Votre recherche a donné 503 résultats

a-z index des titres
  • 1918-04

Filtres

Date de publication
1918503

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

T VLOK VERSCHIJNT 6 MAAL PER WEEK 3 CENTSEMEN HET NUMMER Builsclie SleiIeieeUfigeaeiiVefOïàiiiîigea, 48S, — VEMQMDMNING. Voor de tôt het gebied van. het 4» leger oehoorende gedeelteu der Belgiôcho pro \ ia-cies Oost- eu W«tv!a&»d<ïï»ii, wordt es he-stemd als volgt ; Artibel I. — Do door verordeniag van 8 December 1817 ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

t. «ad roîldati « April 1919 1U0UULEJUUUIJULII II » W H llll limnm H 2e Jaargang No 3 De Klok uit België REDACTIB EN ADMINISTRATIEi WILLEM ll-STRAAT 66 • TILBURO TELEPH. 744 • POSTBUS 23 MIJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS *T STORM ALS IK LUID IS T ZEGE ABONNEMENTi Voor HOLLANO ...... n. 1.00 per Kwartaa Voor BUITEN LAND w. 14» „ - ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

I I Deioe aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id- bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-tfen kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Psrijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het numnier : 5 centiem (Front ei .Frankrijk). 10 centiem (andere lauden). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. ...

Les nouvelles: journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe...

4e Année N.241. Directeur-Fondateur ; François OlytT. Mardi 23 Avril 1918 Les Nouvelles ABONNEMENTS : :;fl Hollande : 1 florin par mois 2.50 fl. par 3 mois . { Journal belge fondé à Maestricht en août 1914 Administration et Rédaction : Bureaux à Maestricht : La Haye - Prinsegracht, 16- Téléph. 2787 Wiiheiminasingei 27 ANNONCES: La ligne : ...

L'indépendance belge

39e annei No 95 L'INDÉPENDANCE CONSERVATION PAR LE PROGRÈS M7 W éT* 17 OlDl^ljrlL iDMINTSTEATION ET REDACTION: rUDOl! HOUSE, TUDOR ST., E.C. 4. TÉLÉPHONE! CITY 3S60 BURE AIT A PARIS: 11, PLACE DE LA BOURSE. > TÉL.: 311-57 et 238-75 SW&RD8 23 AVRIL 19Î8 En vente à Londres à 3 h. le lundi 22 avril i t f 5 MOIS 9 SHILLINGS ABONNEMENTS ...

De Belgische standaard

— Bi: 58 WoeBsdag 3 April iWlë Aboxmbhsntxm VoarSoldaten j mtuid fr. 1,25 i maanden 3,50 3 m**nden 3-75 Niet Soldâtes in 't Ijkfid. x maand fr. 1,75 a meacdsn 3.50 9 nasandea 5,25 Buiten 't land: x maand fr. a,50 a maandea 5,00 3 maanden 7,50 ••(H DE BELGISCHE STANDAARD Opstel & Behesr Villa. "Ma. Coquille" Zeedijk DE PANNE ...

Amon nos autes: nosse gazette veut l'djoû totes les samainnes

AN ON nos AUTES Nosse Gazette veut l'djoû totes les samainnes I COMITÉ DE RHDAGTION: | G. FONTAINE. — E. LAMBRECHT. — L. MARTIN. « • ♦ Lss manuscrits engagent la eesponsabilité de leurs au- î Administeation — Rédaction : ♦ teues et, comme les belges, ne se rendent pas. La cor- ; EMILE LAMBRECHT. — scestebweg 1694. ♦ ...

De Hallenaar: volksgezind weekblad

Al lachende zegt de gek de waarheid. VOLKSGEZIND WEEKBLAD. H et vaderland is het volk M. Gorki, Ieder medewerker is veranlwoordelijk voor hetgeen hij sctirijft. ABONNEMENTSPRIJS (ystZËndingskostbtl iniieppea) : De partij-po'itielc wordt geweerd. S Onstplraad pn Rphppf t FTallo S VOO!? DRIE MAAND 1.75 FRANK. Naamlooze stukken worden niet ...

De Belgische standaard

Aboxvbubhtbk '■ -t* -o— ▼oar^SoldaUn Z ntand fr. 1,35 a aauaden a, 50 , S oi&aaden 3.75 Hiet SWdaten | la 't Itnd. 1 maand fr. 1,75 a m*as«len 3 50 3 »a*ïidc*. 5,î5 Buiten 't ltnd: Z maand fr. 9,50 1 • maaaden 5,00 Opstil t Baiwir Till* " Ma CofuiU»" Zesedijk DKPAKMH Kleine aankea- diglngen : 0,25 i. de regtl RZOLUUN ...

De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

" Illustrated London News and Sketch, Ltd., Londen, Engeland. APRIL 15, 1918. VERSCHIJNT ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

ans JAABCANO, Tfr 950. ZONDAG, 21 APRIl 1918. HET VADERLAND Kleioe aankondigingeû : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbïedingea : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place l?s Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM. Directeur «sSfciô&ja ap Het numg.er i 5 centiem (liront en Frankrijk). 10 ...

Pages