Votre recherche a donné 408 résultats

a-z index des titres
  • 1916-07

Filtres

Date de publication
1916408

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DEGENTENAAR-DELANDWACHT nus g* ukn a bnnfill B UBâ ft.HnuVVHbn I 18 iaar. Uitgever 0.De Graeve, Geot, Ketelvost, 16. 3DB KTi'BICTJB PAT.RIOT Woensdau S Juli iÔï« NumflAA STADSNIEUWS. S ! AUbNIEUWb. Banken gesloten. — De bureelen en kassen fier Banque de Flandre en Banque de Gand, zulleri gesloten zijn op 10, 11 en 21 Juliaan-•taande, ...

De stem uit België

JDc Stem , ïiiî 3Selg te Bureel:21, Russell Square, W.C. Abonnement : ls. 9d. voor drie maanden. Subscription : ls. 9d. for three months. 2de Jaargang.—Nr. 42. VRIJDAG, JULI 7, 1916. voor Holland, i fl. ; voor Frankrijk, 2. t°s £r.; Price Bd. FRANSCH-BRITSCHE OFFEHSIEF IN PICARDIE. ERNSTIGE VOORUITGAKG. Aile de vrienden van ' ' ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

-D1HEER EN OPSTELRAAD 13, PAKHUISLAAN, 13 : Brussel — A BONNEMENTSPRIJS : Per Jaar. . Fr. 6.50 ( Vtricndingtkostcn nut mbegrtpm) PRIJS : 15 CENTIEMEN VI44HSCII LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad ïnhoud In eene loopgraaf rond Verdun (plaat) . . . 497 Hoe staat het met den Oorlog ? Ons algemeen overzicht der Krijgsgebeurtenissen, ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

gôme Année N°. 624 S cents (!0 centimes) Dimanche ® juillet 1©1© L'ECHO BELGE L'Union fait Sa Forcer Journal quotidien du msalÉn paraissant en Hollande. Belge est notre nom de Famille. Toutes îes lettres «loïverct être adressées eu bureau de rédaction: M.-Z. VÔORBURGWAL, 234-240, AMSTERDAM Téléphone: 3797. Bédacteur en Chef : ...

Het Vlaamsche nieuws

* îanderdâg 20 Juli 1916. Tweedc ja&rg Nr 199 Pfijsi 6 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best inerelicht en meest versoreid Nieuwsblad van België. - Verschiint 7 maai per wee& AB0NNEMENTSPR1JZEN : P»r rnajuid 1-75 l'*r i ... lit— p»r i ttjutaé*» i.— l1*1 "•— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OP9TELKAAD: Dr Aag. ...

Belgisch dagblad

^ X le Jasirg-aiig- YRIJDAG 14 JULI 1916. No. 255t ; ABONNEMJBNTEN. fer 3 maandga voor Holland 12.50 franco per post Lossè iummers: Voor Holland B cent toor Buitenla^d Vh cent. Den Haag, Prinsegracht 09, Tfllef. Red. i Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. _ , Hoofdredacteup : L. DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 ...

De stem uit België

Registered at the General Post Office as a Newspaper. Telephoon: Muséum 2 6 7. De Stem WT12 BladXm uit Belgie Bureel: 21, Russell Square, London, W.C. Abonnement: ls. 9d. voor drie maanden. Subscription : ls. 9d. for three months. I 2de Jaargang.- -Nr. 43. Oplage: 13,000. VRIJDAG, JULI 14, 1916. Abonnement voor de Vereenigde Staten, 40 cts. ; ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile briefwisselœgen vraeht» vrij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgevervoordenaart)l. maatsch. «Drukkerij Het Volk», Meereteeg, n° 16, Qent. Bureel voor West-Vlaand«rçn» Gaston Bossuyt, Recolletten-itraat, 14, Kortrijk. HET VOLK in».-" ■« Men schrljft In : Op aile postkantoren aan 10 f t% per jaar. Zes maanden îr. 5.00. Crie ...

De stem uit België

2de Jaargang.—Nr. 43. Oplage: 13,000. VRIJDAG, JULI 14, 1916. voor Holland, i fl. ; voor Frankri fr.cts ; Price lld. OE OFFENSIEF DUURT OVERAL VOORT. DUITSCHLAND WORDT BEKOMMERD. NOTA VAN DEN UITGEVER. —De oproep om steun, verleden week gedaan, is reeds door velen gehoord geworden. Hartelijken dank aan allen die gifter en abonnementen ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GERITEiïAAft • Di£ LANDWACHT Oyitscha berîchteii fa® het Groot Heoldkwartïei*» Westelijk kriigstooneel. BERLIJN, 10 Juli. — Aaa beide kanten der Somme duurt het zware gevecht voort. Immer sagen onze dappere troepen den aanvaller in zijna Ibestormstellingen terug, en daar waar zij zijne àicht opeenvolgende aanvalsgolven.voorbijgaand ...

Het Vlaamsche nieuws

fti&andag 3 Juli Tweed® jmarg. j Nr 183 Prîjss 6 Gentlemen d@©r geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Meuwsbiad van Beîgië. - Verschijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRLÎZEN : <■ Per masrod 1.75 Per 6 inaaroden 18.— f Par 3 laa&adan 5.— Per jaar 18.— 1 AFGEVA ARDIGDEN VAN DEN OP9TELRAAD: ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3me Année - N. 655 - Ed. 8 CIHQ CENTIMES Lundi 24 Juillet 1916 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. 3 Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les IJakv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob On peut s'abonner toutefois pour les deux ...

Pages