Votre recherche a donné 463 résultats

a-z index des titres
  • 1916-12

Filtres

Date de publication
1916463

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE BELGE. ROYAUME-UNI: OME PZ^NY CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE: g>CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS : MAOni E? f\C f*CIMID19ET <Q«ig (, ■» r^\7 n n-mr T T-v/-»O \ 1UD0P H01/SE. ÏUDOR ST.. LONDON, E.C, U. PLACE DE LA BOURSE. " M»«DI 5 DECEMBRE t916. ABOIEMENTS : H ,7 oSr t njrll CONSERVATION P\R ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

Eerste Jaargang, N' 16 Prijs : 10 oentiemen 17 December 1916 DE EENDRACHT Weekblad voor het Vlaamsche VoSk ABONNEMENTSPRIJS : Een jaar fr. 5.20 Zes maanden « 2.60 Drie maanden ...... ». 1.30 Geene abonnenten worden aangenomen, die niet op voorhand het bedrag hunner inschrijving laten geworden. BUREELEN: Voor het Generaal Gouvernement : / ...

L'indépendance belge

L'INDÊPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY Jo» jB5iflLâ%s JEi® CONTINENT: 15 CENTIMES CHOLLANDEî B CENTS) b.c. u. M BRCREDI 6 DECEMBRE 1916. abonnements à ® •^k||l cokservXtk» par ,b Procès, téléphoné: csty 3960. TELSPH,; | En vente à Londres à à h. le mardi 5 cîec. Uan 32 shillings. J LA SITUATION. Mardi, midi. A11 nord les troupes ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

2' ANNÉE SAMEDI 23 DÉCEMBRE 1916 r) N° 96 L'ÉVÉNEMENT ABONNEMENT REVUE HEBDOMADAIRE, ADMINISTRATION ^ Belgique : 13 p.. „ DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTERAIRE c Van Corteobergh Etranger • 17 ' ' ' 24 pages : 30 centimes le numéro 12, rue de l'Empereur. Bruieile» J «-—■ L'ARBRE DE /NOËL. -—- ———- est la (ête intime de la ...

L'indépendance belge

t7ème axiiée. No 286 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE: & CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS ! O A Rfl c r\ l ***■Trm *** *** *** ir% g— 4o4 ^ t,mif1 rt «—r T Tvri c ^ !UDOP HO'JSE. TUDOB ST.. LONDON. E.C. H. PLACE DE LA BOURSE SAMEDI 2 DECEMBRE 1916. ABONNEMENTS : f* ® ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

NUMÉRO 119 DEC 1816 crsOca PRIX OU NUMERO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Francs. ( k 1914 ADMINISTRATION RUE SAINT-JEAN I N" 48 □ BRUXELLES □ I PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement i 9 Franc» REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES : L'A/*M/NO/N0IATIOVN AUX BE"RGE*RS "... Et l'Ange leur dit : Ne craignez ...

L'indépendance belge

I7èaic aisée, No 285 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY CONTINENT: 16 CENTIMES (HOLLANDE : g CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : rtlDOP BOUSE, TTTDOR ST., LONDON. E.C. TELEPHONE: CITY 3960. BlTREAtT A PARIS : 1J. PLACE DE LA BOURSE. teieph., " VENDREDI 1 DECEMBRE 1916. En vente à Londres à 3 h. le jeudi 30 nov. ar-o\-nf\ff\-t<! ...

L'indépendance belge

BELGE. ROYAUME-UN!: ONE PENNY CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE: B CENTS) tU DOP^ UO L)"S D OR^' ST^^^NDO N ^ E, C. U. PlIcI^Vl^W LUSS5D8 4 DECEMBRE 1916. AB0N7î.EMENTS.f 3 MOTS. SHILLINGS.) TELEPHONE: CITY 3960. ""PH.: j 311;|7 et En vente à Londres à 3 h. le samedi 2 dec. K ^VsIillS8'! C?nservation par le Progr*s- LA SITUATION. ...

Belgisch dagblad

/♦. â -i- ,iv u > /%>. A_I^i 11 3L>l£CI3f^]MLicJ»iiil:"iL il^iCS. ^O. <7S ABONNE MENT EN. Per 3maandenvoorNederland I 2.50 franco per post. Losse nommera: Vcor iSederland 5 cent; Toor Buitenland 7'/t cent. Den Haag, Prin.segrach.fc 39 m i r» . t»1j A 'T.'IQQ BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dlnsd&g, Donderdag en Zaterdag verschijnende pit blacl is VOOH DE BELGÏSCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. I Î8 OMp Tas Belgea lar MscliM Een pracktig Atilwoord ra» Eardicaal Mercier aan GoeverneiU4 von Biss'.Gg Ta antwoord op de ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

I Bureelen : 104, Noordlaan, 104, BRUSSEl fweede Jaargang ■ VTr A Prijs : 1S centien 3e" DECEMBER 1916 II 7 2L'^.£L£"?' VLAAMSCH LEVEN - ZELFSTANDIQ VLAAMSCH GEÏLLUSTREERD WEEKBLAC Bestuurder eri Hoofdopsteller Willem QIJSSELS INHOUD VAN Nr 9 Een duikboot geeft in voile zee bevel tôt stoppen aan een vijandelijk zeilschip (plaat) 129 ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Derde jàargang Nr 3 Prijs 6 centiemen Gent 3 Décember 1916 hoofdredactie : algemeen secret aria at met de medewerkxng van het werk der volks bibliotheken "de straal,, ALLERLEI beheer : vrouwensecret ariaa peperstraat, 17. — «O» — abonnementen : per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij maanden: » 1,00 Weekblad voor ons VSaamsche ...

Pages