Votre recherche a donné 375 résultats

a-z index des titres
  • 1915-09

Filtres

Date de publication
1915375

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 44 19 September 1915 brieven te zenden a an de redactie van :: " allerlei „ :: antw. steenweg, 69, st-am a.npsberc, (gent) ALLERLEI vorige nummers van :: " allerlei „ :: zijn te verkrijgen bij :: de verkoopers :: Lezinq voor het Christene Vlaamsche vofk WEEKILÂO, Prâjs 5 centiemen Een Kruis in 't Zwarte Woud In een verlaten ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

I i&re Année '• N°. 342 6 cents (lO centimes) Jeudi 3Q scpiemBrc 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer Journal Quotidien du matin paraissant à Amsterdam, Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées, au bureau de rédaction: | p|. Z. VOORBURGWAL 234-240, AMSTERDAM.. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chei: ...

Vooruit: socialistisch dagblad

IDraîcster-U Stge ciste» Sam: Maatschappij H£T LÎCIIT bestuurdcrt /P, DE VJSCî!. Ledcberg Gent . . REDACT!E . . ADMINISTRATIE KOOûPOORT. 29. GENT VOORUIT , " ' il ' i i ni ■ ■ ■ l . n i il. — ABOMNEMENTSPRIJS BELCIE Drie maanden. . • . . tr. 3.23 Zes tnaandeo . . . . . fr. 6.50 Een jaar ....... fr. 12.50 Men abonneert zich op ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI î ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES. (HOLLANDE : 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION: ,, Fi^nitTîW TUDOR HOUSE. TUDOR ST.. LONDON. E.C. "• 1LAtE ,311.57 et TELEPHONE: CITY 3360. TELEPH.: | 238-75. LONDRES, LUNDI 27 SEPTEMBRE 1935. | 3 MOIS. 9 SHILLINGS. 1 _ ABONNEMENTS- 16 MOIS, 17 SHILLINGS, i ...

De legerbode

11 Septemfeer 1915 Nommer 1 59 den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOH DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Schetsen van het Front Men deelt ons een en ander mede uit den brief dien een jong officier aan het front, aan een ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

87e mi Sstag 19 en Msandag £0 September fSI5 R< 223 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT EE KLEIKE PATRIOT Sîsreeîesï fe fJIftRt bp 18 ÏCsi«îvf->st Sericbt aan delezefs Heden verschijnt uw blad op zes Wadzijden. De priis, met het bijvoegsel, bliift <»©© ecntiemen. Aan onze Yolksjeogd! Siudeert I Zwartgallige menschen beweren ws! dat het ...

De werkman

de W erkloozenfonds. Bij deze wordt de Bevolking verwittigd, datde Klach-j§ ten-Kommissie aile Maandagen zal zetelen, om 5 uregj namiddag, in het Oud Hospitaal, Onderwijsstraat. m HETBESTUUR. I HERBOUWEN, HERSTELLEN, dit begint men op veell plaatsen, omrede dat na den Ooriog aile Bouwmaterialeng schrikkelijk zullen opslaan en de Ambachtmans niet ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XXE ...

De stem uit België

Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : is. 6d, voor drie maanden. Subscription : is, bd. for three months» 2de Jaargang.-Nr. 1. oPiage 20,000. VRIJDAG, SEPTEMBER 24, 1915. 1 fl' Price ld. DE PAUSELIJKE UITSPRAAK. Bij den 2den Jaargang. Onze Taak. In den naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes begin-nen wij,—naar ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Vendredi 24 Septembre 1915 A N° 313 Vendredi 24 Septembre 1915 1OT8S9É LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION 31, Montaçrne-axxs-Herlies-F'otagères, BjrlLTXFIT,LE3 BUREAUX : DE 9 à 17 HEURES Jos. MORESSÉ^jawggretm^^^^ JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO ! lO CENTIMES Potités annoncés,..,.,. . la ligna, tt. 6.4ÎJ Réclame avant Igs-jnnonces- » ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Befaifckr Mûrier Set ÇBelgtfdfje Mûrier erîdjeint in ©rûpl tâglidj nad&ntittagê, alfo 7mal in ber QBocbe. ©rattêBeilagen: ©ienêtagê unb Srettagé „®elgifcf)et Ç8iIber»SîurietM, 6onntagâ „®ie 5?riegêï>Dft*. (Sinîenbungen finb an bie ©djrtftleitung, ni<£t an einaehte 'ïJerlônlicfjfeiten' gu ridjten Sût ...

De Belgische standaard

m ■■ i « Ie Jaar — N° 160 Vijf centiemen het nummer uonderdag 23 September 1915 De Belgische Standaard rw%7* Taa I fin Voîk XT-A-C3^3SI.*AJD Voor Ctod an Haard eB Land ir », »» voor 5o" miBjmer» f* bfi voott «t.lio* : Voor de eoldaten : 2,60 Ir. V -or de niet-soWaten - In H Iwd 3.50 fr. : boite» 'i l«»d : S-00 fr. ludten meer ...

Pages