Votre recherche a donné 375 résultats

a-z index des titres
  • 1915-09

Filtres

Date de publication
1915375

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

perste Jaargang No. 28a Zaterûag, il Sepîemtoer ï«?I5 S C;erat. DE VLAAMSCHE STEM ftW volk zal met vergaan! ALQEf^EE^I BELG1SCH OÂGBLAD Eendracht m a a ht macht REDACTIE- EH flOWilMîSTSflTIEBUKfELEH s KALVERSTRAAT. 64, bovenhuis, AMSTERDAM. Telefoon No. 9922 Noord. Onder leiding van RENE DE CLERCQ en Or. A. JACOB. ABOXNE51ENÏ8PKIJS (by ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

E>'L s JSJmrAankondigingen HOPLAND 30, Antwerpen abonnement 2.50 fr. het jaar Hat blad wordt ook-wekelijks tehuis besteld aan 5 centiemen "".GEILLUSTR EERDE S Centiemen 1 BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN : OPEN DAGELUKS VAN 2 TOT 3 UREN. , ( AANKONDIGINGEN (op voorhand betaalbaar) 4e bladz., den regel 0.30 Financieele aanlc. » 1.00 ...

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

r JAARGANG WOENSDAG 15 SEPTEMBER 1915 N' 28 DE WEEK ceïllu&tr&erd blao ABONNEMENT . België : 8 franken Ket jaar Buitenland : 1 0 franken het jaar GESCHIEDENIS, K.UNST, LETTERKUNDE 12 BLADZIJDEN 15 CENTIEMEN HET NUMMER —- 1 BEHEER : C. Van Cortenbergh Keizerstraat, 12, Brussel □ □ EEN OOSTENRIJKSCHE WACHTPOST □ □ Onmogelijk voor ...

Vrij België

No. 2. VRIJDAG 3 SEPTEMBER 1915. " EERSTE JAARGANG. VRIJBELGIE ■ onder leiding van FRANS VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: . NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKR1IK en BELGIF 0.20 fr. verschijnt elken vrijdag. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1 — ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 fr. ALLE STUKKEN ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

— 967 — c) voor den menner, die een wagen, bedoeld onder I. 2. a te mennen heeft : « gerechtigd om een provincie- of Groot-Brussel-wagen te mennen, bv. C. R. B. Namen ». IV. Als uitwijspapieren worden vereischt ofwel een eenzelvigheidsbewijs of pas, met rijverlof (Fahrgenehmigung) van een Duitschen Konsul, ook een passierschein voor ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

Orgaan der GROENINGER/WACHTEN van Antwerpen en Omstreken. ABONNEMENTSPRIJS : Voor Antwerpen en onmiddellijke omgeving fr. 1.25 per jaar Voor 't binnenland (uitgenomen Oost- en West-Vlaanderen) » 2,50 » Voor Oost- en West-Vlaanderen bijzondere voorwaarden. Men schrijft in op het Bureel van 't Blad, atsook bij de Leden der Groeningerwacht, o. a.: ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

Annee 32® G cents'flO Centimes) "Mercreai £§ septembre 1915 L'ECHO BELGE l'Union fait la Force Journal ciuotidieti «Sm siia^in paraissant à Amsterdam. Belge est noire nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées „„ (bureau de rédaction: N.Z. VOORBUBOWAI/ 234-240. Téléphone : 2797. Rédacteur en Che! : Gustave ...

De Belgische standaard

/ 8|§ |p?j roor' Taal m:Volk m? a Voor God m HTaard au Zianrï Abonvementsprijs voor 50] nummers (2 maandem) bij vooraitbitaiing : Bestuurdôr * ILDÉFONS PEETERS Voor île meded? ; lir- -a ,'cb v endeiî f otï Voor de solâaten : SI,50 tt. " ' ' f V j MA COQUILLE. ZeedijK , voor de nlet-soldaten - In 't l**d 3.50 fr.; buiten >t land : ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drufcster-lHtgeeîster f»m: MaatscSiappij H ET LîCHT bcstuurdcrt p. DE VISCH. Ledeberg-Oent . . REDACTIE . . ADM1NISTRATIE KOOGPOORT. 29, GENT VOORUIT Otgaan der Belgîsche Wepkli&fanpq.rtij\ — Verschjjnende aile c/aaon. ABONNEMENTSPRIJS BELGE E Drie maanclen. . . , . fr. 3.25 les snaandea . , , , , Ir. ô 50 Een jaar fr. 12.50 Men ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Vendredi 24 Septembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.419 DIRECTION & RÉDACTION : 4,4, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Wr à ; î^éphone 3761 jgg >;of V <&■' - / 'i-1— — LLOYD ANVERSOIS ùeul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. ...

Het volk: christen werkmansblad

l'ijfcn-Twintigste Jaar. — N. 285 Qodsdienst — Hulspzin — Eigendoni Donderda» 30 Seplemkr 191S Aile brielVifselnigcn vracht-vrij te zendcn aan Aug. Van Ireghc m, uitgcvervooi de nar.ml. n aatfch. » Diukkerij Iiet Volk», îîceifctceg, n° 16, Gent. Bureel voor West-V!aarideren: Gaston Bossuyt, Recolletten-straat, 14, Kortrijk. Bnreel van ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Druk3ter-UitgccÏ5ter gam: Maatschappij H ET LICHT bestuurder: p. DE VISCH. Ledeberg-Gent . . REDACT1E . . ADMINISTRATIF KOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Orgaan der Belgische Werkliedenpartij.—Verschijende alle dagen. ABCNNEMENTSPRIjS BELGÏE DrJc mainden. . . , . fr. 3.25 Zes tnaanden » , . , . fr. 6.50 Een jaar. ...... fr. 12.50 Mtn abonneert zich ...

Pages