Votre recherche a donné 540 résultats

a-z index des titres
  • 1917-04

Filtres

Date de publication
1917540

Hoogeschooluitbreiding op de voorlinie = Extension universitaire au front

HoogesehooluitbreidiDg op de voorîinie W2 S.K.V.H. - S.U.C.W. onder hooge bescherming van Zijne Excellentie den Heer Minister van Oorlog Practische Wenken bij het sehrijven van onze Moedertaal door FILIP DE PILLECYN ITzer, A.pril 191 "7 Veurne, Druk. M. ...

Informations belges

La Réponse dés Leaders du Mouvement Flamand aux dernières intrigues de l'Allemagne pour diviser la Belgique. L'Allemagne impuissante à faire triompher par les armes ses ambitions pangermanistes, a imaginé de s'inféoder la Belgique en la divisant en deux tronçons administratifs : Flandre et Wallonie, et en s'arrogeant la tutelle culturale et ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 96 Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen 14? April 1917 εen en ander over bestuurlijke scheiding T.usschen Walen en Vlamingen willen wij de eéndracht en verfoeien wij de eenheid. (J. Destrée. Déf. Wall. 13 bl 510.) De ehineesche raad heeft zijnen staart afgekapt, vele chineezen zullen zijn voorbeeld volgen. ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

De Klok uit België Redactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM US ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LUID, IS T ZEGE PRIJS PZR NUMMER: 5 Cent. ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 per Kwartaal Voor Buitenland . . .FI. 1.25 „ „ Paschen. 't Cure jaargetijde is onder ons heengegaan. ...

Belgisch dagblad

DONDERDAG SB APRIIu 1917. Wo. ISO. abonnementen. Pot 3 maanden voor Nederlaad ( 2.50 franco per post. Lossa amnmers. Voor Nederlaad 6 cent. »oor Bnitenland 7'/i cent. IDett Haag, Prinsegracht 89 feiefoon Red. en Admin. 7483. «reEH^1 "■ VUHMtaKWWHBSHMB BELGISCH DAGBLAD Iferschijnend te 's-Gravsnhags, eiken nrerk(la§ te 12 ure middag. ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

3' ANNÉE SAMEDI 7 AVRIL 1917 M- 111 ABONNEMENT Belgique : 13 ftsncs pss «a StrrmBC : 17 ' ' ' REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTERAIRE 24 pages : 30 centimes le numéro n«ymu iiw x itr> * iwi i C. Van Coitenbeigb 12, ioe de l'Empeieui, Biuiellei P. R. Morris : C'EST LA QU'ILS L'ONT CRUCIFIE. Nous sommes au Golgotha. Au ...

De waarheid: socialistisch weekblad

10e ïaareane. Nr 17 PrHc • S rpnHpm^n Zondag 29 April 1917 mHHHBBBMHBBHBnHawBHaaia DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijen Socialistenbond „ Slechts hij die de vrijheid van anderet lief heejt is die zelf waardig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR : P. De Witte, Verspyenstraat, 10, Gent VerEuatwooraeliJIce Ultee-^rer ABONNEMENTSPRIJS : Voor ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Rurier fBriifftlt* ft? il g Set Sclflif^s Sur 1er crf^etnt tit Stiiffcl tijglidj (aud> Sonniogê) jtoeiutaï ouBct SKontaj tooimittag. Sie (S r ît e 3 u S g a fc e (A) «(djcint icbeu Sîadjmitlog. $ic 3 >» e i i e 3 u ê g a 6 e (B) etfcfjcint motgcttS. einfenbuttgcn ftnb ttut an Me g^tiftlcilutts, n i cf) t on clttjelnc ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

PRIX DES ABONNEMENTS , ÇjjwW ^FŒÊÊBBË AitfÉOMCES ^ t moi» (ami, mii. j»inj, fr. 1.CS. - î raoù (iwifc V ÛW ' f&# J&^Wk WM **"i ' "-" '^ll *Wte tnmmc*. t» •fSW~ 1 m*i), (t. S.tO. -1 mois (avril), (r. *.85. |fei! Sk |S-} #73 ^ .!? | J Vf P£f fî>..-«» jtfœ p£i j-' l'j?'.~ uTa£ ' ù. *nv^™m^™pleu «SI ...

Vooruit: socialistisch dagblad

teatBB&Kf«r—— — Drokster-U Stf eeîatet Sgœ Maatschappij H ET L1CHT bestuurderé' &. DE VISCH. Lc(î«S>erg-Qei»$ , REDACTIE . . ADMINISTRAT1E liOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT ABONNE/ 2NTSPRUS BEI jIE Drie maandea. . • « . fr. U» le a maandco • . . » „ Ir. ^Cll jûif . 9 « « « o 0 Sêes abonneeit dets op «Hé ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

'tLandbouwleven Orgaafl der Laïsdboawaldeeling van 't Provinciaal Voediiigskomileiî van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van hét blad betreft, jture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten aiet vermelding van 't blad en den naani des schrijvers. Aile ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

<frfte 2fasaatie (fi) I'IIII nHIBI—asaB—MHggggg— îkcis iO BfettMg* gp«uw.yji'iiB^w^^iTOg^Yv;-^pr*TwiawBwpwag'iLt mil Belgifcher Kurier &$rttffeter Set 23 £ I g i t <5 « Jlntiet «frfjcittt in Stflfltl tôgticfj (on<5 SottntagS) jWeimel atifctr Koatog BoimUiag. $ie Œtftc SI u 8 g " & ' (A) ccfc^eint jcbcu Wadjmittag. ...

Pages