Ronde van Vlaanderen 1916

Ronde van Vlaanderen 1916

De vergeten Ronde van 1916 werd op de velodroom van 't Arsenaal te Gentbrugge georganiseerd. Waarschijnlijk was Karel Van Wijnendaele er niet bij betrokken, hij vermeldt er niets van in zijn boek dat hij in 1943 uitbracht, Het rijke Vlaamsche wielerleven.

Het regime door de Duitse bezetter werd immers steeds strenger. Op 15 mei 1916 ondertekende von Bissing het besluit waardoor de Duitse militaire overheid in België de werklozen kon opeisen. Op 28 september 1916 besliste de generaal-gouverneur dat de zivilarbeiters konden verplicht worden om in Duitsland of in de frontstreek te gaan werken.

Ook Karel Van Wijnendaele zou enkele maanden later als zivilarbeiter tewerkgesteld worden bij de aanleg van de vliegvelden in Torhout.


Bron : http://karelvanwijnendaele.be

Lees ook ; https://hetarchief.be/nl/blog/vergeten-ronde-van-vlaanderen-ontdekt
info@karelvanwijnendaele.be's picture
karelvanwijnendaele.be

Het volk: christen werkmansblad

ZesenTwiniigsîe Jaaî. — S, 170 Eoâsdlenst — Huispzin — Eipaflûin Zaterdag, 22 M 1916 Aile briefwisselingen vracht-Trjj te zen den aan Aug. Van Iseghem, uitge ver voor de naaml. tOBsfech. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, nB 16, Gent. ButWl voor West-Viaandcrcni Gaston Bossu yt, Kecolletten» itraat, 14, Kortryk. HET VOLK Men schrljît ...

Het Vlaamsche nieuws

Het Vlaamsche Nieuws — 11 »■ ■' w mmmm maatm mm 'w Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 caaalper week t~ —vu Mawwit W VA V«Vi *1 1 VU WV V MAd *#VA^AV« V VA OVMAJUV / UU9»»A J/VA W^A À80NNEMENTSPRUZEN: AFGEVAAXDIGDEN VAN DEN 0F8TELEAAD : , AANKONDÎGINGEN : P«r BiMfté > l.7i P*r I ...

Het Vlaamsche nieuws

lyrfoêfiSdag 26 Juli 19x6» Twaede J&arg, Nr 205 Prij« 1 6 Centiemea door geheel België rnrTiA • tnwimi r~n «t—-,tbi Het Vlaamsche Nieuws Het hesfc inp-elio.ht en meest versoreid Mieuwshlad van Belfifië, - verschiint 7 oaaal per weeis; ABONNEMENTSPRIJZEN : Par maaiwl 1.75 Per 6 maanden 10.— Per 3 maanden .. 5.— Pei* jaar ...

Het volk: christen werkmansblad

•! i iii rTi rrr^ r -- -g-y-ts-Ji^fc. îèMB-Twinligsïe -Jaar. ■ tL 172 Godsdlenst — Haisgezit—EVptâom Dinsdag, 2 S Juli 1916 Aile briefç'isselîiigen vracW- vtij te eenden aan Ang. Van ïseghem, uitgever voor de naami. maaltch. « Dr»kk«rij Het Volk», Sîeereteeg, n • 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen» Gaston Bossuyt, ...