Votre recherche a donné 385 résultats

a-z index des titres
  • 1915-12

Filtres

Date de publication
1915385

Vooruit: socialistisch dagblad

Drakster-UltgeeîsteT Sam: Maatschappij H ET LICHT bestuurder» P. DE "VÎSCH. Ledebsrg-Gent . . REDACTIE . . ADMIN3STRATIE HOOGPOORT. 29. GENT Orgaan der Belgische Werkliedenpaptjj. —• Verschjjnende aile dagen. ABONNE/WENTSPR5J8 BÉLCiE i M Orle maanden. * . . . fr. 3.29 \ Zes maanden « » , » . fr. 6.501 Een jaar. ...... fr. 12.5® Men ...

L'indicateur - De aanwijzer

-_T année. — 5 Décembre 1915. N° 46. 40sto jaargang. — S Deeember 1915. L'INDICATEUR DE AANWIJZER ' Téléphone:261 Bureau s VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Teiefoon : 261. Onze "bureelen. zijn. open van. S tôt X inax IsTos Toi^rea"u.2c sont oiO-Trerts d.e S à, 1 lie-are Tarief der Aankondigingen ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE ; 6 CENTS.) * ç administration et redaction : bureau a paris: (3 mois, 9 shillings. ) tudor house, tudor st.. london. b.c. "• ut et LONDRES, LUNDI 13 DECEMBRE 1915. abonnements: i6 mois, 17 shillings, r Conservation par le Progrès., TELEPHONE: CITY ...

Vooruit: socialistisch dagblad

DraksterUStgecïsîet Ram: Maatschappij fi ET L!CHT besiuurder; P. DE VÎSCÎ1. Ledebeirg-Oent . . REDACTÎE . . ADMINISÏRATIE HOOGPOORT. 29, GENT ABONNEMENTSPRIJS BELOÎE Drlc tnaanden. . . , , fr. 3.23 Zes tnaande» » , . , . fr. 6.50 Een jaar fr. 12.50 Meo abcnneert zicit op aile postbureïle» DEN VREEMDE Orle maanden (dageiijks ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37~ 1ÂAE Dinslag 21 Becemlîer 1915 w m DE GENTENAAR=DE LANDWACHT 'rîfs pe* aaœméf h eeiiiSenieik ... SE KLEIïïE PATBÏOÏ Bureelen te Cent or 18 Keteivesâ BEKEJÎDMAKIITSJ c (rau liet vertagenwoordigena smnis-terie van onderwiis. Se Sïafiariandschetaai op fie ssokolea. De taaîtoestar.den op het gebisd van Let Middel itar onderwys werden ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

RÉDACTION &ADM1N1STRATIO Itni nu d« la Boarse — LE HAYRE Téléphone : Le Havre n' 14,0 Directeur : FERHMD NEUSâ? I fouies les communications concernai I in rédaction doivent être adressât I aVvu* de la Bourse,Le Havre. (■ london office» pljPanton Street (Leicester Square s.w) LE XXe SIECLE ituLt vv*« ' vWiJ-iui & y *v/ ...

De stem uit België

Registered at the General Post Office as a Newspaper. Telephoon: Central 12 86. ■T 12 Btadz. De Stem uit Belgie L'Echo de Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement: ls. 6d, voor drie maanden. Subscription : 1s. 6d. for three months- 2de Jaargang -Nr. 1 Oplage 21,,000. VRIJDAG, DECEMBER 3, 1915. Abonnement voor Holland : i fi. Pyîpp 1 ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

ZATERDAG 4 DECEMBER t9i5 JAARGANG nr \9 SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algeroeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktic behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen De Huishuurkwestie. Een stap vaoruiï Van af het begin dezer ...

De Belgische standaard

«wt s SIL DA&BLâJD Voor Ootf m Haard sa !jaad ILWUI A OM » AJwM«M8Bt^PiÎ3 ^oor 50 *H3E*J«rs f* saaa»**®*' bij vooruiMMfa&tg i Veot a« «©MteiMt: 8,&0 fr. Vooi de Et«*-!W»iaa*« - la '* '««"î «<89 *. J »»«**«■ 't Jsad : «.00 fr. «* - •r^'M'iou' ttCVkrf'i »f* «WMVnMim *?<•*' Bwfcmrdey î SLDXFON3 ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Dimanche 19 et Lundi 20 Décembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Annéi - No 17.492 DIRECTION & RÉDACTION 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ...

De Belgische standaard

î> Jiuur - ifwwi .vwwEKammgmm N* 243 Fijf eentiemen het nummer Donderdag 30 Decem&er 11# i E De Belgische Standaard Door TmJ aa Foià AfoiimMmat&prUa v*or 80 asœm» I# saar,**•*)< b*| voonitlMtaltag « Vm de =ii«4«iaî9B : 3,80 te. v-m fie a*tt-solâAt«& - I® 't t&pà g.SG tr, { ètsiim *t l*né : 6,00 te. tefeff esaw ...

Het Vlaamsche nieuws

Zonâsxg 19 December 1915. Eer«fce Jaarg. Nr 338 Frijs : 5 CentifKftfea door geheei Beigië Il 1 iiiiiiiipiiiniwiiiiiiwpniiii 1 wn" ■iiiiiiiiiiil Het Vlaamsche Nieuws Het best mgelieht^eo meest verspreid Nieuwsblàd van Beigië. - verschynt 7 per week ABONNEMENTSPRIJZEN Ber week 0.35 Per 3 maanden .. 3.75 Pœ maaad 1.25 Per 6 maanden 7.60 ...

Pages