Votre recherche a donné 384 résultats

a-z index des titres
  • 1915-06

Filtres

Date de publication
1915384

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES 22ME ANNÉE. MERCREDI 16 JUIN 1915. No- 167, LA GRANDE GUERRE. jurle front occidental—la guerre d'usure—reprise de l'offensive en lorraine—la campagne de galicie-vers lemberg-la ligne de lîsonzo— en caucasie. yàvance française, quoique nécessairement i;Qie; continue partout. ...

De Belgische standaard

l8t® Jaar. —- N° 72 lïljf cent remen het nummer Dinsdag 8 en Woensdag 9 Juni 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God eu Haard en JLanc "T DE BELfiiSCHE STANDAARD » versahiint 4 maal te week. Abonnementsprijs voor 50 nummers bij vooruitDetaling. Voor de soldaten : 3,50 fr. Voor do niet-aoidaten — in 't land 3.50 fr. ; ...

Le courrier de l'armée

3 Juin \ 915 Numéro i i 8 T, T7\ COURRIER DE L'ARMÉE paraissant les Mardi, Jeudi et Samedi Ce journal est destiné AUX SOLDATS BELGES ; chaque compagnie, escadron ou batterie reçoil dix ou quinze exemplaires français et flamands. mmora— niniiwi imwui—iihb «iMziaa—w—Brgg.gaaj«n—BBn—»»i» 11111 ...

De Belgische standaard

!«• Jaar. — N° 80 Vîjf centiemen het nummer Zaterdag 19 Juni 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk DAGBLAN Voor God en Haard en Land « DE BEL8ISCHE SIAttDAARD * verschijnt tt^gslij s. Abonneœentsprijs voor 50 aummers bij vooruitbetaling. Voor de soldaten : 2,30 fr. Voor de nlet-aoldaten — h* 't land 3.50 fr. ; butte» 't lana ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

- 717 - Gesetz-undVerordnunasblatt Uitgegeven door de politieke iafdeeling bij den Generaalgou-Verneur in Belgis. Gedrukt iu de drukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensclie straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in Belgié verkrijgbaar bij TDôvengenoemde drukkerij. in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

WET- EN VEROR DEN I NGSBLAD voor de bezette streken van Belqië. INHOUDSTAFEL DER WETTEN, VERORDENINGEN EN BERICHTEN van den 1" April tôt den 30" Juni 1915. (Van nr 56 (o< en met nr 89). BRUSSEL. llitgegeven door do politieke afdeeling bij den Generaalgouverneur in Belgie. Aanvragen om enkele nummers moeten gestuurd worden : voor ...

Het volk: christen werkmansblad

fijfeii-TwiRiigsle Jaar. — H. 107 BoisSiessî — Holsgozln — Elgentoo Yrijda», 18 Juni 1915 Aile briefwisselingen vracht-VTij te zenden aan Aug. Va» fîseghem, uitgever voor de naamî. raaatsch. « Drukkerij Het Volk», 'Mecrsteeg, n° 16, Gent. i Bureel voor West-Vlaanderen: •Gaston Bossuyt, Recolletten-«traat, 14, Kortrijk. ? Bureel ...

De Belgische standaard

Door Taal en Volk Voor God en Haard an Land - w , .ttSE ~ tarnu* wg "l'.whirwoawwww — v- ,, - -i -■ • 7 « DE "L8ISCHE STIUIDMRD»«arsdiiM digtlijts B<»iu«rder : ILDEFOKS PEETER8. !,TrnSfnrTf%Z'^,Tk nf 7U -r Abonnemènlsprij s voôr 50 nummers bij vooruitbetahng. nilul/pnr. fl munniMni-iiPu I Villa MA C\JQLIL»j&, icedijK ...

Het volk: christen werkmansblad

ÏSfcaTwintigste Jaar. N. 168 CcdsdleBst - - Hnlspzin - - EipuSom Zaicrdag» 19 J'JTii 1915 Aile briefwissellngen rracM-▼rij te zen den aan Aug. Va» Iseghem, uitgever voor de naami. maatsch. « Drukkerij ïïet Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderans Gaston Bossu y t., Recolletten-etraat, 14, Koririjk. Bureel van ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jere Année ! rsï°. 228 d cents (io centimes) Mardi © Juin 1915 L'ECHO BELGE L'Un ton fait la Force. Journal c&uottdlien dis msiiln paraissant â. Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivejit être adressées au bureau de rédaction: N.z. VOORBURGWAL 234-240 Téléphone: 2797. J Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

yyfàfgRS., Mardi 1 Juin 1915 Cinquante-huitième Année No 17.321 ■DIRÏPPN & j RÉDACTION : 14. JUJE VLEMINCKX, M Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

DEUXIEME ANNEE. - N* 263. TIRAQÉ JUSTIFIÉ 58/000 EXEMPLAIRES GINO CENTIMES EDITION B L¥N£)I 81 JUIN 1816. LE BRUXELLOIS 1 an, 12 francs. — 6 mois, 7 francs. — 3 mois, 4 francs 1 mois, 2 francs Journal Q^iotidien Indépendant REDACTION, ADMINISTRATION, PUBLICITE .«S, Rue Henri AXau», 45, eruxolle» ANN03VC3H!S ! Faits-Divers, la ligne 2 ...

Pages