Votre recherche a donné 540 résultats

a-z index des titres
  • 1917-04

Filtres

Date de publication
1917540

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

LA BELGIQUE PRIX DES ABONNEMENTS 8 mois f»vril, mai, juin), fir. 7 «5. — 2 mois (a* B):»i , ir. S. 10. — 1 uiois (avril), fr. £.65. demandes d'abonnement tant reçues exclusivement par Us bureaux et ks facteurs des postes. — Les réclamations concernant les abonnements doivent tire adressées exclusivement aux bureaux de poste, ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

3ême Amiee re°. s»5 » ceîits VemlrecSX 6 avril 1917 L'ECHO BELGE L'Union fait la Fsrce, •Jo&eraeal «ssa©lfi«3ïeti du matin porasissairat ess HolSasad©.. Belge est noire nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N. VOOBBUHOWAL 234-240, AIWSTE1BDAWI, Téîéphoae: 2797. Rédacteur en ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zatevdag verschijnende Dit blad is. VOOR DE BELGISCHE SOL-DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Boodschap van Voorzitter Wilson Ora de bondige samenvatting aan te vullen, die wij iu ons laatste nunmier geleverd hebben, neraen wij hier ...

Vrij België

No. 86. VRIJDAG 13 APRIL 1917. f TWEEDE JAARGANG. VRIJ BELGIE ONOER LEIDINQ VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE J*. PRIJS PER NUMMER: NtDERLAND . . 10 cent. ENGELAND 2 pence. . FRANKRIJK en BELG1Ë . . . . . 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1 25 ENGELAND 2 sh. 6 d. FRANKRIJK en BELG1Ë . 3.- ...

Vooruit: socialistisch dagblad

DraksterUitgeefster Sara: Maatschappij H ET ÎJCHT bestuurder t I». D£ VISCH, Icdeberg-Ocnt . . REDACTIE . . ADMINISTRAT1E yOOGPOORT, 29. CENT VOORUIT Orgaan der Belgische Werkliedenpartij. — Verschîfnende affe dagen. ABGNNEMENT$P&IJ$ BELGIC Drle cnaanden. . , , . fr. XTS i le* maanden • « . » . fr. 6.50! Een jaar. ...... fr. Mes ...

De Belgische standaard

Îaar--Nt73 (630) 7A+AP/lofif t A nrî! 1Q19» V sisiehoiibui i> iiOf S"o'-fe'É»*S ï «îvl ÎÏ«Ï>S3 a f *■- v a &g«i î ' -P-'r.fU.S iV'ja ** MaM ?«Jai sôl«i»S*a; ÎH ®î ïjSEsî i tîas -4 €r. Z>7S a Kia&sdM g.3£e StaMBl«ra J.'JÇ Btaiiaa t Lteità i x ih&miî fr, 2.50 a sawïdea §.00 S asasads® ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ABMïsj&otg.s &. tiftPERB Belgisch dasfblad verschiinende al de dasen der week #-4- hebatob8 Drukker-VH^ever <7, s n>- <1# Vi?, Calais O O J O 17, i>uc Mortet, CAtAB ABONnEMt&TSPRlJZEM ■ Per maand s Betgie l<50 Frankr jk f.00 Enyeland-Htlland 8.08 Per «rïsnester « 4.00 » 5.50 » 8 50 fi?esî schrîiwc : « Ons ...

Ons Vlaanderen

Derde Jaar. — Nr 7. Priis : 10 Centiemen per Nummer. Zondas. 8 Aoril 1917. ONS VLAANDEREN VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS : j Voor België en Frankrijk : Voor eeu jaar. ta. 4.35 Voor zes maand » i-AO Voor drij inaand .... » 1.25 Buiten Frankrijk : Voor eeu jaar » 6.25 J DOOR EENDRACHT STERK j BUREELEN : ITE GENT : 24, ...

De Rupelgalm

April 1917. 7de Nummer. DE RUPELGALM LEVEJST ls STFtEVJEJST ! voor de soldaten der Rupelboorden. i E. H. Van Linden aalmoezenier IljCyy. Opstelraad s ojluitenant J. Rombouts C 1J2 5 Cie. I Cam. VanderPlanken, rue Jean Jacques Rousseau 2ç, Paris» Briefwisselaars en medewerkers worden gevraagd voor elk dorp der Rupelboorden. Doet wat ge ...

Informations belges

La Réponse dés Leaders du Mouvement Flamand aux dernières intrigues de l'Allemagne pour diviser la Belgique. L'Allemagne impuissante à faire triompher par les armes ses ambitions pangermanistes, a imaginé de s'inféoder la Belgique en la divisant en deux tronçons administratifs : Flandre et Wallonie, et en s'arrogeant la tutelle culturale et ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 96 Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen 14? April 1917 εen en ander over bestuurlijke scheiding T.usschen Walen en Vlamingen willen wij de eéndracht en verfoeien wij de eenheid. (J. Destrée. Déf. Wall. 13 bl 510.) De ehineesche raad heeft zijnen staart afgekapt, vele chineezen zullen zijn voorbeeld volgen. ...

Hoogeschooluitbreiding op de voorlinie = Extension universitaire au front

HoogesehooluitbreidiDg op de voorîinie W2 S.K.V.H. - S.U.C.W. onder hooge bescherming van Zijne Excellentie den Heer Minister van Oorlog Practische Wenken bij het sehrijven van onze Moedertaal door FILIP DE PILLECYN ITzer, A.pril 191 "7 Veurne, Druk. M. ...

Pages