Per 6 maanden . 10.— | VERHULST, Dr ...

De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische...

DE BELGISCHE SOCIALIST Tweetalig Weekblad van den Bond jder Belgisehe Arbeiders in Nederland Abonnementsprijs in Nederland: 75 cent per 3 maanden - Redactie en Administratif : GEDEmPTE SLAAK 120 - ROTTERDAM - Abonnementsprijs voor het Buitenland: f 150 per 3 maanden Franc-Tireurs of Helden? Voor de eerste maal sinds het uitbre-feen van den ...

De waarheid: socialistisch weekblad

...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

gème Année N°. &BS 5 cent» vencss*ecsi © sepseraOTe £916 L'ECHO BELGE L'Union ïaii la Force, ntmiSHieti du malin oaraissant en Hollande Belge est noire nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées «■H bureau «3e rédaction: N. 35» VOOHBUBGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Clief: Gustave ...

De Vlaamsche leeuw: vaderlandsch propagandablad

Vaderlandsch propagandablad In deze tijden van rouw en beproeving, seharen wij ons, Vlamlngen, zonder voorwaarden. samen met onze Waalsche broeders rond onze BkLGISCHE DRIEKLEUR en deelen met hen, denzelfden nood en dezelfde gevaren. Wij zijn overtuigd dat, wanneer de eindzegepraal zal behaald zijn, wij samen ook, dezelfde rechten zullen ...

Pages