Red Star Line

Red Star Line

De Red Star Line was een Belgische rederij die over een periode van meer dan vijftig jaar (1873-1934) twee en een half miljoen Europese immigranten verscheepte voor een reis naar een nieuw en beter leven.

Meer over Red Star Line op http://redstarline.be
info@karelvanwijnendaele.be's picture
karelvanwijnendaele.be

Doolaards in Vlaanderen

Eerste jaargang. Nummer 2 Woensdag 23 September 1914 Doolaards in Vlaandren Orgaan der Burgerwacht van St-Âmandsberg in garnizoen te Bassevelde. VERSCHIJNENDE DEN WOENS- EN ZONDAG Hoofdopsteller : WIE ES 'T. Prijs per nummer 10 Centiemen. Dr F. VAN DE WATTYNE, de sympathieke Burgemeester van Bassevelde en Secretaris van den ...

De nieuwe gazet

Dinsdaç; 25 Augustua 1014 3 ÇEWTIEIMEM. ■ (BUITEWLfilhiD 5 C.)~ 17e jaargang 5090 1 l a. _-v De Nieuwe Gazet -^A.$^E:oi>3-r)iC3>iKra-j5asr • h , «• bladiljde, per Weinea ». OJO i ; •: :m SasaiSKr-.: :SS8| ,«9533. t • » t t tafanawl IL ✓ JL lÂVy-Tf V AËanneœeaten Mu aangenomsa In onze Mai t KGOTE H1EUWSTRAAT, 28, ...

Het Vlaamsche nieuws

Het Vlaamsche Nieuws Het best iagelicht en rneest verspreid Nieuwsblad vao Beigië. - Verschijnt 7 maai per week ÂEOMNïiMENTSPSnZfaM i per ajftasd 1.7* Per S m*andc» i.~— Per I i£iï*»defi .. IS.— JP«r j«r tl.— | AFGKVAAK.DIGDEN VAN DEN QPSTEL&AAD : Ssf VEHHULST, Dr An*. BORMS, Ail». VAN DEN BRANDS Met vaste msdewerking vin Dr A. ...

Het Vlaamsche nieuws

■Zaterdag 30 Deeember 1916. Tweede Jaargaeg Nr. 358 C Prijs . © ,Centiem voor geheel België ««H-fiiiT \ i«-n-rt-, -.-«ri- * -■ ... -- . Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt 7 maal in de week IABQNNEMENTSPRIJZEN : Voor één maand 1-75 Voor 3 maand 5.— Voor'6 maand 10.— Voor één jaar '8.— Redaktie, Beheer en Aankondigingen : ...

Gazette van Gent

248e JAA] - Nr 5 5 OENTIEMEN DONDERDAG-, 7 JANUARI 1915 GAZETTE VAN GENT I îSCJM Kï*ff ISJI» Ï1IJ S s VOOR GENT ; VOOR GEHEEL BELGIE s fieiljaar . . . . fr. 1»«00 Een jaar . , fr. ISS-OO 6 tnaauden ...» O-ÎSO 6 maanden ...» V'VSt 3 maanden * . . » 3-JSO 3 maanden . . * 4-00 Voor Rolland : 5 frank per 3 maanden, Voor de andere landen : ...