Votre recherche a donné 384 résultats

a-z index des titres
  • 1915-06

Filtres

Date de publication
1915384

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

r çefSte Jaaréang N°. 124 Vrïïtfag 4 Juni Î9I5" â Cenis KAC I^^AA C^ — '-: —- - BEDACTIEBUREEL,: ccnnu m aaoo u„ J Hootdopsteller : Yoor AB0KNE11ENTEN vende men xich tôt do Administrât!» V8n flot Mti Be vSZ ve'rscl^jnt t^ Âmsterdam elken d,g de, morgens Mr. ALBERIK DESWARTE KALVERSTRAAT 64, AMSTERDAM. - Te.. M. 8922. j« vier ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

fW*e Ja^angivvia Kunuas la uium » r>io e» (cent ■^BÉBACTIEBUREEL ■ KAUERSTRAAT 64, AMSTERDAM. — TELEFOON Ho. 9922 Noord. Pi Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens ip lier bladzijden. Abonnementsprus bu vooruitbetaling : Voor Hollana en BelgiS per jaar / 6.50 — per kwartaal / 1.75 — per maand / 0.75. Vocr ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Druk3ter-Uitgeefsteî sam: Msatschappij H ET LECHT bestuav^Ser r P. DE V1SCH. Lcdcberg-Oent . . REBACTIE . . ADMÏNISTRATIE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJ5 BELGIE Drie maanden. . . , , rr. 3.25 Ses maanden > , . , . fr. 6.50 Een jaar. . . * k . . fr. 12.50 M en abonnecrt zich op aile postbureelc* DEN VREEMDE Drie inaandcn ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

DEUXIEME ANNEE. — N" 260. TiRÂGË JUSTIFIÉ 58,000 EXEMPLAIRES CINQ CEHÏÏM.ES EDITION B JEtfDI 24 JUIN 1915. LE BRUXELLOIS ^^<c»3?sr2«ir3Bî3WtBa«a-,3rs s 1 as a 12 francs. — 6 mois, 7 francs. — 3 mois, 4 francs 1 mois, 2 fraises 0 «MgsiiM<MMaaR»ii»fflBtaiB«aBKigasatratBi«a^^ «Xo*o.a?:Ba.£0. 0"ULO"tlc3Llo3 ...

Het volk: christen werkmansblad

i¥|H-eo-Twiiiiigsle Jaar. — R 174 GoMienst — Hnisgezln — Eigendom Yrijdag, 25 Jpi iSlt Aile brîefwisselingen vracht-Vrij te zcnden aan Atig. Vaa ïseghem, uifcgever voor de naamï. maatsch. «Drukkerij Het Volk», Meerateeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Recolletten-Btraat, 14, Kortryk. Bureel van Antwerpen, ...

L'écho de Belgique

L'ECHO DE BELGIQUE-DE STEM UIT BELGIE (337) 3 houding tusschen Engelschen en Belgen. De geestdrift, de benieuwdheid der eerste dagen zijn henen, het onderhouden der vluchtelingen weegt zwaar op diegenen die er zich mee gelastten, verwachtend dat weinige maanden zouden verloopen, vooraleer de zegevierende bondgenooten ons vaderland zouden schoon ...

De stem uit België

Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : is. çd, voor drie maanden. Subscriotion : is. OrL fnt< tbrpp mnntJis. I No. 37. VRIjDAG, JUNI 4, 1915. Price ld. DE NIEUWE LEGEBWET. DE BELGEN IN IERLAND. I Piease Read This. There are in England at the present moment, about 150,000 REFUGEES, men, women and children, including about 25,000 Belgian ...

De Belgische standaard

Door Taai en Volk Voor God en Haard en Land .MM/ -■-•"-•YiffiTmsiiimi'iT":--:'-.- •-■*. « OE SELSiluHE STÂMQAAHU » vemhiini 4 maaî te mà. ! \bonnementsprije voor 50 nummers bij vooruitoetaling. Voor de soldâtes* : 3,50 fr. 7oor de niet-sel&aten — in 't land 3.50 fr. ; buiten 't lana 4.5a fr. indien mter exemplaren van ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

f aerste .Jaargang IV". 13s DInsdag !5 Juni 1915 g Cent DE VLAAMSCHE STEM ^ ALUEfUEEN — '! BEL.GISCH DAGBLAO •ÉENDKACHT MAAKT MAC HT ! REDACTIEBUREEL I XAUERSTRAAT 64, AMSTERDAM. — TELEFOOH No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdairt elken dag des morgens on vier bladzijden. Abonnementspr\js bij vooruitbetaling : Voor ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37vJAÀ? ZoUîg 27 en ffàanfag g 8 Jfiffii 1915 R' 15! DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE BLEINE PâTRIOT Bureelente Gent nr 13 Kefe!ve3t Bekendmaking. Het is mij bekend geworden, dat er met fie opeischbewijzen van het Duitsche leger-bestuur handel gedreven wordt, die vaalî &an woeker grenst. Zoowel om een uitbuiten van den ekono» mischen ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mardi 22 Juin 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.339 DIRECTION & RÉDACTION : ÏËtf^RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS £*&/ \ ^ | ?£*/ ! OTtyéléphone 3761 . /£*/ LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions ...

L'indépendance belge

86ème. année. No. 128 L' INDÉPENDANCE RfYAUME-UNI: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT f 15 CENTIMES Administratif et rédaction: bureaux a paris : iudor HOUSi,. tDOR ST.. LONDQN, E.C. 11. PLACE DE LA BOURSE TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: {238-75 LONDRES, MERCREDI 2 JUIN 1915. , 3 MOIS, 9 SHIT LINGS. Ï ^ abonnements : j 6 mois. 17 sflji lings. ...

Pages