Votre recherche a donné 375 résultats

a-z index des titres
  • 1915-09

Filtres

Date de publication
1915375

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

«œffs ^S£t£kr&ark& Mo. 2«5S Dinsâag, 'B Seplemher ï^FS S Cerat DE VLAAMSCHE STEM [en volk zal niet vergaanf ALGEHEEH BELGISCH DAOBLAD Eendracht maakt macht REDâCTIE- EH AOMÏNISTRATIEBUREELEH I KALVERSTRAAT 64, bovenhuis, AMSTERDAM. Telefoon No. 9922 Noord. Onder leiding van RENE DE CLERCQ en Dr. A. JACOB. ABONNEMENTSPRIJS (by ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XXe SIECLE rédaction & administration £8i»t nie lie la Bourse — LE HAVRE t Téléphone: Le Havre n* 11,05 Sireeieur : FERONS lilURA? fautes (es communie ai ions concerr.an la rédaction doivent être adressée9 oSUT,rue de la Bourse,Le Havre. LONDOft! OFFICE: 21, Panton Street (Leicester Square) s. vv. ABONNEMENTS Franoe 2 fr. 50 par ...

Het Vlaamsche nieuws

policierdag 30 St ptember 1915, Eerste Jaarg, Nr. 258 1 L,--."rrv ig-- :t, -■.•■y Prijs s s Centiemea door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Hat best ingelicht en meest venrerekl Nieuwsland van België • Venchint 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN | Per week 0.35 | Per 3 maanden 4.— Per masuid 1.50 | Per 8 maanden 7.6# Per jaar ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

—- 1 : îH#i^steendrukkerij g - . . . m n. - Papierhandel MVboûchIrij | .rr™_jri3-GE\LUISTR EFRnP_ 5 Cen,icm'n mef of zonder portret j ! BUREELBEHOEFTEN PLAKKATEN fe ® Godsdienstige Omzendbrieven, Rekeningen. g BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN ; OPEN DAÇELIJKS VAN 2 TOT 3 UREN. « Voorwerpen enz. ni !■■■ mi—m—— 11— i i i i i ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22ME ANNÉE. DIMANCHE 12 ET LUNDI 13 SEPTEMBRE 1915. Nos- 255 — 256. LA GRANDE GUERRE. : BRELAN DE VICTOIRES RUSSES—22,000 PRISONNIERS—LA CAMPAGNE DANS LE NORD—SUR LE FRONT OCCIDENTAL -UNE NOUVELLE ARMEE COLONIALE FRANÇAISE—L'HEURE D'AGIR POUR LES FLOTTES ALLIEES—LA REPONSE ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

I 21e ANNEE. — Série nouvelle. — N® 502 Le numéro : 10 Centimes (5 CENTIMES AU FHOMT) ». - Trr-i-rn-T. mm . ■ !■■■■■ ■llllMUIIilMilWIMIIWi III i II I il 11 fc IMI—lWIIM17lTm-Ti HIT1TWW Vendredi 10 Septembre 1915 jssdagtion & administration i(lei ne de la Bourse — LE HAVRE fsÀéptioiie: Le Havre tr14,05 gfrscisur : ...

De Belgische standaard

m ■■ i « Ie Jaar — N° 160 Vijf centiemen het nummer uonderdag 23 September 1915 De Belgische Standaard rw%7* Taa I fin Voîk XT-A-C3^3SI.*AJD Voor Ctod an Haard eB Land ir », »» voor 5o" miBjmer» f* bfi voott «t.lio* : Voor de eoldaten : 2,60 Ir. V -or de niet-soWaten - In H Iwd 3.50 fr. : boite» 'i l«»d : S-00 fr. ludten meer ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37®~ JAÂR Woensfe B 9 Sèîèmkr 1915 W B3i DE GENTENAAR - DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Bupeelea S© Ooïtf £S3* 13 Kefalvssi Verordening. BstrtfPeafte het slaan van zinkmuat. In verschillende strel:en des lands is er gebrek aan pasmuot ontstaan ; om daarin te verhelpen hcb ik besloten zinkmunt te latsn slaan en bepaat het volgen.de : _ Er ...

De Belgische standaard

. oor Ta&l m Volk %M OAGrBLJtD Woor tâod m HTaard m h&nd Abonnem-entsprij& voor 50gnummers (2 maaaden) bijt'vooruitbîtaling : Voor de soldaten : 2,60 tr. Voor de niet-aoldaten — In 't lard 3.50 tr,; buitea 't land : 5.00 tr. Itxiien meer exemplaren van[tlk nummer worden gevraagd, wordt de abonnementa-prijs tninder. » Besfruurder : ...

Het Vlaamsche nieuws

p^oensdag- i September 1915, Eerste Jaarg. ISIr. 229 Prijs : 5 Cenfeiemen door geheel België Het Vlaamsehe Nieuws Hat kftit inseîicht en meest verspreid Nieuwsblad van Beïgttë. • VerscKijrit 7 m&al per wedk ' ABDN.NËMEHTSPR1.SZEN 'ti meeic t.3ï j Fer 3 Juaaadea 4.— ■tr m&snd 1.50 | P« 8 aiaaaden 7,59 Ver jaar 14.— AFGE ...

Het Vlaamsche nieuws

Het Vlaamsche Nieuws Hot tngeUcht ®n môëst verspreid Nieuwsblad ?an Belsflë. • V«ichi|nt 7 maal per weeftt ABONNEMENTSPRIJZBN | AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAÎ) : f ÀAM&ONBIGINGEH i -si i ] Fer 3 maaiiden 4.~— ï rir js j-\ 5> çz a \t a iw t^tcîvt lïTfc a ^ [Tweed® bl&datj regel S.ëQ i Vierde bl&ciz., gtr re^cit.. ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I r-srsis Jaargsng No. SCS«5 Zâterçlîrgl, 4 Sspîemfeer 1«MS s €3erat DE VLAAMSCHE STEM I fgs volk zaS niet vergaan! ALGENBEEN BELGISCH DAGBLAD Eendracht maakî mac-kî REDACTIE- EH ÀOIBIWESTKATIEBE5REELEN : KALVERSTRAAT 64, bovenhuis, AMSTERDAM. Telefoon No. 9022 Noord. Onder leiding van RENE DE CLERCQ en Dr. A. ...

Pages