Votre recherche a donné 571 résultats

a-z index des titres
  • 1917-01

Filtres

Date de publication
1917571

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

23* ANNEE — Série nouvelle — N° S04 Le Numéro ÎO Centimes (5 Centimes au Front) MERCREDI 31 JANVIER IStt. RÉDACTION & ADMINISTRATION 33, rut Jean-Jacques-Rousseau, 33 PARI S Téléphona : Gutenberg 139-65 BUREAUX AU HAVRE: 28"', rte de la Bourse - LE HAVRE TÉLÉPHONE : n° 64 BELCE » LONDON OFFICE : 21; FAN-TON STREET Leicester ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

OUD-VLAENDEREN Bureelen : 104, Noordlaan, 104, BRUSSEL Tweede Jaargang ■ \Tr | i ^r'is : 20 centiem _ „ 1 n/l her jaar : fr. 6.50 /L JANLARI 191/ 1 ' Jl JL zonder verzendingskosten ji * VLAAMSCH LEVEN - ZELFSTANDIQ VLAAMSCH -GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD Bestuurder en Hoofdopsteller Willem QIJSSELS INHOUD VAN N' 14 : De IJzeren Poorten van den ...

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

NR 50 TWEEDE JAARGANG 1917 DE VRIJE STEM ueigiscn orgaan voor ae provincie Aniwerpen Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRÏOTTEN Begijnenstraat, 42. Onze vvelgemeende leuze is : Noch Vlaming, nochWaal, maar Belg ! En eeuwig trouw aan ons Vorstenhuis ! Telegraphisch adres : ...

Bulletin des gens de lettres et artistes belges du front

■ Directeur : f V.-VINICIUS MARTIAL j C. 83. â j La correspondance relative : S j à la Rédaction et l'administra- j : tration doit être adressée à : ï j M. V. De MAESSCHALCK, j : secrétaire, lrc Cie, C. 83. A. B. C. i " j Les Manuscrits non insérés j S \ ne sont pas rendus. S j Reproduction interdite sans j " j citer la source. ...

De werkman

De werkman iJS* îAAffQANP, No *>OQK 19 ïannari 1917 Heofdepsteller ; Vclksvertegenw. DÀENS. Drukkerâ-Uitgevers : FRANZ DAENS & ZUSTER Kerstnacht-Aalst-1847 fc s 2 >4^ aie» — ™ ^ r«x jm",, — ■ —s" ■ IV. • De Plekker zat daar nu vergenoegd, nooit in zijn leven had hij zoo goed gespijsterd... Wat ging «r nu op ...

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

NR 53 TWEEDE JAARGANG 1917 DE VRIJE STEm Belgisch orpn voor de provincie Anfwerpen y/erschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Onze vvelgemeende leuze is : Noch Vlaming, nuchWaal, inaar Belg ! En eeuwig trouw aan ons Vorstenhuis ! Telegraphisch adres : ...

Hoogeschooluitbreiding op de voorlinie = Extension universitaire au front

VAKOPLEIDING Wordt, al wat ge worden kunt ! (Kard. Mercier.) * Wat maakt de grootheid uit van een volk ? Niet de uitgestrektheid zijner grenzen. Niet de goudrijkdom zijner nationale geldkas. Zelfs niet de roem zijner geschiedenis. Maar wel : de zedelijke grootheid. het ware beschavingspeil, de alzijdige en verdeelde ontwikkelirîg der eenlingen ...

Pages