Votre recherche a donné 444 résultats

a-z index des titres
  • 1916-01

Filtres

Date de publication
1916444

Het Vlaamsche nieuws

ftfoeîisdag 26 Januari igiô, Tweede J&arg, Nr 26 Frijs ; 5 Ceotiemao door geheel België Het Vlaamsche Nieuws ■ Het beat ingelicht eo meest verspreid K ieuwsblad van België. - Verschijût 7 ma&l per week «se-'7 —Il II» Il ■ I 1811 » il1 WUrfl» V mtWMi *M t i IMiH ABONNEMENTSPRIJZEN : Eer week 0.3S Per 3 maanden 3.75 j>sr ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Beheer en Opstelraad : 13, PAKHUISLAAN, 13 Brussel ABONNEMENTSPRIJS : Per Jaar Fr. 6.50 PRIJ5 : 15 CENTIEMEN VIAAHSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch -Geillustreerd weekbi.ad inhoud Twee goede vrienden : De Roode Kruis-ver' pleger met zijn hond (plaat) 209 Hoe staat het met den Oorlog ? Wekelijksch overzicht der politieke en krijgsgebeur- tenissen, ...

Het Vlaamsche nieuws

Vrijdag 7 Januari 2916. Tweede Jaarg. Mr 7 Prys: 5 Gentlemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best mgelicht en meest verspreid b ieuwsblad van België, - Verschijnt 7 maal per week AANKONDIGINGEN: Psr week 0.36 Per 3 maanden 3.75 Pfcr maand 1.25 Far 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— ...

Belgisch dagblad

le Jaai*gang. ZATERDAG 33 JANUARI 1910. No. 109. ABONNlSmjBKXJiiJN. IPer 8 maanden voor Holland f Ô.50 frtmoc m P°®k ïummerej Voor Holland 0 cent foor Bnitenland 7* «ait. DenHaag. Prtaseçracht 69, Telef. Ited. Adm. 7488. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. » Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. y ADVERTENTIEfft Van ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede Jaargang Nr 11 5 Ceiitieiiien Geiit, 30 Januari 1916 ALLERLEI OPSTEL : ALGEMEEN SECRET ARIA Al OUDE HOUTLET, 34. WEEKBLAD BEtiEE'R : VROUWENSECRETARIAAT PEPERST R A AT, 17. INHOUD : Een Woordje uitleg. — Huiselijke opvoeding. IV. — Voor Moeders Keuken. — De Leer van Christus. X. — Voor de Kleinen : De toe-komstige huishoudster. — ...

Steun voor onze jongens! = Audez nos soldats!

Steun voor onze Jongens Hoogstudentenwerking tôt zedelijk heil van onze jongens . .... / '■ ■ ■ — S.K.V.H. — S.U.C.W. — ==^= Tôt hiertoe werden kosteloos uitgedeeld 43.000 vlaamsche en fransche vlugschriften en boeken en 900.000 zegels tegen de zedeloosheid. Een kostelooze leenboekerij werd ingericht van 2500 boeken en vlugschriften ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Zondag 2 Januari 1916 5 OrEHSTTXIEIMITElSr Tweede Jaargan: y N' 7 QEILLUSÏREERDE ZONDAGSGAZET .Bureel : HOPLAND 30, Antwei-pen Abonnement : 2.50 fr. het jaar F AMILIEBL AD AankondiginQ-©n : 4e bladz., den regel 0.30 Reklaam onder de Financieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d.reg.l.C Recrafenisbericht 5.00 Dit nummei* bestaat uit ZES ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3* Année. - N° 477. Edition B CINQ CENTIMES MARDI 25 JANVIER 1916 ABONNEMENT_POSTAL, ÉD. B Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des tbonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Janv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob. On peut s'abonner toutefois pour ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

L'ANATOLIE L'Anatolie, la province turque la plus occidentale de l'Asie Mineure, est, en réalité, une vaste presqu'île, séparée à l'Est de l'Arménie et du Kurdistan par les monts Anti-Taurus, et baignée au Nord, par la mer Noire et la mer de Marmara ; à l'Ouest, par la mer Egée; au sud par la Méditerranée. Elle s'étend sur une largeur ...

De Belgische standaard

Boor Taal #b FolS DAGfrIBlLuaJD Voof €$od m Ms&rd an Lmrnd Aî»»n«aantS£rtJa voor 60 mvmmtr* (S sa*«a4e«Jj bij voorultb«tiOtag 3 V®sp de ae-idafcaa : ^jiô &. • Voo* 18 aisî-asldate — la 'î !âPd S.80 ir, ? fraiSea 't laad : *,00 fe. fesfiJen meer fseœpîarss *?fc?s «1& aaasaasr î?orde» ^«Wâagds weïdt de ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

LES VIEILLES EGLISES Qu'il en est de vieilles églises! — presque autant que de vieilles gens! — dans nos pays; dans ceux du Nord, enveloppées d'une lumière mélancolique ou d'un crépuscule sans fin; dans le Midi, où le soleil est si ardent qu'il semble couvrir de plaques d'or la misère des hommes et des choses; de vieilles, de très ...

Pages