Votre recherche a donné 481 résultats

a-z index des titres
  • 1914-09

Filtres

Date de publication
1914481

Het laatste nieuws: bijzondere uitgaaf voor Antwerpen

HET LAATSTE NIEUWS BEHEER EN REDACTIE: A. & P. Baeyens, Roodestr. 44. Tel. 1990. Uilgave van Hsstwerpe». AANKONDIGINGEN : zich wenden tôt het Beheer. Jaroslaw door de Russerv bezet Schitterende Belgischt Ds gevechfa» in Frankrijk De vijand nog verder teruggeslagen HIJ ZAKT AF NAAR DE BELGISCHE GRENS Londen, 21 Sept. Volgens de «Echo de ...

Neptune: scheepvaart, handel, scheepsbouw, schippersbelangen enz. =...

hISummIr 10 CENTIEMEN 'oiriianri-liehi.majaire JEUDI - DONDERDAG g H^emIer 1914 "erschijnaKe 3 maal per week ^ j^RGAN N° 104 ABONNEMENTS ABONNEMENTEN Belgique par an . . fr België per jaar . . Hollande par an . . Holland per jaar . . 1 ^■OU Autres pays • . Q Andere lanaen On souscrit dans toos les bureaux de post Men schrijft in op aile ...

Echo commercial belge: commerce, industrie, finance, maritime, notariat,...

DIRECTION & RÉDACTION : 22; rue Jacobs, 22, ANVERS Bureaux : tous les jours de 3 à 6 heures. TÉLÉPHONE 5432. i Adresse télégraphique t EeHOMER«BNVERS. BELGE ABONNEMENTS : Un an. Belgique frs 2.50 Étranger ... » 4. — Les manuscrits ne sont pas rendus. POUR LA PUBLICITÉ s'adresser exclusivement à L'AGENCE ECLAIR 22, rue Jacobs 22, ...

De legerbode

LECOURRIER DE L'ARVÉE paraissant le mardi, le jeudi et le samedi Ce journal est destiné AUX SOLDATS; chaque e©rr escadron ou batterie reçoit régulièrement 10 exemplaires français et 10 exemplaires flamands. JMMBMMMMWMBMMMtaaaBEMKaWHSMEKW5aKag#ir»«I II I I i i III II ■iMiiBmifih IWI I 11— III l'fiB<!■■■■ Ml - • Iff'ir ...

Doolaards in Vlaanderen

Eerste iaargang. Nummer i. Woensdag 16 September 1914. Doolaards in Vlaandren Orgaan der Burgerwacht van St-Amandsberg in garnizoen te Bassevelde. VERSCHIJNENDE DEN WOENS- EN ZOMDAQ Hoofdopsteller : WIE ES 'T. 3rijs per nummer 10 Centiemen. ONS BLAD We kondigden gisteren 't verschijnen aan van het orgaan der St-Amandsbergsche burgerwachten in ...

Nooit nie Schui

3TAI LST'3ORQLOG2Q,U3 ' AU SPOïlL^r""très açcïwant du i;ord. DAIS L^S TRANCHAS ïpluis., orage .yent Ou-IT. ixàôn blijft onzichtbaar ,dc kerk--regels blijven in de duisternis ge» -dompsld 0 . . Dépression de 15 atmosphère atmospb.^--ri que entre jgveralaer et Roxlaers 60ôo. ER3V2SIQES ° Al s ft ni et regent zulien de ]£erk« ...

Le nouveau précurseur: journal du soir

Mardi 1 Septembre 1914 cEiv:FïSff-re& 80°" année — IV0 S40 Le Nouveau Précurseur >VSOTTlSrEMS3srTS ; âWVERS, un an 18.00 fp.; Btr mois 8.50 fr.; trois mois 8.50 fr. INTERIEUR. » 16.00 fr.; . 8.00 tr.; - 4.50 fr. HOLLANDE, » 82.00 fr.; • 16.00 fr.; » S.00 fr. LUXEMBOURG » 88.00 fr.; » 18.OO fr.j » S.00 fr. UNION POSTALE, - ...

Neptune: scheepvaart, handel, scheepsbouw, schippersbelangen enz. =...

" ' ÏtSuMMER 10 CENTIEMEN J°urnal tri-hebdomadaire JEUDI - DONDERDAG HpÏImIer 1914 Verschijnende 3 maal per week N° 107 ndere landen 15.0 Hoog-watergetijden te Terneuzen Journal Maritime, Commercial, Industriel, Scheepvaart, Handel, Nijverheid, ayant-midi après-midi ^ Constructions Navales, Moteurs Marins, Organe de la Batellerie I ...

t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

BRUQQ8, VRÎJSAG II S8PTEMBB«2iSJ4 SBN CENT Pm NUMMBR 3* JAAR — 36', WET BRUGSCWE VOLK K/lTHQLiEK VOLKSCEZiN D WEEKBL/1D BRUGGE EN OMSTRCKEW Beoordeeling. van den toestand. Wij zouden hier vrillen in't kort geheel den toestand beschouwea. Dat is van 't allergrootsts belang, maar zeer moeilijk. Wij stcunen alkan op wat zeker gekend is en op de ...

Het volk: antisocialistisch dagblad

Yier-enTwiBtigsîe Jaar. - A N. 208 Dinsda» { Sepîember 1914 HET VOLK ^ Allé briefwisselingen vrachtvrij tezcndcnaan Kug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. tnaatsch. < Di'Ukkcrij Het Volk « Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Bilde derAmbacKten, Kortrijk.TELEFOON.523. Bureel van Antwerpen, Brabant en ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangesiotene Maatscliappijen. ABON N EMENTSPRIJS : FB 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 PARTICULIEREN 8 00 het buitenland. VOOR HOLLAND FR. 6.00 Elk abonnement is vocraf betaalbaar en eindigt op 3) December van het abonnementsjaar Afzonderlijke nummers centiemen OPSTELRAAD: DE ...

Le nouveau précurseur: journal du soir

I Marxti T-£ S septembre 1914 CJIMQ c^fwriMiî» HO*année — X0 Stil Le Nouvean Précurseur A"BOKnsnEnvr ErrsjTS - JUTOHUL on *s 12.00 Dr.; stx moia e.SO fr.; trois moto S 50 fr. " 14.00 fr.: • 8.00 fr.; » 4.50 fr. SOUAKDB. » SS.00 fr.; . te.00 fr.j - # 00 fr. UKEMso?ma. . sa.ooir.; . te.oofr.; » sootr. IBflOH POerîUJt, ' «S OO ...

Pages